دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1391 
رابطه ی مؤلفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

صفحه 23-38

d_1_4_91_12_1_2

جلیل باباپور خیرالدین؛ حمید پورشریفی؛ تورج هاشمی؛ عزت اله احمدی