مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

d_2_92_12_18_4

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی میزان تأثیر دو روش آموزش به شیو هی بازی و سنتی برانگیزه و پیشرفت
تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی شهر تهران بوده است، روش تحقیق، نیمه آزمایشی و از طرح
پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید، حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش آموز پسر سال سوم ابتدایی
است که 30 نفرآن هاگروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابتدا محقق از میان مدارس ابتدایی منطقه 7 یک مدرسه، سپس از میان چهارکلاسِ سوم این مدرسه دو کلاس را
انتخاب کرد، بعد از آن یک کلاس را به گروه آزمایش و کلاس دیگر را به گروه گواه واگذار کرد. ابزارهای
سنجش در این پژوهش شامل پرسش نامه ی انگیزه ریاضی، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و آزمون هوش
ریون بوده است. برای تجزیه وتحلیل داد هها از روش های آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تجزیه و تحلیل
کوواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داد هها نشان داد که بین میانگین های انگیزه و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آموزش دیده با روش بازی و دان شآموزان آموزش دیده با روش سنتی، از نظر
آماری تفاوت معنا دار وجود دارد؛ بدین صورت که میزان انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که به روش
تدریس بازی آموزش دیده بودند نسبت به دانش آموزانی که به روش تدریس سنتی آموزش دیده بودند، بیشتر بود.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که آموزش به شیو هی بازی نقش پررنگ و با اهمیتی در افزایش انگیزه و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of game-based and traditional teaching methods on students’ learning motivation and math

نویسنده [English]

  • F Dortaj
Associate Professor of Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The current study is an attempt to compare the effects of game-based and
traditional teaching methods on third grade male students' motivation and progress
in math in Tehran City. The research method is quasi-experimental and it is based
on pretest-posttest procedure involving a control group. The sample included 60
third grade male students which were equally divided into experimental and control
groups through available sampling method. The researcher first selected a primary
school in District 7 of Tehran, and then two classes out of its four third grade
classes were selected. Afterwards, one of the classes was detrmined as the control
group and the other as the experiment group. The measurement tools of the
research comprised (1) math motivation questionaire, (2) researcher-made
achievement test and (3) Ryan's IQ test. Descriptive statistical mehtods (mean,
standard deviation, etc.) were applied to analyze data, and covariance was applied
in drawing conclusions. The results found through data analysis indicated that there
is statistically significant diference between the means of motivation and
educational progress of the students trained through game-based method and the
students trained through traditional method. That is to say, motivation and
achievement levels of students who had been trained through game-based teaching
methods were more campared to motivation and achievement levels of the students
who had been trained through the traditional methods. Thus, it can be concluded
that the teaching style plays a substantial role in increasing students’ motivation
and academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game-based Teaching Method
  • Traditional Teaching Method
  • motivation in math
  • educational progress
ÇÍãÏæäÏ¡ ãÍãÏ Úáí ( 1386 ). ÑæÇ äÔäÇÓí ÈÇÒ . í ÊåÑÇä¡ ÏÇäԐÇå íÇã äæÑ¡ Ç äÌã.
ÇÎæÇÓÊ¡ ÂÓíåº ÈåÑÇãí¡ åÇÏíº æÑãÍãÏÑÖÇí ÊÌÑíÔí¡ ãÚÕæãå æ ÈíáÑíÇä¡ ÇßÈÑ ( 1388 ). ÊÃËíÑ
ÈÇÒí åÇ í ÂãæÒÔí ÈÑ ãíÒÇä íÇϐíÑí ÈÑÎí ÇÒ ãÝÇåíã ÑíÇÖí ÏÑ ÏÇä ÔÂãæÒÇä ÓÑ ßã ÊæÇä Ðåäí
.8-18 ¡(( 3 (íǁí 39 ) ( ÂãæÒÔ ÐíÑ. ÝÕáäÇãå ÊæÇäÈÎÔí¡ ( 10
ÇÓãÇÚíáí¡ ÚÈÏÇáå¡ Ñä̐ѡ ÈÇíÑÇãÚáí ( 1387 ). ÊÃËíÑ ÈÇÒí ÓÊÇÑå ÈÑ ÓÑÚÊ íÇϐíÑí ÌãÚ¡ ãäåÇ æ ÖÑÈ ÏÑ
. 45-54 ¡( Çíå åÇ í Çæá¡ Ïæã æÓæã ÏÈÓÊÇä. ÝÕáäÇãå ÇäÏíÔå æ ÑÝÊÇÑ( ÏÇäԐÇå ÂÒÇÏ ÑæÏåä)¡ ( 8
ÂÞÇÒÇÏå¡ ãÍÑã æ æÇÍÏíÇä¡ ãÍãÏ ( 1385 ). ÑÇåäãÇí Ñæ Ôå Çí äæíä ÊÏÑí . Ó ÊåÑÇä: äÔÑ Âíäå.
ÇãÇãí¡ ßÈÑí ( 1386 ). ãÞÇíÓå ÂãæÒÔ Èå ÑæÔ ÊÌÑÈå æ Úãá ÈÇ Ñæ Ôå Çí ÒÈÇäí æ ÊÃËíÑ åÑíß ÈÑ íÔÑÝÊ
ÊÍÕíáí ÑíÇÖí ÏÇä ÔÂãæÒÇä ÓÑ Çíå Ïæã ÇÈÊÏÇíí ÔåÑÓÊÇä ÒÑíä Ôå . Ñ ÇíÇä äÇãå í ßÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ¡
ÏÇäԐÇå ÚáÇãå ØÈÇØÈÇíí ÊåÑÇä.
ÈÇÒÑÓÇä ÓáØäÊí ÇäáÓÊÇä ( 1375 ). ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ íÔ ÏÈÓÊÇäí. ÊÑÌãå ÞÇÓã ÞÇÖí. ÇäÊÔÇÑÇÊ ÌåÇÏ
ÏÇäԐÇåí ÏÇäԐÇå ÊåÑÇä.
Journal of school psychology, winter 2014 ãÌáå í ÑæÇä ÔäÇÓí ãÏÑÓå¡ ÒãÓÊÇä 1392
Vol.2, No.4/62-80 62-80/ ÏæÑå í 2¡ ÔãÇÑå í 4
79
ÈåÔÊí¡ ÇÍãÏ ( 1366 ). ÇÓáÇã æ ÈÇÒí ßæÏßÇä. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ÇÏÇÑå ßá ÊÑÈíÊ ÈÏäí æÒÇÑÊ ÂãæÒÔ æ
ÑæÑÔ.
ÈåæÑ¡ ÕÝæÑå ( 1390 ). ãÞÇíÓå ÑæÔ ÊÏÑíÓ ÇíÝÇí äÞÔ æ ÑæÔ ÊÏÑíÓ ãÊÏÇæá ÈÑ ÇäíÒå æ íÔÑÝÊ
ÊÍÕíáí ßÊÇÈ ÏÑÓí åÏí åå Çí ÂÓãÇä ÏÇä ÔÂãæÒÇä ÏÎÊÑ Çí åí äÌã ÇÈÊÏÇíí ÔåÑÓÊÇä ÑÇÈ . Ñ
ÇíÇä äÇãå í ßÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ¡ ÏÇäԐÇå ÚáÇãå ØÈÇØÈÇíí.
ãä ÂÑÇ¡ ӁíÏå ( 1382 ). ÑæÔ ÊÏÑíÓ ãÈÊäí ÈÑ ÓÇÎʐÑÇí . í ÇíÇä äÇãå í ßÇÔäÇÓí ÇÑÔÏ ÏÇäԐÇå ÔåíÏ ÈåÔÊí.
ÔÚÈÇäí¡ ÍÓä ( 1382 ). ãåÇÑÊ åÇ í ÂãæÒÔí æ ÑæÑÔí (ÑæÔ åÇ æ Ýäæä ÊÏÑíÓ). ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ÓãÊ.
ÕÝæí¡ ÇãÇä Çááå ( 1379 ). ÂãæÒÔ ÑíÇÖí Èå ßæÏßÇä ÏÈÓÊÇäí ÈÇ ÑæÔ ßÔæÑåÇí íÔÑÝÊå. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ÑÔÏ.
Úáã ÇáåÏÇíí¡ ÍÓä ( 1381 ). ÑÇåÈÑÏåÇí äæíä ÏÑ ÂãæÒÔ ÑíÇÖí. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ Ôíæå.
Þáí ÒÇÏå ßáÇä¡ ÝÑÖ Çááå ( 1377 ). ÊÑÈíÊ ÏÑ ãÍíØ ÎÇäæÇÏå. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ÇÑÓíÇä.
ßÑÇãÊí¡ ãÍãÏÑÖÇ ( 1386 ). äÇåí äæ æ ãÊÝÇæÊ Èå ÑæíßÑÏåÇí íÇϐíÑí ãÔÇÑßÊí. ãÔåÏ: ÇäÊÔÇÑÇÊ ÂÆíä
ÊÑÈíÊ.
ßÑãí¡ ÇÈæÇáÝÖá ( 1377 ). ÇäÏÇÒå íÑí ÂÒãæä åÇ í åæÔ. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ÇÑÓÈÇÑÇä.
.12-24 ¡( ßÑíãí¡ ÚÈÏÇáÚÙíã ( 1383 ). ÂãæÒÔ ãÇäÚ ÎáÇÞíÊ. ÝÕáäÇãå ãÏíÑíÊ ÏÑ ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ¡ ( 2
ÏÑ ÏæÑå TIMSS ßíÇãäÔ¡ ÚáíÑÖÇ ( 1377 ). ÓäÌÔ æ ÇäÏÇÒå íÑí ÏÑ ÑíÇÖí åãÑÇå ÈÇ ÓÆæÇáÇÊ ÑíÇÖí
ÑÇåäãÇíí. æÒÇÑÊ ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ¡ ÊåÑÇä: æÒÇÑÊ ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ¡ ŽæåÔßÏå ÊÚáíã æ ÊÑÈíÊ.
ÑíÇÖíÇÊ ÏæÑå TIMSS ßíÇãäÔ¡ ÚáíÑÖÇ¡ æ äæÑí¡ ÍãÇä ( 1380 ). íÇÝÊå åÇ í Óæãíä ãØÇáÚå Èíä Çáãááí
ÇÈÊÏÇíí. ÊåÑÇä: ÇäÊÔÇÑÇÊ ŽæåÔßÏå ÊÚáíã æÊÑÈíÊ.
ßíÇãäÔ¡ ÚáíÑÖÇ¡ æ æÑÇÕÛÑ¡ äÕíÈå ( 1385 ). äÞÔ ÎæρäÏÇÑå ÑíÇÖí¡ ÇäíÒÔ íÇϐíÑí ÑíÇÖí¡ ÚãáßÑÏ
ÞÈáí ÑíÇÖí æ ÌäÓíÊ ÏÑ íÔÑÝÊ ÑíÇÖí. ãÌá åí Úáæã ÊÑÈíÊí æ ÑæÇ äÔäÇÓí ÏÇäԐÇå ÔåíÏ ãÑÇä
.77-94 ¡(2) ( ÇåæÇÒ¡ ( 13
ãÍãÏÇÓãÇÚíá¡ Çáåå ( 1383 ). ÈÇÒí ÏÑãÇäí: äÙÑíå åÇ ÑæÔ åÇ æ ßÇÑÈÑÏåÇí ÈÇáíäí. ÊåÑÇä: äÔÑ ÏÇäŽå.
ãÞÇíÓå í ÊÃËíÑ Ïæ ÑæÔ ÂãæÒÔ Èå Ôíæ åí ÈÇÒí æ ÓäÊí ÈÑ ÇäíÒå æ íÔÑÝÊ ÊÍÕíáí ÑíÇÖí ÏÇäÔ ÂãæÒÇä
80
ãáß¡ ãÑí㺠ÍÓä ÒÇÏå¡ ÑãÖÇä æ ÊíѐÑí¡ ÚÈÏÇáÍßíã ( 1392 ). ÇËÑÈÎÔí ÈÇÒí ÏÑãÇäí Ñæåí Èå Ôíæå í
¡(3) ÔäÇÎÊí ÑÝÊÇÑí ÈÑ ßÇåÔ ãÔßáÇÊ ÑÝÊÇÑí ßæÏßÇä ãÈÊáÇÈå ÎæÇäÏä. äÇÊæÇä íåÇí íÇϐíÑí¡ 2
.140-153
ãæËÞí¡ åÇíÏå ( 1380 ). ÑæÇ äÔäÇÓí ÈÇÒ . í ßÑÌ: ÇäÊÔÇÑÇÊ ÏÇäԐÇå íÇã äæÑ æÇÍÏ ßÑÌ.
Anderson K.S (1998). Let the games begin: the gaming approach as paradigm in nursing
education. Ph.D. dissertation, North Carolina state University; PP: 29-31
Anderson- Mc Namee. (2010). The. importance. of. play. in arly. childhood. development.
Family and Human Development (Human Development): MSU Extension
Fengfeng, K. & Barbara, G. (2007). Game playing for math learning. Br J Educ Technol,
38 (2), 249-259.
Lopes-Morteo, M., & Lopes, G. (2007). Computer support for Mathematics: A learning
Environment Based on Recreation Learning Objects. Computer and Education, 48,
618
Sally, P (1998). Playing games and learning mathematics: The result of two intervention
studies. International Journal of Early Years Education, 6 (1), 49-58.