دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1395، صفحه 1-194