بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل(250 نفر) تشکیل داده‌اند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان و به طور تصادفی حجم نمونه 136 نفر تعیین گردید. داده‌های مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه فرهنگ مدیریت خطا، فرایند یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی جمع‌آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌های مورد نظر با استفاده  از متخصصان، و پایایی نیز با ضریب پایایی آلفای کرونباخ به ترتیب 883/0 ،934/0 ،718/0 به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و مولفه‌های فرهنگ مدیریت خطا پیش بین معنادار و مثبت یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the relationship error management culture with organizational learning and innovation (case study: office of education in ardabil state)

نویسندگان [English]

  • M Seufollahi gilandeh 1
  • S Sattari 2
1 Department of Educational scences, Ardabil science and research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Educational scences, Ardabil Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this research wasSurvey the Relationship Error Management Culture with Organizational Learning and Innovation at office of Education in Ardabil state. The research method was descriptive – Correlation and the study population consisted of employees of the office of Education Ardebil (250 people) have formed and according to the sampeling formula Morgan random sample of 136 was determined. In this study, three questionnaires, error management culture, organizational learning process and organizational innovation was used. The formal and content validity of the questionnaires by a number of specialists were approved, and to assess the reliability of questionnaires with Cronbach's alpha coefficient was used to arrange reliable (0.718, 0.934, 0.883). The results showed that between the error management culture with organization learning and innovation there is a positive and significant relationship. And Error management Culture components predict significant positive of organizational learning and organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • error management culture
  • Organizational Learning
  • organizational innovation
اسدی پور، خدیجه؛ رحیمی، فرج اله و امیرنژاد، قنبر .(1393). اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در شرکت های صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی خرم آباد، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران.
الهیاری، تیمور؛ سلیمی فر، زهرا؛ خلخالی، حمید رضا و محبی، ایرج(1393). بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 3(2)، 94-85.
جدیدی، مهرداد؛ عظیمی، لیلا و عالم‌زاده، مهرداد.(1390). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر نواوری سازمانی(مطالعه موردی:کارخانجات نساجی بروجرد). دومین کنفرانس ملی دانشجوی کارآفرین، تهران.
جوانمرد، حبیب اله و سخایی، فاطمه (1388). بررسی رابطه بین مهارت‌های فرد، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی. فصلنامه بصیرت،16(44)، 96-81.
رضوانی، حمید رضا و گرایلی نژاد، رزا(1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،7(28)،  26-21.
شهابی، مریم و جلیلیان، حمید.(1390).بررسی روابط میان اینرسی دانش ،یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب). مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(15)، 158-137.
کزازی، ابوالفضل و شول، عباس(1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 71،25-14.
مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،21(69)، 149-121.
مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1392). بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی،11(2) ،114-87.
معطوفی، امیررضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان(1389). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 71، 57– 49.
میر فخرالدینی، حمید؛ حاتمی نسب، حسن؛ طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیر رضا(1389). مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی،2(35)، 118-103.
نژاد ایرانی، فرهاد؛ پور صادق، ناصر و شیخ بیگلو، نسرین .(1390).بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی. فصلنامه فراسوی مدیریت،5(19)، 177-151.
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و نیک بخت، اکرم(1389). رابطه بین مولفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان. مدیریت مطالعه،  13،45-32.
AmiI, I., Robert, F. Belli., Woo, S., Loren, T.(2002). Internal Consistency and Reliability of a Questionnaire Assessing Organizational Innovation in Two Schools of Dentistry. Journal of Dental Education, 66(4), 469 -477.
 Cannon, M. D., Edmondson, A. C. (2005). Failing to learn and learning to fail(intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long range Planning, 38(3), 299-319.
 Edmondson A. C.(2011). Strategies for learning from failure. Harvard Business Review, 89(4), 48-55.
Egan T. M., Yang B., Bartlett K. R.(2004).The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), 279-301.
Homsma G. J., Van Dyck C., De Gilder D., Koopman P. L., Elfring T.(2009). Learning from error: The influence of error incident characteristics. Journal of Business Research, 62(1), 115-122.
Javanmard, H.& sakhadd, F.(2009). Survey the relationship beetwen individual skills, organizational learning, innovation and organizational performance in medium and small industrials at central state. Basirat quarterly, 16, 81-96.
Madsen P. M., Desai V.(2010). Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of Management Journal, 53(3), 451-476.
Rybowiak V, Garst H, Frese M , Batinic B.(1999).Error orientation uestionnarrie(EOQ) ,relabigity, validity ,and different language equivalence. Journal of organization Behavior, 42, 527-47.
Van Dyck, C.(2005). Putting errors to good use: Error management culture in organizations, Ph. D. thesis. Faculty of Social and Behavioural Sciences. University of Amsterdam.
Van Dyck, C., Frese, M., &Sonnentag, S.(2005). Organizational error management culture & its impact on performance: a two-study replication. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1228-1240.
 
اسدی پور، خدیجه؛ رحیمی، فرج اله و امیرنژاد، قنبر .(1393). اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در شرکت های صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی خرم آباد، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران.
الهیاری، تیمور؛ سلیمی فر، زهرا؛ خلخالی، حمید رضا و محبی، ایرج(1393). بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 3(2)، 94-85.
جدیدی، مهرداد؛ عظیمی، لیلا و عالم‌زاده، مهرداد.(1390). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر نواوری سازمانی(مطالعه موردی:کارخانجات نساجی بروجرد). دومین کنفرانس ملی دانشجوی کارآفرین، تهران.
جوانمرد، حبیب اله و سخایی، فاطمه (1388). بررسی رابطه بین مهارت‌های فرد، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی. فصلنامه بصیرت،16(44)، 96-81.
رضوانی، حمید رضا و گرایلی نژاد، رزا(1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،7(28)،  26-21.
شهابی، مریم و جلیلیان، حمید.(1390).بررسی روابط میان اینرسی دانش ،یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب). مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(15)، 158-137.
کزازی، ابوالفضل و شول، عباس(1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 71،25-14.
مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،21(69)، 149-121.
مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1392). بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی،11(2) ،114-87.
معطوفی، امیررضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان(1389). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 71، 57– 49.
میر فخرالدینی، حمید؛ حاتمی نسب، حسن؛ طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیر رضا(1389). مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی،2(35)، 118-103.
نژاد ایرانی، فرهاد؛ پور صادق، ناصر و شیخ بیگلو، نسرین .(1390).بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی. فصلنامه فراسوی مدیریت،5(19)، 177-151.
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و نیک بخت، اکرم(1389). رابطه بین مولفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان. مدیریت مطالعه،  13،45-32.
AmiI, I., Robert, F. Belli., Woo, S., Loren, T.(2002). Internal Consistency and Reliability of a Questionnaire Assessing Organizational Innovation in Two Schools of Dentistry. Journal of Dental Education, 66(4), 469 -477.
 Cannon, M. D., Edmondson, A. C. (2005). Failing to learn and learning to fail(intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long range Planning, 38(3), 299-319.
 Edmondson A. C.(2011). Strategies for learning from failure. Harvard Business Review, 89(4), 48-55.
Egan T. M., Yang B., Bartlett K. R.(2004).The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), 279-301.
Homsma G. J., Van Dyck C., De Gilder D., Koopman P. L., Elfring T.(2009). Learning from error: The influence of error incident characteristics. Journal of Business Research, 62(1), 115-122.
Javanmard, H.& sakhadd, F.(2009). Survey the relationship beetwen individual skills, organizational learning, innovation and organizational performance in medium and small industrials at central state. Basirat quarterly, 16, 81-96.
Madsen P. M., Desai V.(2010). Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of Management Journal, 53(3), 451-476.
Rybowiak V, Garst H, Frese M , Batinic B.(1999).Error orientation uestionnarrie(EOQ) ,relabigity, validity ,and different language equivalence. Journal of organization Behavior, 42, 527-47.
Van Dyck, C.(2005). Putting errors to good use: Error management culture in organizations, Ph. D. thesis. Faculty of Social and Behavioural Sciences. University of Amsterdam.
Van Dyck, C., Frese, M., &Sonnentag, S.(2005). Organizational error management culture & its impact on performance: a two-study replication. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1228-1240.
 
 
 

 

اسدی پور، خدیجه؛ رحیمی، فرج اله و امیرنژاد، قنبر .(1393). اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در شرکت های صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی خرم آباد، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران.
الهیاری، تیمور؛ سلیمی فر، زهرا؛ خلخالی، حمید رضا و محبی، ایرج(1393). بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 3(2)، 94-85.
جدیدی، مهرداد؛ عظیمی، لیلا و عالم‌زاده، مهرداد.(1390). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر نواوری سازمانی(مطالعه موردی:کارخانجات نساجی بروجرد). دومین کنفرانس ملی دانشجوی کارآفرین، تهران.
جوانمرد، حبیب اله و سخایی، فاطمه (1388). بررسی رابطه بین مهارت‌های فرد، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی. فصلنامه بصیرت،16(44)، 96-81.
رضوانی، حمید رضا و گرایلی نژاد، رزا(1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،7(28)،  26-21.
شهابی، مریم و جلیلیان، حمید.(1390).بررسی روابط میان اینرسی دانش ،یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب). مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(15)، 158-137.
کزازی، ابوالفضل و شول، عباس(1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 71،25-14.
مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،21(69)، 149-121.
مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1392). بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی،11(2) ،114-87.
معطوفی، امیررضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان(1389). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 71، 57– 49.
میر فخرالدینی، حمید؛ حاتمی نسب، حسن؛ طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیر رضا(1389). مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی،2(35)، 118-103.
نژاد ایرانی، فرهاد؛ پور صادق، ناصر و شیخ بیگلو، نسرین .(1390).بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی. فصلنامه فراسوی مدیریت،5(19)، 177-151.
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و نیک بخت، اکرم(1389). رابطه بین مولفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان. مدیریت مطالعه،  13،45-32.
AmiI, I., Robert, F. Belli., Woo, S., Loren, T.(2002). Internal Consistency and Reliability of a Questionnaire Assessing Organizational Innovation in Two Schools of Dentistry. Journal of Dental Education, 66(4), 469 -477.
 Cannon, M. D., Edmondson, A. C. (2005). Failing to learn and learning to fail(intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long range Planning, 38(3), 299-319.
 Edmondson A. C.(2011). Strategies for learning from failure. Harvard Business Review, 89(4), 48-55.
Egan T. M., Yang B., Bartlett K. R.(2004).The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), 279-301.
Homsma G. J., Van Dyck C., De Gilder D., Koopman P. L., Elfring T.(2009). Learning from error: The influence of error incident characteristics. Journal of Business Research, 62(1), 115-122.
Javanmard, H.& sakhadd, F.(2009). Survey the relationship beetwen individual skills, organizational learning, innovation and organizational performance in medium and small industrials at central state. Basirat quarterly, 16, 81-96.
Madsen P. M., Desai V.(2010). Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of Management Journal, 53(3), 451-476.
Rybowiak V, Garst H, Frese M , Batinic B.(1999).Error orientation uestionnarrie(EOQ) ,relabigity, validity ,and different language equivalence. Journal of organization Behavior, 42, 527-47.
Van Dyck, C.(2005). Putting errors to good use: Error management culture in organizations, Ph. D. thesis. Faculty of Social and Behavioural Sciences. University of Amsterdam.
Van Dyck, C., Frese, M., &Sonnentag, S.(2005). Organizational error management culture & its impact on performance: a two-study replication. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1228-1240.
 
 
اسدی پور، خدیجه؛ رحیمی، فرج اله و امیرنژاد، قنبر .(1393). اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در شرکت های صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی خرم آباد، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران.
الهیاری، تیمور؛ سلیمی فر، زهرا؛ خلخالی، حمید رضا و محبی، ایرج(1393). بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 3(2)، 94-85.
جدیدی، مهرداد؛ عظیمی، لیلا و عالم‌زاده، مهرداد.(1390). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر نواوری سازمانی(مطالعه موردی:کارخانجات نساجی بروجرد). دومین کنفرانس ملی دانشجوی کارآفرین، تهران.
جوانمرد، حبیب اله و سخایی، فاطمه (1388). بررسی رابطه بین مهارت‌های فرد، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی. فصلنامه بصیرت،16(44)، 96-81.
رضوانی، حمید رضا و گرایلی نژاد، رزا(1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،7(28)،  26-21.
شهابی، مریم و جلیلیان، حمید.(1390).بررسی روابط میان اینرسی دانش ،یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب). مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(15)، 158-137.
کزازی، ابوالفضل و شول، عباس(1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 71،25-14.
مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،21(69)، 149-121.
مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1392). بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی،11(2) ،114-87.
معطوفی، امیررضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان(1389). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 71، 57– 49.
میر فخرالدینی، حمید؛ حاتمی نسب، حسن؛ طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیر رضا(1389). مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی،2(35)، 118-103.
نژاد ایرانی، فرهاد؛ پور صادق، ناصر و شیخ بیگلو، نسرین .(1390).بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی. فصلنامه فراسوی مدیریت،5(19)، 177-151.
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و نیک بخت، اکرم(1389). رابطه بین مولفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان. مدیریت مطالعه،  13،45-32.
AmiI, I., Robert, F. Belli., Woo, S., Loren, T.(2002). Internal Consistency and Reliability of a Questionnaire Assessing Organizational Innovation in Two Schools of Dentistry. Journal of Dental Education, 66(4), 469 -477.
 Cannon, M. D., Edmondson, A. C. (2005). Failing to learn and learning to fail(intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long range Planning, 38(3), 299-319.
 Edmondson A. C.(2011). Strategies for learning from failure. Harvard Business Review, 89(4), 48-55.
Egan T. M., Yang B., Bartlett K. R.(2004).The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), 279-301.
Homsma G. J., Van Dyck C., De Gilder D., Koopman P. L., Elfring T.(2009). Learning from error: The influence of error incident characteristics. Journal of Business Research, 62(1), 115-122.
Javanmard, H.& sakhadd, F.(2009). Survey the relationship beetwen individual skills, organizational learning, innovation and organizational performance in medium and small industrials at central state. Basirat quarterly, 16, 81-96.
Madsen P. M., Desai V.(2010). Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of Management Journal, 53(3), 451-476.
Rybowiak V, Garst H, Frese M , Batinic B.(1999).Error orientation uestionnarrie(EOQ) ,relabigity, validity ,and different language equivalence. Journal of organization Behavior, 42, 527-47.
Van Dyck, C.(2005). Putting errors to good use: Error management culture in organizations, Ph. D. thesis. Faculty of Social and Behavioural Sciences. University of Amsterdam.
Van Dyck, C., Frese, M., &Sonnentag, S.(2005). Organizational error management culture & its impact on performance: a two-study replication. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1228-1240.
 
اسدی پور، خدیجه؛ رحیمی، فرج اله و امیرنژاد، قنبر .(1393). اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در شرکت های صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی خرم آباد، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران.
الهیاری، تیمور؛ سلیمی فر، زهرا؛ خلخالی، حمید رضا و محبی، ایرج(1393). بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت پتروشیمی. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 3(2)، 94-85.
جدیدی، مهرداد؛ عظیمی، لیلا و عالم‌زاده، مهرداد.(1390). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر نواوری سازمانی(مطالعه موردی:کارخانجات نساجی بروجرد). دومین کنفرانس ملی دانشجوی کارآفرین، تهران.
جوانمرد، حبیب اله و سخایی، فاطمه (1388). بررسی رابطه بین مهارت‌های فرد، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی. فصلنامه بصیرت،16(44)، 96-81.
رضوانی، حمید رضا و گرایلی نژاد، رزا(1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،7(28)،  26-21.
شهابی، مریم و جلیلیان، حمید.(1390).بررسی روابط میان اینرسی دانش ،یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب). مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(15)، 158-137.
کزازی، ابوالفضل و شول، عباس(1392). تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 71،25-14.
مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،21(69)، 149-121.
مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه(1392). بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی،11(2) ،114-87.
معطوفی، امیررضا؛ تاجدینی، کیهان؛ آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان(1389). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 71، 57– 49.
میر فخرالدینی، حمید؛ حاتمی نسب، حسن؛ طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیر رضا(1389). مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی،2(35)، 118-103.
نژاد ایرانی، فرهاد؛ پور صادق، ناصر و شیخ بیگلو، نسرین .(1390).بررسی میزان متعالی بودن جو سازمانی و رابطه آن با یادگیری سازمانی در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی. فصلنامه فراسوی مدیریت،5(19)، 177-151.
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و نیک بخت، اکرم(1389). رابطه بین مولفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان. مدیریت مطالعه،  13،45-32.
AmiI, I., Robert, F. Belli., Woo, S., Loren, T.(2002). Internal Consistency and Reliability of a Questionnaire Assessing Organizational Innovation in Two Schools of Dentistry. Journal of Dental Education, 66(4), 469 -477.
 Cannon, M. D., Edmondson, A. C. (2005). Failing to learn and learning to fail(intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long range Planning, 38(3), 299-319.
 Edmondson A. C.(2011). Strategies for learning from failure. Harvard Business Review, 89(4), 48-55.
Egan T. M., Yang B., Bartlett K. R.(2004).The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3), 279-301.
Homsma G. J., Van Dyck C., De Gilder D., Koopman P. L., Elfring T.(2009). Learning from error: The influence of error incident characteristics. Journal of Business Research, 62(1), 115-122.
Javanmard, H.& sakhadd, F.(2009). Survey the relationship beetwen individual skills, organizational learning, innovation and organizational performance in medium and small industrials at central state. Basirat quarterly, 16, 81-96.
Madsen P. M., Desai V.(2010). Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of Management Journal, 53(3), 451-476.
Rybowiak V, Garst H, Frese M , Batinic B.(1999).Error orientation uestionnarrie(EOQ) ,relabigity, validity ,and different language equivalence. Journal of organization Behavior, 42, 527-47.
Van Dyck, C.(2005). Putting errors to good use: Error management culture in organizations, Ph. D. thesis. Faculty of Social and Behavioural Sciences. University of Amsterdam.
Van Dyck, C., Frese, M., &Sonnentag, S.(2005). Organizational error management culture & its impact on performance: a two-study replication. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1228-1240.