مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دوره ی راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و دانشآموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

d_1_4_91_12_1_4

چکیده

هدف مطالعه ی حاضر مقایسه ی طرح وارههای ناسازگار اولیه در دانش آموزان دوره ی راهنمایی با علایم
اضطراب مدرسه و بدون اضطراب بود. در یک مطالعه مقطعی، تعداد 360 دانش آموز به روش نمونه گیری
خوشهای چند مرحلهای از بین مدارس شهرستان ماکو انتخاب و پس از غربالگری، در دو گروه دارای
علایم اضطراب مدرسه بالا و پایین جایگزین شدند. دادههای پژوهش با استفاده از روش میدانی و از طریق
گردآوری (SIC) و پرسشنامه ی طرح واره برای کودکان (SAS) پرسشنامه ی اضطراب مدرسه فیلیپس
شد. همچنین دادهها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان
داد که میانگین نمرات همه طرحوار ههای ناسازگار اولیه در دانش آموزان با علایم اضطراب مدرسه بالا
نسبت به دانش آموزان با علایم اضطراب مدرس هی پایین، بیشتر بود. دختران در طرحواره ناسازگار گرفتار،
نمرات بیشتری نسبت به پسران نشان دادند. بنابراین طرحوارههای ناسازگار اولیه با اضطراب مدرسه مرتبط
بوده و در آن تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of early maladaptive schemas in secondary school students with and without school anxiety

نویسندگان [English]

  • S Arefnia 1
  • p Sarandi 2
  • R Yousefi 3
1 MA in Psychology- Islamic Azad University, Tabriz Branch
2 Associate Professor of Islamic Azad University, Tabriz Branch
3 Assistant Professor of Azarbaijan University of Shahid Madani
چکیده [English]

The aim of this study was to compare early maladaptive schemas in students
with and without school anxiety. In a cross-sectional study, 360 students
were selected by cluster sampling from among secodary school students of
Maku city and after screening, were assigned to two groups, those with and
those without school anxiety. Data were collected using the School Anxiety
Scale (SAS) and Schema Inventory for Children (SIC). The statistical
method of MANCOVA was used for data analysis. The findings showed
that the mean scores of students with school anxiety on all early
maladaptive schemas were significantly higher than those of normal
students. Also the mean scores of girls on enmeshment maladaptive schema
were significantly higher than those of boys. Therefore, early maladaptive
schemas are associated with social anxiety and influence it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • Student
  • school anxiety
اباذری، علی( 1389 ). رابطه خودپنداشت و اضطراب مدرسه در مدارس دوره راهنمایی بندپی شهرستان
باب . ل پایان نامه ی کارشناسی ارشد مشاوره ی مدرسه، دانشگاه تهران.
انجمن روانپزشکان آمریکا ( 2000 ). متن تجدید نظر شده راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی.
ترجمه ی محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیسیانس ( 1381 )، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.
پاکدل، یحیی ( 1389 ). مقایسه طرحوار ههای ناسازگار اولیه در افراد عادی و مطلقه شهرستان سبزوا . ر
پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
پورمحمد، وحیده ( 1390 ). مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای زندگی در افراد وابسته به مواد
و عاد . ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز.
حاجیلری، منیژه ( 1380 ). بررسی عوامل فردی، خانوادگی، فرهنگی، مدرس های و موقعیتی مؤثر بر اضطراب
امتحان دان شآموزان دوره راهنمایی در شهرهای گرگان و گنب . د پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشت هی
مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری.
دادستان، پریرخ ( 1389 ). روان شناسی مرضی تحولی. تهران: انتشارات سمت.
درستکار، آرنوش ( 1390 ). رابطه سبک فرزن دپروری با طرحوار ههای ناسازگار والدین در افراد ساکن شرق
شهر تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
دولتی، زیبا.( 1391 ). مقایس هی طرحوارههای ناسازگار اولیه در دانشآموزان دارای افت تحصیلی و
دان شآموزان عاد . ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تبریز.
ریسو، لارنس؛ دوتویت، پیتر؛ استین، دان؛ یانگ، جفری ( 2007 ). طرحوارههای شناختی و باورهای
مرکزی در مشکلات روان شناختی. ترجمه ی حسن یعقوبی، رحیم یوسفی و مسعود
قربانعلی پور( 1390 )، چاپ اول، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
سلطانی فتوت، داریوش ( 1377 ). بررسی رابطه بین خودپنداری و اضطراب مدرسه در نوجوانا . ن پایان نامه ی
کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دوره راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و....
88
طالع، سهیلا( 1391 ). مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران
مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری و افراد عاد . ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز.
قاسمی، فاطمه ( 1390 ). بررسی مقدماتی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه طرحواره کودکا . ن پایان نامه ی
کارشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز.
لطفی، راضیه؛ دنیوی، وحید و خسروی، زهره ( 1386 ). مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان
مبتلا به دسته ی ب اختلالات شخصیت و سربازان سالم. مجل هی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
.1266 -1261 ،(2) ارتش جمهوری اسلامی ایران، 5
میری، محمدرضا و اکبری، محمد( 1386 ). رابطه بین هو ش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی در
.15-9 ،(1) دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان جنوبی. مجل هی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 14
یانگ، جفری ( 1990 ). شناخت درمانی برای اختلالات شخصیت: رویکرد متمرکز بر طرحواره.ترجمه ی
علی صاحبی و حسن حمیدپور( 1384 ) چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری( 2003 ). طرحواره درمانی: راهنمای کاربردی برای
متخصصان بالینی. ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز( 1386 )، چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York:
International Universities Press.
Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B.F. & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of
Depression. Guildford, New York, NY.
Bernstein, A.G. & Garfin, D.B. (1988). Pedigrees, functioning and psychopathologyin
families of school phobic children. Am J Psychiatry, 1,70-74.
Bagana. E., Raciub. A. & Lupu. L. (2011). Self esteem, optimism and exams’ anxiety
among high school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 1331 –
1338.
Heyne. D., Sauter. F. M., Van Widenfelt. B. M., Vermeiren. R. & Westenberg. P. M.
(2011). school refusal and anxiety in adolescence: Non-randomized trial of a
developmentally sensitive cognitive behavioral therapy. Anxiety Disord, 25(7), 870-8.
Johnston. C., Dorahy. M. J., Courtney. D., Bayles. T. & O'Kane. M. (2009). Dysfunctional
schema modes, childhood trauma and dissociation in borderline personality disorder. J
Behav Ther Exp Psychiatry, 40(2), 248-255.
Hirshfeld-Becker. D. R., Masek. B., Henin. A., Blakely. L. R., Pollock-Wurman. R. A. &
McQuade. J. (2010). Cognitive behavioral therapy for 4- to 7-year-old children with
anxiety disorders: a randomized clinical trial. J Consult Clin Psychol, 78(4), 498-510.
Lobbestael. J., Arntz. A. & Sieswerda. S. (2005). Schema modes and childhood abuse in
borderline and antisocial personality disorders. J Behav Ther Exp Psychiatry, 36(3),
240-53.
Lobbestael, J., Van Vreeswijk, M. F. & Arntz. A. (2008). An empirical test of schema
mode conceptualizations in personality disorders. Behav Res Ther, 46(7), 854-60.
Nordahl, H., Holth, M. & Haugum, A.(2005).Early Maladaptive schemas in Patient with or
without personality disorders. clinical psychology and psychotherapy, 12, 142-149.
Nordahl, H., Nysaeter, T. E. (2005). Schema therapy for patients with borderline
personality disorder: a single case series. Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry, 36(6), 254-264.
Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused
approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: a practitioner’s
guide. New York: Guilford Press.