مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانش آموزان بی سرپرست و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی بود.­ روش این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. نمونه این پژوهش شامل 60 دانش‌آموز بی­سرپرست و 60 دانش آموز عادی بود که بر اساس ملاک­های ورود به پژوهش و به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اختلالات رفتاری آشنباخ، عزت نفس روزنبرگ و رضایت از زندگی داینر استفاده شد.نتایج نشان دادکه بین اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی‌سرپرست و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت که میانگین نمرات اختلالات رفتاری در نوجوانان بی سرپرست بیشتر از عادی بود. همچنین نمرات عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی‌سرپرست کمتر از نوجوانان عادی بود.با توجه به اینکه نوجوانان امروز، صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند و سلامتی و بیماری آنان در نسل‌های آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت، لذا توجه بیشتر و برنامه ریزی بهتر برای نوجوانان بی‌سرپرست الزامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of behavioral disorders, self-esteem and life satisfaction in derelict and normal students

نویسندگان [English]

  • S Karimi 1
  • M Najafi 2
  • M. A Mohammadyfar 3
1 M. A in Educational Psychology, Semnan University
2 Assistant Professor, Semnan University
3 Assistant Professor, Semnan University
چکیده [English]

The present study aimed was to compare Behavioral disorders, self-esteem and life satisfaction in Derelict and normal adolescents. The research method was causal-comparative research method which is categorized as descriptive research method. The sample included 60 Derelict students and 60 normal students that selected by convenience sampling with consideration of entrance criterion. Achenbach behavioral disorders, Rozenberge self-esteem and Diner life satisfaction questionnaires administered among selected sample. The results indicated that there is a significant difference between Behavioral disorders, self-esteem and life satisfaction in Derelict and normal adolescents. So that Behavioral disorders mean scores of Derelicts were higher than normal adolescents. Also self-esteem and life satisfaction mean scores of Derelicts were lower than normal adolescents. Given that today's teens, are the owners of the immediate future of society and Health and disease will have significant effects in future generations, therefore, more attention and better planning is required for derelict teens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral disorders
  • Self-esteem
  • life satisfaction
  • Students
احمدی، حامد و پور شریفی، حمید (1392). نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیلی کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس. دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 2(3)، 18-6.
بیانی، علی اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و گودرزی، حسینه (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی. فصلنامه روان شناسان ایرانی، 3(11)، 265-259.
رجبی، غلامرضا و بهلول، نسرین (1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران. پژوهش­های تربیتی و روان شناختی، 3(2)، 48-33.
شکیبا، منصور و ضیایی، مریم (1391). مقایسه سلامت روان دختران دانش آموز تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی بهزیستی با دختران دانش آموز دبیرستان دانشگاه در شهر زاهدان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14(2)، 60-56.
شیخی، منصوره؛ هومن، حیدرعلی و احدی، حسن (1390). مشخصه­های روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی. اندیشه و رفتار، 5(19)، 25-17.
علم، مهین؛ یزدی فیض آبادی، وحید و نعمت اله زاده ماهانی، کاظم (1392). بررسی اختلالات روان شناختی دانش آموزان تیز هوش، عادی و بی سرپرست مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(7)، 582-571.
علیزاده، توران؛ فراهانی، محمدنقی؛ شهرآرای، مهرناز و علیزادگان، شهرزاد (1384). رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل با استرس ناباروری زنان و مردان نابارور. فصلنامه باروری و ناباروری، 2، 204-194.
محبی، سمیه؛ محمدی، علی و قاسمی، نوشاد (1390). مقایسه شاخص­های ناسازگاری بر اساس آزمون ترسیم آدمک مک آور و میزان اختلالات رفتاری در کودکان بی سرپرست و عادی. ارمغان دانش، 16(6)، 586-578.
مینایی، اصغر (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 19(1)، 558-529.
Amongin, H.C; Oonyu, J.C; Baguma, P.K & Kitara, D.L (2012). Self-esteem and attitudes of girls orphaned to HIV/AIDS towards education in Kampala, Uganda. International journal of tropical disease & health, 2(2), 87-99.
Arslan, C (2009). Anger, self-esteem and perceived social support in adolescence. Social behavior and personality, 37(4), 555-564.
Benjamin dickens, O; Onyango, Y.J.M & Mboya, O.T (2012). Effects of orphanhood on girl-childs access and retention in secondary school education: a case of rongo district, Kenya. International journal of academic research in progressive education and development, 1(4), 114-136.
Caman, O.K & Ozcebe, H (2011). Adolescents living in orphanages in Ankara: psychological symptoms, level of physical activity and associated factors. Turkish journal of psychiatry, 22(2), 1-10.
El koumi, M.A; Ali, Y.F; Elbanna, E.A; Youssef, U.M,  Raya, Y.M & Ismail, A.A (2012). Psychiatric morbidity among a sample of orphanage children in cairo. International journal of pediatrics, 2012, 1-7.
Erol, N; Simsek, Z & Munir, K (2010). Mental health of adolescents reared in institutional care in turkey: challenges and hope in the twenty-first centur. European children adolescent psychiatry, 19(2), 113-124.
Finger, W; Williamson, N; Tahir, S; Savariaud, S; Schweitzer, A.M & Shears, K.H (2005). Adolescents orphaned and vulnerable in the time of HIV/AIDS.Arlington: Family health international.
Gatumu, H.N; Gitumu, M.W & Oyugi, E.O (2010). Orphan students’ self-esteem and their relationship between socio-economic status among secondary school students in thre e districts of central Kenya. Journal of sociology, psychology and anthropology in practice, 2(1), 1-8.
Gursoy, F; Yildiz bicokci, M; Orphan, E; Bakirci, S; Catak, S & Yerebakan, O (2012). Study on self-concept levels of adolescents in the age group of 13-18 who live in orphanage and those who do not live in orphanage. International journal of social sciences and education, 2(1), 56-66.
He, Z & Ji, C (2007). Nutritional status, psychological well-being and the quality of life of AIDS orphans in rural henan province, China. Tropical medicine and international health, 12(1), 1180-1190.
Lassi, Z.S; Mahmud, S; Syed, E.U & Janjua, N.Z (2010). Behavioral problems among children living in orphanage facilities of Karachi, Pakistan: comparison of children in an SOS village with those in conventional oephanages. Socio psychiatric epidemiology, 46(8), 787-796.
Mackenzie, M.J; Gearing, R.E; Schwalbe, C.S; Ibrahim, R.W; Brewer, K.B & Ai-sharaihah, R (2014). Child mental health in jordanian orphanages: Effect of placement change on behavior and caregiving. BMC pediatrics, 14(316), 1-8.
Mohammadi, A; Abedi, A & Moradipanah, F (2012). Group narrative therapy on self-esteem and self-efficacy of orphan boys adolescents. Iranian journal of clinical psychology, 1(1), 65-72.
Musisi, S; Kinyanda, E; Nakasujja, N & Nakigudde, J (2007). A comparison of the behavioral and emotional disorders of primary school-going oephans and non-orphans in Uganda. African health sciences, 7(4), 202-213.
Nilofer farooqi, Y & Intezar, M (2009). Differences in self-esteem of orphan children and children living with their parents. Jordan red sea project, 46(2), 115-130.
Pekcanlar akay, A; Miral, S; Baykara, B & Yemez, B (2006). Socio-demographic features and emotional-behavioral problems in a girls orphanage in Turkey. Ege tip dergisi, 45(1), 39-45.
Rahman, W; Mullick, M; Siddike pathan, M.A; Chowdhury, N.F; Shahidullah, M; Ahmed, H; Roy, S; Mazumder, A.H & Rahman, F (2012). Prevalence of behavioral and emotional disorders among the orphans and factors associated with these disorders. Bangabandhu sheikh mujib medical university journal, 5(1), 29-34.
Sengendo, J & Nambi, J (1997). The psychological effect of orphanhood: a study of orphans in Rakai district. Health transition review, 7, 105-124.
Shirdel, M; Abbasi, F; Sharif, S; Jahangiri, A; Dehnavi, Z & Heidari, P (2015). Comparison of self-differentiation and reasons for life of adolescents living in family-like centers with ordinary adolescents. Journal of social issues & humanities, 3(5), 149-152.
Taukeni, S.G (2015). Orphan adolescents life worlds on school-based psychosocial support. Health psychology and behavioral medicine, 3(1), 12-24.
Van damme-ostapowicz, K; Krajewska-kulak, E; Wronska, I; Szczepanski, M; Kutak, W; Lukaszuk, C; Jankowiak, B; Rolka, H & Baranowska, A (2007). Quality of life self-assessment of children living in a childrens home, based on own research conducted in the podlaskie province. Advances in medical sciences, 52(1), 44-50.
Wanjiru, M & Gathogo, J (2014). The impact of gender on orphans self-esteem and academic performance among secondary school students in kirinyaga and nyeri counties of Kenya. International research journal of arts and social science, 3(4), 98-103.
War, F.A; Ved, R.S & Paul, M.A (2015). Mental health and self-esteem of institutionalized adolescents affected by armed conflict. Journal of religion and health, 54(3), 1-9.
Witt, M.D & Lessing, A.C (2010). The psychosocial well-being of orphans in southern Africa: the perception of orphans and teachers. The journal for transdiciplinary research in southern Africa, 6(2), 461-477.
Zabriskie, R.B & Ward, P.J (2013). Satisfaction with family life scale. Marriage & family review, 49(5), 446-463.     
Ahmadi, H & Poorsharif, H (2013).The Role of News source on Individuals Persuasion with Moderation of Attitude to News source, Gender and Self-esteem. Social Cognition,2(3), 6-18. (Persian)
Alam, M; Yazdi Feyzabadi, V & Nematolahzadeh Mahani, K (2013). A study of Psychological Disorders on Ordinary, Talented and Orphan Students in High Schools of Kerman City in 2010. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 12 (7) :571-582. (Persian)
Alizadeh, T; Farahani, M.N; Shahr Aray, M & Alizadegan, SH (2005).The relationship between self-esteem and locus of control with infertility related stress in infertile men and women. Journal of Reproduction and Infertility,2, 194-204. (Persian)
Bayani, A; Koocheky, M & Goodarzi, H (2007). The reliability and validity of the satisfaction with life scale. Journal of Iranian psychologisis, 3(11), 259-265. (Persian)
Minaei, A (2006). Adaptation and standardization of Achenbach Child Behavior Checklist, Self and Teacher Report Form questionnaire. Research on Exceptional Children, 19(1), 529-558. (Persian)
Mohebbi, S; Mohammadi, A & Ghasemi, N (2011). Comparison of mal adjustment indicators using machover draw-A- person test and behavioral disorders in orphans versus non-orphan. Armaghane-danesh, 16(6),578-586. (Persian)
Rajabi, GH & Bohlool, N (2007). Assess the reliability and validity of the Rosenberg self-esteem scale in freshman of shahid Chamran University. Educational and psychological research, 3(2), 33-48. (Persian)
Shakiba, M &  Ziai, M (2012). Comparative study of mental health of female students living in dormitories of welfare organization and University of Sistan & Balouchestan. Zahedan Journal of  Research in Medical Sciences, 14 (2), 56 -60 . (Persian)
Sheikhi, M; Hooman, H.A & Ahadi, H (2011). Psychometric features of Life Satisfaction Scale. Thought & Behavior in Clinical Psychology, 5(19), 17-25. (Persian)
.