تبیین روشی برای یادگیری غیررسمی موثر مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران

چکیده

در عصر اطلاعات یادگیری مستمر به عامل ایجاد مزیت رقابتی پایدارتبدیل شده وسازمان‌هایی که زودتر از رقبا یاد می‌گیرند شانس بقای بیشتری دارند. از این رو اکثر سازمان‌ها گرایش بیشتری به یادگیری پیدا کرده و به اهمیت یادگیری آگاه شده‌اند. هدف از این پژوهش نیز مطالعه وبررسی منابع وروش‌های یادگیری مدیران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل، به منظور آشنایی با این منابع، ترویج وارتقا سطح دانش نظری وتجربی در حوزه‌های مدیریتی است. تحقیق حاضراز حیث هدف کاربردی وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است (پایایی=96/0). جامعه آماری تحقیق 300  نفر از مدیران و معاونان مدارس متوسطه بوده که 68 1 نفر  از آن‌ها با استفاده از روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.  داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد یادگیری از طریق انجام کار بیشترین اهمیت را در بین منابع یادگیری داشته و یادگیری از طریق تعاملات اجتماعی، و آموزش و انتشارات به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explained of way for effective informal learning of high school's managers and assistants in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • M Bashokouh 1
  • Z Pooramini 2
1 Associate Professor of Management, University of Mohaghegh Ardebili
2 MSc, Faculty of Management, Tehran University
چکیده [English]

In the information age, continuous learning to become a source of competitive advantage and organizations that learn faster than your competitors have greater chances of survival. Thus, organizations are more oriented to have learning and Most organizations are aware of the importance of learning So object of this article is studying the sources and methods of assistants and manager's learning in high schools of Ardebil city. In order to become familiar with this resources and knowledge of production methods and promotion experimental and theoretical knowledge in the field of management and related fields. This research is applied and research method is Quantitative (Reliability= 0/96). Statistical population was300 assistants and managers in high schools of Ardebil city that 168 people of them were selected by  usingcocran formula .Data were analyzed through spss and Result shows that Learning by doing is the most important among other learning resources and Learning through social interaction and learning byeducation and publications are important in the later stages, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formal learning
  • informal learning
  • managers
  • assistant
  • high schools and Ardebil city
اسدالله، حمیدرضا (1384). آموزش و نقش آن در توسعه منابع انسانی.  مجله مدیریت، 105، 37-41.
سعادت، اسفندیار(1375). مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات سمت.
قلی پور، آرین (1390). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و کاربردها)، تهران: انتشارات سمت.
کافی، بهروز (1384). نگرشی بر مدیریت منابع انسانی، تهران: فراز اندیش سبز.  
گیلوری، علی (1381). نقش مدیران در یادگیری و رشد کارکنان. مجله بانک و اقتصاد، 31، 56-57.
هرلود، کونتر (1370). اصول مدیریت، ترجمه علی اکبر فرهنگی، جلد دوم، تهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
Bandura, A.(1977). Social Learning Theory.Englewood  Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
Benozzo, A., Colley, H.(2012). Emotion and learning in the workplace: critical perspectives. Journal of Workplace Learning, 24)5(, 304 – 316
Billett, S.(2006). Constituting the workplace curriculum. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 31-48.
Clarke, N. (2004). HRD and the challenges of assessing learning in the workplace. International Journal of Training  and Development, 8(2):140-156
Eraut, M (2004). Transfer of knowledge between education and workplace settings. In H. Rainbird, A. Fuller, & A. Munro(Eds.), Workplace learning in context(pp. 201–221). London: Routledge.
Eraut , M. (2011). Informal learning in the workplace: evidence on the real value of work based learning(WBL).  Development and Learning in organizations, 25(5): 8-12
European Commission. (2001). Communication from the Commission: Making a European Area of Lifelong Learning a reality. 687 final, 10. Brussels: COM.
Hager, P.(2011).Theories on workplace learning. In M. Malloch, L. Cairns, K. Evans, &B. N. O’Connor(Eds.), Sage handbook of workplace learning(pp. 17e31). London:Sage.
Giesecke, J., & McNeil, B.(2004). Transitioning to the Learning Organization, Faculty Publications, UNL Libraries. Paper 5.http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/5
Kyndt ,E; Dochy , F.& Nijs, H.(2009).  Learning conditions for non-formal and informal workplace learning. Journal of Workplace Learning, 21(5), 369-383.
Lin, Magdalene and Bound, Helen(2011)."Workplace learning experiences of trainees engaged in Singapore’s Workforce Skills Qualifications(WSQ) training", Institute for Adult Learning(Singapore), pp: 1-10
Lucas, R. E(1998). On The Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, 22: 3-42
Marsick, V ; Watkins, K(1990)." Informal and Incidental Learning at the Workplace", Routledge, London
Mavin, Sh; Cavaleri, S. (2004). Viewpoint  Viewing learning organizations through a social learning lens, The Learning Organization, 11(3), 285-289
Miller, P. (2003). Workplace Learning by action Learning: a practical example. Journal of Workplace Learning, 15(1):14-23
Mumford, A.(1996). Four approaches to learning from experience. Employee Counselling Today, 8(5), 22 - 29
Tynjala, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review, 3:130–154
Schulz, M; StamovRoßnagel, Ch. (2010). Informal workplace learning: An exploration of age differences in learning competence. Learning and Instruction, 20:383-399,
Sense, A. J.(2011). The project workplace for organizational learning development. International Journal of Project Management, 29, 986–993
Wenger, E.(1998). Communities of practice: Learning, meaning and identity,Cambridge. Cambridge University Press
Wostl- Pahl, C & Hare, M. (2004). Processes of Social Learning in Integrated Resources Management. Journal of Community & Applied Social Psychology, 193–206.
Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections between campus courses and fieldexperiences in college- and university-based teacher education. Journal of Teacher Education, 61, 89e99.doi:10.1177/0022487109347671.