بررسی ارتباط چندگانه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

d_1_4_91_12_1_7

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سب کهای یادگیری دانش آموزان، و جامعه ی
89 بود که از - آماری آن شامل دانش آموزان مقطع متوسطه ی نظری شهرستان بیجار در سال تحصیلی 90
میان آنان، تعداد 315 نفر (شامل 150 دختر و 165 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحل های
انتخاب شدند. متغیر پی شبینی کننده، ویژگی های شخصیتی و متغیر ملاک، سبک های یادگیری
دانش آموزان بود. برای جمع آوری داده ها از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. برای
جمع آوری اطلاعات از دو آزمون استفاده شد: آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت نئو و سیاهه یادگیری
گروه های مستقل t کلب. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از رگرسیون لوجستیک، آزمون خی دو و آزمون
استفاده شده است. نتایج نشان دادکه ویژگی شخصیتی برون گرایی با سبک یادگیری همگرا همبستگی
منفی دارد. همچنین ویژگی شخصیتی موافق بودن، با سبک یادگیری واگرا همبستگی معن یدار و منفی
دارد. ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با متغیر پایه تحصیلی رابطه معنادار و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of multiple-relationships of personality characteristics with learning styles in students

نویسندگان [English]

  • S nasri 1
  • A Khorshid 2
1 Assistant Professor of Psychology University of Shahid Rajaee
2 M.A of Educational Psychology, University of Shahid Rajaee
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relation of personality traits
and learning styles among theorical high school students. The statistical
population of this research consists of girls and boys students in Bijar city.
The 315 subjects (150 girls & 165 boys) have been chosen via cluster
sampling. The students learning styles was the independent variable, and
personality traits were the dependent variable. A correlational research
method was used to gather data. To assess the personality traits and learning
styles of participants, the NEO Personality Inventory-Revised (Costa & Mc
Crae, 1992) and the LearningStyle Inventory (Kolb.D,1985) were used.
Data were analyzed using logistic regression, chi-square tests and t tests for
independent groups were used. The results of logistic regression suggested a
negative relation between extraversion and convergent learning style, and
between agreeableness and divergent learning style. Among those great
personality traits just a significant and positive correlation was found
between grade with conscientiouness trait.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraversion
  • Neuroticism
  • Openness to experience
  • Agreeableness
  • Conscientiousness
  • learning styles
پروین، لارنس ( 1996 ). روان شناسی شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور.( 1374 ). جلد
اول. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا.
حسینی لرگانی، مریم ( 1377 ). رابطه سبک های یادگیری، خود کارآمد پنداری و رشته تحصیلی در
.107-131 ، دانش آموزان متوسطه نظری. فص لنام هی نوآور یهای آموزشی، 14
سیف، علی اکبر ( 1385 ). روان شناسی پرورشی. چاپ شانزدهم. تهران: نشر آگاه.
طالبی، نرگس ( 1379 ). بررسی رابطه تی پهای شخصیتی با سب کهای یادگیری دان شآموزان دختر شهر
تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران مرکزی.
عبادی، عبداله ( 1384 ). رابطه ریخ تهای شخصیتی و سب کهای یادگیری در دان شآموزان سال اول
متوسط. ه پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
عزیزی، فریدون ( 1380 ). بررسی سبک های یادگیری بر اساس نظریه کلب در دانشجویان دانشگاه علوم
.87-90 ، پزشکی قزوین. مجل هی آموزش در علوم پزشکی، 7
علی آبادی، خدیجه ( 1382 ). هنجاریابی سیاهه سب کهای یادگیری دان و دان، و پرایس و مقایسه
سب کهای یادگیری دان شآموزان پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی شهر تهرا . ن رساله ی دکتری،
دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
فتحی آشتیانی، علی و حسنی، مریم( 1379 ). مقایسه راهبرد های یادگیری در دانش آموزان موفق و ناموفق.
.4-15 ، مجل هی روا نشناسی، 14
قاسمی، نظام الدین.( 1388 ). سبک های اسنادی و سبک های یادگیری همگرا- واگرا در دانشجویان افسرده
.105-111 (2) و عادی. مجل هی علوم رفتاری، 3
محمدزاده ادملایی، رجبعلی.( 1384 ). مقایسه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهو از دارای سب کهای
یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگ یهای شخصیتی، انگیزه پیشرف ت و عملکر د تحصیل . ی پایان نامه ی
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران
اهواز.
مرادی بانیارانی، آسیه ( 1384 ). رابطه بین ریخ تهای شخصیت و سب کهای یادگیری( مطابق با نظریه
کلب و فرای) در دانشجویان دانشگاه تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
منصوری، نغمه ( 1379 ). بررسی ارتباط ویژگ یهای شخصیتی و سب کهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی
دان شآموزا ندختر دبیرستا نهای شهر تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده ی
علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهراء.
میر انصاری، فریبا ( 1378 ). ارتباط سب کهای یادگیری و رشته تحصیلی دان شآموزان پای ههای سوم و
چهارم دبیرستا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
میرکمالی، سید محمد ( 1378 ). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: نشر رامین.
ناصری، محسن ( 1387 ). بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
.10-16 ،(1) مجل هی گا مهای توسعه در آموزش پزشکی، 5
ولی زاده، لیلی ( 1384 ). سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
.141-145 ،(2) مجل هی آموزش در علوم پزشکی، 6
Barry,R.A., Lakey, B., & Orehek, E.(2007). Links among attachment dimensions, affect,
the self, and perceived support for broadly generalized attachment stylesand specific
bonds. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 56-72.
Burton, L. J., & Nelson, L. J. (2006). The relationship between personality, approaches to
learning and academic success in first year. Higher Education Research and
Development Society: www.Eprints.usq.edu.au.
Chamorro, T., & Furnham. A. (2008). Mainly Openness: The relationship between the Big
Five personality traits and learning approaches. Journal of Learning and Individual
Differences, 19, 780-910.
Clump,M., & Akogsberg, K. (2003). Differences in learning styles of college students
attending similar universities in different geographic location, college students journal.
Costa, P. T., & McCra, R. R. (1992). Domains and Facets: Hierarchical Personality
Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of personality
Assessment, 64, 21-50.
Furnham, A., & Jackson. C. J. (1999). Personality, learning styles and work performance.
Personality and hndividual differences 27, 1113-1122.
Jakson, C., & Jones, L. M. (1996). Explaining the overlap between personality and learning
styles. Journal of Personality and Individual Differences, 20(3), 293–300.
Jakson, C. J. (2002). Mapping graysmodel of personality on to the eysenck personality
profiler (EPI). Personality and Individual Differences, 32(3), 18-25.
Kemmelmeier, M., Danielson, C., & Bastten, J.(2005). What’s in a grade? Academic
success and political orientation. Personality and Social Psychology Bulletin, 31.
Kolb, D. (1985). Learning style inventory, Technical manual. Boston, MA: Mcber and
Company Press.
Komarraju. M., Karau. S. J, Ronald, R., & Schmeck, Alen.(2011).The Big Five personality
traits, learning styles, and academic achievement. Journal of Personality and Individual
Differences, 12, 472-477.
Miller, A. (1987). Cognitive styles: An integrated model. Educational Psychology, 7(4),
251–268.
Messick, S. (1996). The nature of cognitive styles: problems and promise in educational
practice. Educational Psychologist, 19, 59–74.
Ntalianis, F. (2010). Do personality and learning climate predict competence for learning?
An investigation in a Greek academic setting. Learning and Individual Differences 20,
664–668.
Othman, W., Sumarni, R. & Foong, L. (2007). The relationship between personality types,
learning styles and problem solving approach. Faculty of Education, Universiti
Teknologi Malaysia, 81310 UTM, Skudai, Johornal of Darul Tazim, Malaysia.
Premuzic, T., & Furnham, A., & Lewis, M.(2008). Personality and approaches to learning
predict preference for different teaching methods. Learning and Individual Differences,
17, 241–250.
Schmeck, R., Ribich, F. D. & Ramaniah, N. (1977). Development of a self-report inventory
for assessing individual differences in learning processes. Applied Psychological
Measurement, 1, 413–431.
Verma, S. (1994). A study of thinking styles of tertiary students. Psycho-Lingua, 31(1),15-
19.
Zhang, L, F. (2001). Thinking styles and personality types revisited. Personality and
individual Differences, 31(6), 112-121.