مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیر منضبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی تبریز

2 دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی تبریز

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید مدنی تبریز.

d_2_92_12_18_5

چکیده

تشخیص ویژگی های دانش آموزان منضبط وغیر منضبط از اولین گا مهای مدیریت کلاس اثربخش
است. در این راستا هدف از این پژوهش تعیین تفاوت دانش آموزان منضبط و غیر منضبط از لحاظ هوش
هیجانی و ذهن خوانی است. نمونه ی این پژوهش 384 نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه ی سال
89 شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و روش - تحصیلی 90
هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیر منضبط از دو نقطه برش برای نمرات
انضباط دختران و پسران و نیز نظرات مسؤلین مدرسه استفاده شد. همچنین برای جمع آوری داده ها از
پرسش نامه ی هوش هیجانی شیرینگ و آزمون ذهن خوانی بارون -کوهن استفاده گردید. داده های به
مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره t و MANOVA دست آمده با آزمون های
نشان داد که بین دو گروه از لحاظ ترکیب نمرات هوش هیجانی و ذهن خوانی تفاوت معناداری وجود
دارد. نتایج نشان دادند که بین دو گروه دانش آموزان از لحاظ متغیرهای هوش هیجانی و ذهن خوانی
تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هوش هیجانی بالا
منجر به کاهش مشکلات انضباطی شده و وجود دانش آموزانی با ذهن خوانی بالا موجب بروز مشکلات
انضباطی در مدارس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of emotional intelligence and mind reading between disciplined and undiscipline students

نویسندگان [English]

  • S Rahmani 1
  • J Mesrabadi 2
  • T Zavar 3
1 M. A Educational of psychology, Azarbayjan shahid madani University
2 PhD in Educational Psychology
3 PhD in Educational Management
چکیده [English]

 
One of the first steps in managing an effective class is to recognize the
characteristics of disciplined and indisciplined students.The main purpose of
this research was to compare emotional intelligence and mind reading in
disciplined students and indiscipline students. The subjects consist of 384
high school in 89-90 educational year in Tabriz city who were selected by
multi-stage cluster and purposive sampling method. Disciplined and
undisciplined students based on two cut points were used for discipline
score of boy and girls and school officials. Sharing emotional intelligence
and Baron-cohen mind reading test were used in the research. Data analyses
by MANOVA, independent sample t-test.MANOVA test results showed
that there is a significant difference between two groups in terms of score,
of emotional intelligence and mind reading. Also the results showed that
there are significant differences between two groups in terms of mind
reading and emotional intelligence, at the end the results of this research
showed that high emotional intelligence discipline problems and these
students who have high mind reading discipline problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind reading
  • Emotional intelligence
  • undisciplined students
بافنده قراملکی، حسن ( 1390 ). بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنی کهای دارای علائم مثبت و منفی و
مقایسه آن با افراد سال م. رساله دکتری . گروه روان شناسی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه تبریز.
.( بخشی پور، عباس ؛ محمودعلیلو، مجید ؛ خانجانی، زینب ؛ رنجبر، فاطمه و بافنده قراملکی، حسن ( 1390
نقص نظریه ذهن در بیماران اسکیزوفرن دارای علائم مثبت و منفی : نقیصه حالتی یا صفتی . مجله
.33-38 ،(6) پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 33
بشارت، محمد علی ؛ شالچی، بهزاد و شمسی پور، وحید ( 1385 ). بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت
.73-84 ،(3) تحصیلی دانش آموزان. اندیش ههای نوین تربیتی ، 4
تابر، تی، روبرت ( 2006 ). الفبای مدیریت کلاس در س: راهب ر ده ایی برای آموزش اثربخ ش، ترجمه ی
محمد رضا سرکارآرانی، 1387 . تهران : مدرسه.
دهشیری، غلامرضا ( 1383 ). بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز ان. تاز هه ا و
.91-106،1 پژوه شهای مشاوره ، 8
رضویه، اصغر ؛ لطیفیان، مرتضی و عارفی، مژگان .( 1384 ). نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بین ی
-37 ، رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش آموزان. مطالعات روان شناختی ، 4و 3
.25
مقایسه ی هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط
96
صمدی، پروین ؛ رجائی پور، سعید ؛ آقا حسینی، تقی و قلاوندی، حسن ( 1386 ). تبیین جو یادگیری اثر
بخش بر اساس مؤلفه های مدیریت کلاس درس در مدارس راهنم ایی شهر ارومیه . اندیش هه ای نوین
.155-176 ( 2و 1 ) تربیتی، 2
قمرانی، امیر ؛ البرزی، شهلا و خیر، محمد( 1385 ). بررسی روایی و اعتبار آزمون ذهن خوانی در گروهی از
.182-199 ، دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر شیراز. مجله روا نشناسی ، 2
.( محمودعلیلو، مجید ؛ بخشی پور، عبا س؛ بافنده قراملکی، حسن ؛ خانجانی، زینب و رنجبر، فاطمه ( 1390
بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک های دارای علائم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم .
. 85-102 ، فصلنلمه پژوه شهای نوین روا نشناختی، 22
مصر آبادی، جواد ؛ بدری، رحیم و واحدی، شهرام ( 1389 ). بررسی میزان بی انضباطی ها ی دانش آموز ان
، در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار معلم . فصلنامه علمی – پژوهشی روا نشناسی دانشگاه تبریز ، 19
.135-157
منصوری، بهزاد( 1380 ). هنجاریابی پرس شنامه هوش هیجانی سیبر یا شیرینگ در بین دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشگا ههای تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
نجاتی صفا، علی اکبر ؛ شریفی، ونداد و علاقبند راد، جواد ( 1383 ). نقص ذهن خوانی در پسیکوز :آیا برای
.34-42 ، اسکیزوفرنیا اختصاصی است. اندیشه و رفتار، 4
نجاتی، وحید؛ ذبیح زاده، عباس؛ نیک فرجام، محمدرضا؛ نادری، زهره و پورنق دعلی، علی ( 1390 ). رابطه بین
.37-42 ،(1) ذهن اگاهی و ذهن خوانی از روی تصویر چشم. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14
نریمانی، محمد؛ خشنودی نیا، بهنام؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس ( 1389 ). نقش درک معلم در
،(1) پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یاد گیری. ناتوان یهای یادگیر ی، 3
.110-128
Alodi, M. W. (2007). Assessing the quality of learning enviroments in swedishschool:
Development and analysis of a theory-based instrument .Learning environment,
springer, 24,157-175.
Bosco, M. F., Colle, L., Fazio, D. S., Bono, A., Saverio, R. & Tirassa, M. (2008). An
explority assessment of Theory of mindin schizophrenic subjects. Elsever,32,1-14.
Chan, E. (2008).The roles of theory of mind and Empathy in the relationship between
Dysphoria and poor social Functioning.Qeens university kingston.
Journal of school psychology, winter 2014 مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان 1392
Vol.2, No.4/81-97 81 -97/ دوره ی 2، شماره ی 4
97
Cherniss, C. (2002). Emotional Intelligence and Good community. American journal of
community psychology, 30, 1-11.
Chisum, W., Kenneth, S. L., & Ping, M. W. (2004).Development and validation of forced
choice Emotional intelligence measure for chinese respondent in hongkong. Asia pacific
journal of management, 21,535-559.
Givens, J. (2009). Does Theory of Mind Mediate Aggression and Bullying in Middle school
Males and Females? Psychological studies in Education.
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York Dantam.
Ho, Robert. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and
interpretation with SPSS. Chapman & Hall/CRC.
Kathryn, Y .(2005). Classroom Management.Behavioral Sciences, 25, 30-41.
Krejcei, R. V. & Morgan, D. W. (1970). "Determining sample size for research activities".
Educational and psychological measurement, 30, 607- 610.
Marzano, R. J. & Marzano, J. S. (2003). Key to classroom Management. Educational
leadership, 24, 1-13.
Regina, M. O. & Daniel, R. (2007).Effective classroom Management Teacher preparation
and professional Development. National Comprehensive center for teacher quality,
washangton.
Sandberg, D. S. & Larsson, A. M. (2009). Theory of Mind in children With Severe Speech
and Physical impairments.Department of psychology,21,617-625.