اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

d_1_3_91_7_1_6

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی
برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع
پیش دانشگاهی است. این پژوهش از نوع مطالعه ی آزمایشی است. برای
دست یابی به هدف مذکور به طور تصادفی یک مدرسه ی پیشدانشگاهی
انتخاب و پرسشنامه ی لویندا روی تمامی دانشآموزان آن مدرسه اجرا
گردید. بعد از اجرای پرسشنامه از دانشآموزانی که امتیاز 27 به بالا را در
پرسشنامه کسب کرده بودند؛ تعداد 40 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و
در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آموزش ایمنسازی روانی
روی 20 نفر از گروه آزمایش اعمال گردید. برای جمعآوری اطلاعات از
پرسشنامه ی اضطراب، استرس و افسردگی لویندا استفاده شده است. نتایج
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد که آموزش ایمنسازی روانی
بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگی دانشآموزان دختر پپشدانشگاهی
اثربخش بوده است. باتوجه به نتایج ب هدست آمده میتوان چنین اظهارنظرکرد
که استفاده از آموزش ایمنسازی روانی می تواند به طور معن یداری استرس،
اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر پپشدانشگاهی را کاهش دهد. این
نتایج تلویحات مهمی در زمین هی ارتقاء سلامت روان دانشآموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of stress inoculation training in decreasing stress, anxiety and depression of pre-university girl students

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • Sh Hasanzadeh 2
  • A Abolghasemi 3
1 Professor of Psychology University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of present study was to examine
the effectiveness of stress inoculation training in
decreasing stress, anxiety and depression of preuniversity
girl students. An experimental research
method was used. To attain the research objective, a
pre-university school was randomly selected and the
Lewinda inventory was administered to all students of
that school. Out of those students scoring above 27,
forty were randomly selected and assigned to
experimental and control groups. The 20 subjects in the
experimental group were given stress inoculation
training. Data were collected using the Lewinda stress,
anxiety and depression inventory. Results of repeated
measures analysis of variance showed that stress
inoculation training was effective in reducing the stress,
anxiety and depression of pre-university girl students.
From these results it can be concluded that the use of
stress inoculation training can significantly decrease
stress, anxiety and depression of pre-university girl
students. These results have important implications for
the enhancement of the mental health of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The aim of present study was to examine the effectiveness of stress inoculation training in decreasing stress
  • anxiety and depression of preuniversity girl students. An experimental research method was used. To attain the research objective
  • a pre-university school was randomly selected and the Lewinda inventory was administered to all students of that school. Out of those students scoring above 27
  • forty were randomly selected and assigned to experimental and control groups. The 20 subjects in the experimental group were given stress inoculation training. Data were collected using the Lewinda stress
  • anxiety and depression inventory. Results of repeated measures analysis of variance showed that stress inoculation training was effective in reducing the stress
  • anxiety and depression of pre-university girl students. From these results it can be concluded that the use of stress inoculation training can significantly decrease stress
  • anxiety and depression of pre-university girl students. These results have important implications for the enhancement of the mental health of students
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد ( 1384 ). آزمو نهای روا نشناختی، اردبیل، انتشارات باغ رضوان.
بنی هاشم، سید جمال؛ احمدی، سیداحمد ( 1382 ). تأثیر آموزش گروهی ایمنسازی بر استرس شغلی
.63-71 ،(16) معلمان. تاز هها و پژوه شهای مشاوره، 4
خواجه رشیدان، فاطمه ( 1375 ). بررسی مشکلات عاطفی و رفتاری دانشآموزان استان سمنان. چاپ دوم،
سمنان: اداره ی آموزش و پرورش شهرستان سمنان.
خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم ( 1386 ). استرس و روشهای مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
دادستان، پریرخ ( 1378 ). روا نشناسی مرضی تحولی: ازکودکی تا بزرگسالی(جلد اول)، تهران، انتشارات سمت.
رنجبر، فرحدخت؛ اشک تراب، فاطمه و دادگری، آتنا ( 1389 ). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری
به شیوه ی گروهی بر میزان افسردگی، مجل هی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی شهید صدوقی
.299-306 ،(4) یزد، 18
ره گوی، ابولفضل؛ فلاحی خشکناب، مسعود؛ کریملو، مسعود و گائینی، مینا ( 1385 ). بررسی تاثیر کاربرد
شیوه ی ایمنسازی درمقابل استرس برمیزان استرس پرستاران، مجل هی علمی پژوهشی دانشگاه علوم
. 61-65 ،(2) پزشکی قم ، 7
زهراکار، کیانوش؛ شفیع آبادی، عبدالله و دلاور، علی ( 1383 ). بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس در
. 55-76 ،(17 ) کاهش اختلالات روان شناختی، تاز هها و پژوه شهای مشاوره ، 5
غفاری، سمیه؛ احمدی، فضل الله؛ نبوی، سیدمسعود و معماریان، ربابه ( 1387 ). بررسی تأثیر تکنیک آرام سازی
پیشرونده ی عضلانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، مجل هی
.53-45 ، پژوهشی دانشکد هی پژشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 3
در کاهش اضطراب دانشجویان، تاز هها و (SIT) قمری، محمد( 1387 ). اثربخشی آموزش تلقیح استرس
.107-116،(26) پژوه شهای مشاوره ، 7
کهرازهی، فرهاد؛ آزادفلاح، پرویز و اللهیاری، عباسعلی ( 1382 ). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های
.127-142 ،(2) حل مسئله در کاهش افسردگی دانشآموزان. مجل هی روا نشناسی، 7
Ansburg, P. I. & Dominowski, R. L. (2000). Implementation and outcome of training
problem- solving for adolescents with depression. Journal of Adolescence, 58, 678-690.
Akbaripour, S., Neshatdoust, H. T., & Moulavi, H.(2009). The effectiveness of stress
inoculation group training on general health. Journal of Psychology, 12(48), 354-368.
Cecil, A., & Forman, G. (1990). Effects of stress inoculation training Journal of
Psychology, 28(2), 105- 118.
Fausel, D. F. (1995). Stress inoculation training for step couples. Marriage & Family
Review., 21(1-2), 135-155.
Giga, S. I. (2001). The implied employment relationship: investigating the effect of
psychological contract violation on employee wellbeing. www.yahoo com.
Hains. A. A., & Ellman, S. W. (1994). stress inoculation training program as a preventative
intervention for high school youths. Journal of Cognitive Psychotherapy, 8, 219-232.
Hegle, M.T., Barret, J. E., & Oxma, T. E. (2000). Training therapists in problem- solving.
Treatment of depressive disorders in primary care. Family Systems and Health, 18(4),
423-35.
Kendrik, T. (1999). Primary care option to prevent mental illness. Annals of Medicine,
31(6), 359- 63.
Meichenbaum, D., & Turk, D.(1976). The cognitive-behavioral management of anxiety,
anger and pain. In P. Davidson (ed.), The behavioral management of anxiety, depression
and pain (1-34). New York: Brunner/mazel.
Miechenbaum, D. (1985). Stress inoculation Training. NY : Pergamon.
Stein, R.(1999). Psychoanalytic theories of affect. London: Karnac Books.
Sheehy R. Horan J.(2004) Effects of stress Inoculation training for first year law students.
International Journal of Stress Management, 11, 41-55.