مقایسه سبک‌های مقابله‌ای و پردازش هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه سبک­های مقابله با استرس و پردازش هیجانی دانش‌آموزان تیز هوش و عادی مقطع متوسطه بود. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان عادی و تیزهوش شهر کرج در سال تحصیلی 93-94  بود(1200= N). نمونه­ی این پژوهش شامل 100 دانش‌آموز عادی و 100 دانش‌آموز تیزهوش بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری دردسترس استفاده گردید. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه پردازش هیجانی پارکر و پرسشنامه شیوه­های مقابله اندلر و پارکر استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری(MANOVA) استفاده شد. براساس یافته‌ها، بین دو گروه از دانش‌آموزان (تیزهوش و عادی) از نظر سبک مقابله (03/0 ≥ P) و پردازش هیجانی(01/0 ≥ P) تفاوت معناداری وجود دارد. دانش‎آموزان تیزهوش به علت دارا بودن منابع و توانمندی­های شناختی و هیجانی توانایی نظم­دهی و پردازش هیجانی متفاوتی دارند و در نتیجه، با مدیریت متفاوت­ هیجانات، سبک مقابله­ای متفاوتی را تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare coping styles and emotional processing among normal students and gifted students high school

نویسنده [English]

  • M Abassi
Assistant Professor of Psychology, Salman Farsi University of Kazerun
چکیده [English]

The purpose of this study, "Comparison of coping styles and Emotional processing in normal students and students gifted high school" was. The method of this study is causal-comparative. The study population consisted of all normal and gifted students in the city of Karaj in the 93-94 school year (N= 1200). The study sample is consisted of 100 normal students and 100 gifted students. These samples were available for sampling. To collect data, a questionnaire of emotional processing Baker (2007) and coping strategies questionnaire Endler and Parker (1990) was used. For data analysis, multivariate analysis of variance (MANOVA) was used. Based on the findings there is a significant difference between the two groups of students (gifted and ordinary) of coping style (P< 0/03) and emotional processing (P< 0/01). Gifted students because of the resources and capabilities of the cognitive and emotional processing and emotional regulation skills are different; As a result, the management of different emotions, coping style different experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional processing
  • coping with stress
  • gifted students
استکی، مهناز؛ معین مهر، سمیه و محمودی، غلامرضا(1389). مقایسه رابطه حالت فراشناخت و سبک های مقابله با استرس در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی. دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
بشارت، محمد علی(1388). بررسی ارتباط بین آلکسی­تایمیا و سبک­های مقابله‌ای. نوآورهای آموزشی، 5(4)، 28-9.
حق­شناس، حسن؛ چمنی، امیررضا و فیروزآبادی، علی(1385). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستآن‌های تیزهوشان و دبیرستآن‌های عادی، فصلنامهاصولبهداشتروانی، 8(29)، 66-57.
خدری، بهزاد و دباغی، پرویز(1393). بررسی رابطه سبک­های مقابله­ای با سلامت روان سربازان. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 5(2)، 200-194.
فرید، حدیث و صلیبی، ژاسنت(1392). بررسی رابطه خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک­های مقابله­ با استرس در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش استان قم. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(1)، 154-129.
کبیرنژاد، ساناز؛ محمود علیلو، مجید و هاشمی نصرت­آباد، تورج(1388). پیش­بینی شاخص­های پردازش هیجانی بر شناخت­واره­های مزاحم نگرانی، کمال­گرایی و نوع اختلال. مجله روان‌شناسی بالینی، 1(1)، 55-47.
میکاییلی، نیلوفر پاک­روان، فریدون و گنجی، مسعود(1391). مقایسه باورهای فراشناختی در دانش‌آموزان تیز هوش و عادی. روان‌شناسی مدرسه، 1(2)، 140-113.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ بگیان کوله­مرز، محمدجواد و رضایی فرد، اکبر(1394). اثر بخشی آموزش کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. پ‍ژوهش‌هایعلومشناختیورفتاری، 5(2)، 22-1.
نصیران، صدیقه و ایروانی، محمدرضا(1395). بررسی مشکلات دانش‌آموزان تیز هوش در مدارس استعدادهای درخشان از نظر دانش‌آموزان و والدین. فصلنامهمطالعاتروان‌شناسیوعلومتربیتی، 2(1)، 27-1.
Ahmadi Tahoure Soltani, M., Karami, M., & Hussein al-Madani, Ali.(2014). Compare emotional intelligence and self-regulation gifted and regular students in the junior high school. Applied Research in Educational Psychology, 1(1), 58-42.
Bagana. E., Raciub. A. & Lupu. L.(2011). Self esteem, optimism and exams’ anxiety among high school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 1331 –1338.
Baker, R., Thomas, S., Thomas, P. W., & Owens, M.(2007). Development of an emotional processing scale. Journal of psychosomatic Research, 62, 167-178.
Besharat, M. A.(2009). The relationship between alexithymia and coping styles. New ideas of Education, 5(4), 28-9.
Calero, M. D., Garsia-Martin A. B., & Jimenz, M.(2007). Self-regulationadvantage for higg-IQ children: finding from a research study. Learning and Individual diffrendces, 17(4), 328-343.
Chew, B. H., Azhar, M. D. Z., & Faezah H.(2013). Emotional intelligence and academic performance in first and final year medical students: a cross-sectional study. BMC Medical Education, 13(1), 44-53.
Conner, P. M.(2015). Emotional Prossecing and Coping Style among Gifted Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 32, 409-418.
Dubon, M.(2014). A comparison between gifted and typical students in their.emotion performance Psychology in the Schools, 32(10), 105-113. 
Estaki M., & Moinmehr S.(2012). Comparison of the Relationship between Metacognitive States and Coping styles with Stress in Gifted and Normal Students. Social and Behavioral Sciences, 32, 45.
Fareed, H., & Salibi, J.(2013). Examine the relationship between self-concept of emotional intelligence and coping styles among female high school students gifted in Qom. Community, cultural studies, 4(1), 154-129.
Guun, P.(2015). Coping style and psychological distress among Chinese gifted students. Gifted Child Quarterly, 69, 30-41.
Haghshenas, H., Chamani, A. R. & Firozabbadi, Ali.(2006). Compare personality traits and mental health of high school students gifted and regular schools. Journal of Mental Health, 29, 30, 66-57.
Kabir Nejad, S., Mahmoud Aliiluo, M., Hashemi Nasab, T.(2009). Predict changes in emotional processing indicators based Cognition intruder anxiety, perfectionism and disorder. Journal of Clinical Psychology, 1(1), 56-47.
Khedri, B., Dabaghi, P .(2013). Study of relationship between coping styles and mental health of soldiers. Journal of nurses and physicians. 5(2), 194-200.
Lazarus R. S, Folkman S.(1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer. p. 75.
Matud, M.(2004). Gender Differences in Stress and Coping Style. Personality and Individual Differennt, 37, 1410-1415.
Meekaeli, N., Pakpour, F., Kanji,(2012). comparison between the metacognitive belief gifted and normal children. Journal of school psychology, 1(2), 104-113.
Narimani, M. Abassi, M. Bagiyan, M. J. Rezaie, A.(2015). The Effectiveness of Impulse Control and Attention Training on Emotional Processing, Impulsiveness and Distractibility in Students with Dyscalculia. Cognitive Behavioral Science Research, 5(2), 1-22.
Neihart, M.(2007). The Socioaffective impact of acceleration and recommendations for best practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 33-41.
Pekrun, R., Thomas, G., Wolfram, T., & Raymond, P. P.(2002). Academic Emotions in Students' Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research. Educational Psychologist, 37(2), 91-105.
Preuss, L. J., & Dubow, E. F.,(2004). A Comparison between Intellectually Gifted and Typical Children in Their Coping Responses to a School and a Peer Stressor. Roeper Review, 26, 105-112.
Rinn, A. N., Plucker, J. A., & Stocking, V. B.(2010). Fostering gifted student's affective development: A Look at the impact of academic self-concept. Teaching Exceptional Children Plus, 6, 4.
Schutz, P. A. & Jessica T. D.(2002). Inquiry on Emotions in Education. Educational Psychologist, 37(2), 125-134.
Sinha, B. K., Willson, L. R., & Watson, D. C.(2008). Stress and Coping and    Psycholig Illness: A Cross_ Culturad Study Among Students InIndia Canad Canadian. International Journal of Stress Management, 14(4), 386-398.
Venestra, C.(2007). Coping strategies: evidence for cross cultural differences? A preliminary study with the Italian version of Coping Orientations to Problems Experienced(COPE). Personality and Individual Differences. 23(6): 1025-1029.