بررسی میزان تاثیر برنامه ی منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی- حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز پایه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی

d_1_4_91_12_1_3

چکیده

یادگیری حرکتی، پایه و مبدا یادگیری های بعدی است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر برنامه ی
منتخب حرکتی بر توانمندی ادراکی- حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پایه ی دوم
ابتدایی در شهر کرمان بوده است. روش تحقیق، شبه آزمایشی است و نمونه ی پژوهش یک گروه 24 نفری
از دانش آموزان 8 ساله است که به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این طرح
از آزمون سنجش مهارت های ادراکی- حرکتی لینکلن- ازرتسکی و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته
استفاده شد که در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا گردید. پس از تکمیل آزمون مقدماتی برنام هی مورد
نظر در 24 جلسه، هفته ای 3 جلسه اجرا گردید. نتایج نشان داد که این برنامه بر روی پیشرفت توانمندی
ادراکی- حرکتی که شامل تعادل پویا، تعادل ایستا، سرعت عمل، هماهنگی، دقت و قدرت است؛ تأثیر
هیچ تفاوت چشمگیری بین دو گروه مشاهده نگردید ولی « قدرت » مثبت داشته است اما در خصوص عامل
تأثیر شگرفی بر روی پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش بر جای گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a selected motor program on perceptual motor ability and academic achievement in borderline second grade elementary school students

نویسندگان [English]

  • F Dortaj 1
  • S Asemi 2
1 Associate Professor, Allame Tabatabai’e University
2 M. A. in Allame Tabataba’i University
چکیده [English]

Motor learning is basic to all other learning. The purpose of this research
was to investigate the effect of selective motor program on the perceptualmotor
abilities and educational achievement of borderline second grade
elementary school students in Kerman city. The method of research is quasiexperimental
and a sample of 8, 24 year students were selected and
randomly divided into control and experimental groups. The Lincoln-
Ozerteski motor development test to assess perceptual motor ability and an
achievement test were administered as pre- and post-tests. Following the
pre-test, the intervention program was conducted for 24 sessions divided in
3 sessions per week. Results showed that the intervention had a positive
effect on improving the perceptual-motor abilities of dynamic balance, static
balance reaction time, coordination, accuracy and power. About power
factor analysis did not show any significant differences between the two
groups but the program led to a significant improvement in achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceptual motor ability
  • slow leaner
  • achievement
آرنهایم، دانیل دی ( 1992 ). حرکت درمانی. مترجم حمید علیزاده( 1375 ). تهران: انتشارات مدرسه.
اشمیت، ریچارد . ای( 1992 ). یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین . مترجمان مهدی نمازی زاده و
محمدکاظم واعظ( 1376 ). چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت.
اکبری، میمنت ( 1384 ). بررسی تأثیر بازیهای دستی بر مهارت دستی ضعیف کودکان هشت ساله شهرستان
بهبها . ن پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران .
تات، محمدرضا و هوسپیان، آلیس ( 1379 ). آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموز ان دیرآموز . تهران :
انتشارات سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
دبیری، عذرا و زندی پور، طیبه( 1385 ). آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی.تهران: انتشارات آییژ.
دلاور، علی ( 1374 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
دلخوشنواز، هاشم ( 1379 ). روان شناسی آموزش و پرورش کودکان عقب افتاده ذهنی . تهران : انتشارات
غزالی.
رمضانی نژاد، رحیم ( 1377 ). رشد و تکامل جسمانی- حرکتی گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.
رینی، ورنر ( 1984 ). رشد و تقویت مهارت های ادراکی- حرکتی در کودکان. ترجمه سازمند و
طباطبایی( 1384 ). تهران: سازمان استثنایی.
زکائی، محمود، نبوی، محمد ( 1378 ). کلیات تربیت بدنی در مدارس . چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.
سرمد، زهره ؛ بازرگانی، عباس و حجاری الهه ( 1380 ). روش تحقیق در علوم رفتاری . چاپ سوم . تهران :
انتشارات آگاه.
شبانی، محمد ( 1382 ). رشد و تکامل حرکتی. تهران: انتشارات بنیان علوم تهران.
شریفی درآمدی، پرویز ( 1380 ). مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی ناتوان از نظریه تا عمل .
تهران: انتشارات بهارستان.
گانیه، رابرت. ام ( 1981 ). شرایط یادگیری نظریه آموزشی. مترجم جعفر نجفی زند( 1373 ). تهران:
انتشارات رشد.
مشرف جوادی، بتول ( 1378 ). تربیت بدنی و ورزش در مدارس. چاپ سوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مهشیدی، شهداد ( 1381 ). بررسی تأثیرات فعالیت های حرکتی درشت بر فرآیند توجه دانش آموز ان پسر کم
8 سال). پایان نامه کارشناسی ارشد. آموزش و پرورش استثنایی. - توان ذهنی خفیف در مقطع ابتدایی ( 12
والاس، جرالد و مک لافلین، جیمز . آ ( 1981 ). ناتوانی های یادگیری مفاهیم و ویژگیها . مترجم محمدتقی
منشی طوسی( 1376 ). چاپ چهارم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
Journal of school psychology, Winter 2013 مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان 1391
وست وود، پیتر ( 1981 ). آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه . ترجمه شاهرخ مکوند حسینی و فرح
شیلاندری(ا 1381 ). تهران: انتشارات رشد.
هارو، آنیتا ( 1990 ). طبقه بندی هدف های تربیتی . مترجم علیرضا کیامنش ( 1379 ). تهران : انتشارات دفتر
امور کمک آموزشی.
هی وود، کاتلین. ام ( 1980 ). رشد و تکامل در طول عمر . مترجم مهدی نمازی زاده و محمد علی
اصلانخانی( 1366 ). تهران: انتشارات سمت.
Ay han, A. B., Aki, E., Aral N. & Kyhan H. (2007) Perceptual and motor skills. Missoula.
Conrier, J. (2004). Colorado department of education special education services unit.
www. cde. State. Co. us.
Lowen stein,.(2005). Understanding and helping the slow learner. www. clubtheo. Com
Nourbaksh, P. (2006). Perceptual motor Abilities and their Relationships with Academic
Performance of fifth Grade pupils in Comparison with osertesky scale, Kinesology.
Shaw, steven R. (2003). Acadimic interventions for slow learners. www. nasponline.org
Schmid, R. A. (1988). Motor control and dearning, American alliance for health, physical
education and recreation.