پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

d_1_3_91_7_1_3

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و
ابعاد آن در انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. جامعه ی
آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی
اول دبیرستان منطقه ی یک آموزش و پرورش شهر کرج در سال
89 بود. حجم نمونه به تعداد 60 نفر به روش نمونه - تحصیلی 90
گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و سپ سآزمون
هوش هیجانی برادبری–گریوز و مقیاس انگیزه ی پیشرفت به
دست آن ها تکمیل گردید. داده های خام پس از استخراج به
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. (spss کمک نرم افزار ( 17
نتایج نشان داد هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه ی مثبت
معنادار دارد. نمره کلی هوش هیجانی و مؤلفه های آن یعنی
خودآگاهی، خودمدیریتی، مدیریت رابطه به ترتیب با ضرایب
تبیین معنادار مورد تایید قرار گرفتند. اما مؤلفه ی آگاهی
اجتماعی با ضریب تبیین معنادار مورد تایید قرار نگرفت. یافته ها
نشان می دهد دانش آموزانی که دارای هوش هیجانی بالایی
هستند به ادراک واقع بینانه تری در روابط بین فردی دست
می یابند و این توانایی در کسب انگیزه پیشرفت به آن ها کمک
می کند. بالا بودن میزان انگیزه ی پیشرفت نیز به افزایش احساس
خود کارآمدی و افزایش انگیزه ی تحصیلی م یانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of achievement motivation from students’ emotional intelligence

نویسنده [English]

  • N Sobhi-Gharamaleki
Assistant Professor of psychology,University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this research was to
understand the relationship of emotional intelligence
and its dimensions (self-awareness, selfmanagement,
social awareness and relationship
management) to achievement motivation. The
statistical population included all female first grade
high school students studying in Karaj city. A sample
of 60 students was selected by multi-stage random
cluster sampling procedure. All participants
completed the Achievement Motivation-Denver
Youth Survey and Bradberry-Greaves Emotional
Intelligence test. Results showed a significant
positive relationship between achievement
motivation and emotional intelligence. Global
emotional intelligence as well as its components,
self-awareness, self- management,and relationship
management correlated positively with achievement
motivation. But social awareness was not found to be
associated with achievement motivation. The results
showed that adolescents with high emotional
intelligence hold more realistic perceptions in
interpersonal relationships and this ability probably
helps them develop achievement motivation. Higher
achievement motivation may help enhance feelings
of self-efficacy as well as academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • achievement motivation
  • Students
پایان نامه ی کارشناسی .TISS امینی، آرزو ( 1378 ). مهارت های اجتماعی نوجوانان: اعتباریابی پرسشنامه
رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران. دانشکده ی روان شناسی و علوم اجتماعی.
تهامی منفرد، شراره؛ علیایی زند، شهین و یوسفی لویه، مجید ( 1381 ). بررسی رابطه ی هوش هیجانی و
راهبردهای رویارویی در دانش آموزان عادی و تیزهوش دبیرستا نهای شهر تهران. اولین همایش ملی
استعدادهای درخشان، شیراز.
ریو، مارشال ( 2005 ). انگیزش و هیجان. ترجمه ی یحیی سید محمدی، ( 1386 ). ویراست چهارم. تهران:
نشر ویرایش.
زارع، علی ( 1380 ). مقایس هی سهم هوش هیجانی و هوش عمومی در پی شبینی پیشرفت تحصیلی
دان شآموزان پای هی سوم متوسط هی شهر شیرا . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی روان شناسی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران.
سبحانی، رویا ( 1383 ). بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سخت روی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه ی
کارشناسی ارشد رشته ی روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
سیف، علی اکبر ( 1384 ). روان شناسی پرورشی روان شناسی یادگیری و آموزش. چاپ سیزدهم. تهران:
انتشارات آگاه.
قمرانی، امیر و جعفری، حمیدرضا ( 1382 ). درآمدی بر هوش هیجانی و نابینایی. سومین همایش دانشجویان
و دانش آموختگان نابینای ایران. تهران.
گنجی، حمزه؛ میرهاشمی، مالک و ثابت، مهرداد ( 1385 ). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی
.23-35 ،(2) برادبری- گریور. مجله روا نشناسی کاربردی، 1
یوسفی، فریده و خیر، محمد ( 1382 ). بررسی رابطه استدلال صوری،آگاهی عاطفی و پیشرفت تحصیلی در
گروهی از دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر شیراز. مجل هی روا نشناسی و علوم تربیتی، 32
.175-200 (2)
Journal of School Psychology, Autumn 2012 مجله ی روان شناسی مدرسه، پاییز 1391
Vol.1, No.3/49-62 49-62/ دوره ی 1، شماره ی 3
61
AbiSamara, N. (2000). The Relationship between emotionalntelligence and academic
achievement. Auburn University at Montgomery. Fed 661.
Boyatxzis, E. (2002). Developing Emotional Intelligence. to be published in San Francico:
Jossey – Bass.
Brackett. M. A., Mayer. J. D., & Warner. R. M. (2003). Emotional intelligence and its
relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36, 1387–1402.
Bar-On, R., & Handley, R. (1999). Optimizing people: A practical guide for applying
emotional intelligence to improve personal and organizational effectiveness. New
Braunfels, TX: Pro-Philes Press.
Ciarrochi, J., Dean, F., & Anderson, S. (2002). Emotional intelligence moderats the
relationship between stress and mental health. Personality and Individual Differences,
32, 197-209.
Defries, J., & Polmin R. (1994). Nature and nurture during middle childhood. Oxford UK:
Black well.
DiGiuseppe, B. R. T. (2002). Emotional intelligence and success in professional graduate
programs in psychology. Paper presented at the international society for research on
emotion. Cuenca, Spain.
Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality
and regulation: Their role in predicting quality of social functioning. Journal of
Personality and Social Psychology, 78, 136-157.
Gardner , H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York:
Basic Books.
Goleman, D. (1999). Beyond Expertise: Working with Emotional Intelligence. Bloomsbury
Publishing, London.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
Gumora, G., & Arsenio, F. (2002). Emotionality, emotion regulation , and school
performance inmiddle school children. Journal of School Psychology, 40(5), 395_413.
Kaschub, M (2002). Defining EmotinalItelligence in Music Education. Arts Education
policy Review, 103(5), 9-15.
Liff, S. (2003). Social and emotional intelligence: Applications for evelopmental. Journal
of Developmental Education, 26:28-35.
Parker, J. D. (2004). Academic achievement in high school: Does emotional intelligence
matter? Personality and Individual Differences, 37, 1321–1330.
Parker, J. D., Hogan, M. J., Eastabrook, J. M., Oke, A., & Wood. L. M. (2006). Emotional
intelligence and student retention: Predicting the successful transition from high school
to university, Personality and Individual Differences, 41, 1329-1336.
Parker, J. D., Creque, R. E., Barnhart, D. L., Harris, J., Majeski, S. A., Wood, L. M., Bond,
B. J., & Hogan, M. J.(2004) Academic achievement in high school: Does emotional
intelligence matter? Personality and Individual Differences, 37, 1321–1330.
Petrides, K. V., Frederickson, N., & Furnham, A. (2004). The role of trait emotional
intelligencein academic performance and deviant behavior at school, Personality and
Individual Differences, 36, 277_293.
Petrides, K. V., Chamoro-Premuzic, T., Frederickson, N., & Furnham, A. (2006).
Explaining individual differences in scholastic behavior and achievement, British
Journal of Educational Psychology, 75, 239-255.
Salovy. P, Mayer YD. (1990). Emotional intelligence. imagination, cognition and
personality, 9, 185-211.
Schultz, D., Izard, C.E., & Bear, G. (2004). Children’s emotionprocessing: Relations to
emotionality and aggression. Development and Psychopathology, 16, 371-387.
Sjoberg, L. (2001). Emotional intelligence and life adjustment. Center for Economic
Psychology.
Woitaszewski, S. A. & Aalsama, M. C. (2004). The contribution of emotional intelligence
to social and academic success of gifted adolescence as measured by the multifactor
emotional intelligence scale. Roper Review, 27, 30-45.