بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام پذیرفت. به این منظور پس از انتخاب تصادفی یکی از مراکز پیش دبستانی، تعداد٦٠ نفر از نوآموزان به روش تصادفی انتخاب و در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از مداخله در هر دو گروه آزمون‌های مهارت‌های اجتماعی ماتسون و طرد همسالان طهماسیان اجرا گردید. پس از آن برای گروه آزمایش ١٣ هفته مهارت‌های مربوط به مهارت‌های زندگی سازمان بهزیستی اعمال شد. سپس پس آزمون از طریق تکمیل آزمون‌های طرد همسالان و مهارت‌های اجتماعی اعمال شد. داده‌های خام  با استفاده از روش آماری مانکوا تبیین شد، یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت‌های زندگی باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی و رابطه با همسالان و کاهش طرد همسالان، رفتارهای غیر اجتماعی، رفتارهای تکانشی و برتری طلبی می گردد. با توجه به یافته ها، می توان گفت نتایج تحقیق گویای آن است که آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of life skill training on Social adjustment in preschool children

نویسندگان [English]

  • N Sobhi-Gharamaleki 1
  • N Hajloo 2
  • S Mohammadi 3
1 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 MA of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

This main aim of this research was evaluating the effectiveness of  life skills training on children's social adjustment in preschool children. The target population for this study was chosen randomly and both experimental and control groups consisted of 60 participants who had been matched on the basis of age and  intensity of social adjustment. Social adjustment was assessed by Tahmasian peer rejection test and Mattson social skills test. The data analyses with moncova  method.The results  showed that training life skills to children promote their social adjustment and decreased impulsive and unsocial behaviors. In  respect with results ,life skills training was effective in children social adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social adjustment
  • life skill
  • Children
آقاجانی، مریم(۱۳۸۷). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه الزهرا.
احدی، بتول؛ میرزایی،پری؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس(١٣٨٨). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کمرو. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9(3)، 35-21
اسلامی نسب، علی(۱۳۷۳).  روان‌شناسی سازگاری، تهران: نشر بنیاد.
امیری برمکوهی، علی(١٣٨٧). آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش افسردگی. فصل نامه روان‌شناسان ایرانی، 5(20)، 69-56.                                 
ترک لادانی، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛ گلپرور، محسن(١٣٨٧). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان سوم تا پنجم ابتدایی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، 37، ٨۲ -٦۵
حمیدپور، حسن؛ حسینائی، علی و پژوهنده، علی(١٣٨٨). نقش آموزش پیش دبستانی در یادگیری مهارت‌های روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی. مجله علوم تربیتی(علوم تربیتی و روان‌شناسی) دانشگاه شهید چمران اهواز.، 5(3)، 90-71.
درتاج، فریبرز؛ مصائبی، اسدالله و اسدزاده، حسن.(١٣٨٨). تأثیر آموزش مدیریت خشم برپرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر ١۵- ١۲ ساله. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4، 45-32.
ساجدی، سهیلا؛ آتش پور، سیدحمید؛ کامکار، منوچهر و صمصام شریعت، سید محمدرضا.(١٣٨٨). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر روابط بین فردی، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابینا. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، 39،٤۲-۲٣.
سپاه منصور، مژگان(١٣٨٦). تأثیر مهارت‌های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خوداحترامی و سازگاری اجتماعی. اندیشه و رفتار، 6، 36-23.
سلیمانی، منصور؛ به پژوه، احمد؛ افروز، غلامعلی و غلامعلی لواسانی، مسعود(١٣٨٨). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دیر آموز. تعلیم و تربیت استثنایی، 95، 50-36.
صفرزاده، محمد(1382). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ظاهری، محسن؛ آقایی، احمدو گلپرور، محسن(۱۳۸۶). تأثیر آموزش شیوه های رفتاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)؛ 33،  36-15.
یارمحمدیان، محمدحسین؛ مولوی، حسین و ایرانپور، مبارکه.(١٣٨١). بررسی رابطه دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان. مطالعات تربیتی و روان شناسی، 4(2)، 20-5.
والی پور، ایرج(۱۳۸۰). روان شناسی سازگاری، تهران: انتشارات وحید.
Chao-hua.l., xiao-J., Xiao-wentu,  G (2008). Impact of Life skills Praining to Imprdve Cognition of Risk of Sexual Behavior and Contraceptive use among vocational school Students in shanghai,china. Journal of Reproduction & Contraception 2008. Dec; 19(4): 239-251
Magnani, R., Macintyre, k. Mehyrar, K, A. Brown,L., Hutchin, P.(2005). The impact of life skills education on adolescent sexual risk behavioral in Kwazulu - Natal, south Africa journal of Adolescent health, 36, 289-304
Mohammadi, A., BarzegarKahnamouei,S., Allavirdiyan, Kh., Habibzadeh, S.(2010). the effect of anger management training on aggression and social adjustment of male students agel 12-15 of shabestar schools in 2008.Procedia Social and Behavioral sciences, 5, 1690- 1693
Rahmati, B. Adibrad, N., Tahmasian, K. Salehsedgpour, S.(2010). The effective of life skill training on social adjustment in children. procedia social and Behavioral science, 5(10), 78-99.
Ryan, A.M. & Shin, S.(2005). Social achievement goals: the nature and consequences of different orientations toward social competence. University of ILLinois, urbana-champaign.                                                                                                                
Sobhi-Gharamaleki ,N.Rajabi,S.(2010). Efficacy of Life skills training on increase of mental health andself esteem of the students. Procedia social and Behavioral Sciences, 5, 1818-1822.
Weiliao.J.(2010). A life-skill-based HIV/AIDS prevention education for rural student of primary school in china: what change? Whate have we learned.(Biomedical and environment sciences, 23, 58-78.