مطالعه‌ی سهولت یادگیری اصطلاحات انگلیسی معادل، مشابه و متفاوت با زبان اول در میان دانش‌آموزان دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تعداد زیادی از واژگان زبان انگلیسی به دلیل داشتن دو یا چند معنی دانش‌آموزان را در یادگیری دچار چالش می­نمایند. زمانی که این دسته از واژه­ها در قالب عبارات یا اصطلاحات مورد استفاده قرار‌گیرند یافتن معنی صحیح برای دانش‌آموزان دشوارتر می‌گردد. به منظور یافتن روش و ترتیب تدریس موثر، در این مطالعه یادگیری سه نوع اصطلاح معادل، مشابه، متفاوت انگلیسی تعداد 54 دانش‌آموز سطح پیشرفته و متوسط زبان انگلیسی که شامل 28 دانش‌آموز در سطح پیشرفته و 26 دانش‌آموز در سطح متوسط بودند مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور دانش‌آموزان هر سطح به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و شاهد تقسیم شدند. در ابتدا از هر چهار گروه یک تست پیش‌آزمون که شامل اصطلاحات بود گرفته شد. سپس، گروه‌های آزمایشی تمرین­هایی را به شکل مکالمه­های کوتاه دریافت ولی گروه‌های شاهد هیچ تمرینی دریافت نکردند. در جلسۀ پایانی مجددا یک تست پس‌آزمون فوری از هر چهار گروه گرفته شد و بعد از یک ماه همان آزمون به صورت پس‌آزمون تاخیری تکرار شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از روش­های آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری و آزمون تی جفتی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که در هر چهارگروه و در هر دو تست درک مطلب و ترجمه و در هر سه آزمون برگزار شده، بیشترین یادگیری متعلق به اصطلاحات معادل و به دنبال آن اصطلاحات مشابه بود و اصطلاحات متفاوت دشوارترین برای یادگیری بودند. به علاوه، دانش‌آموزان در کلیۀ آزمون­ها و گروه­ها در درک مفهوم اصطلاحات بهتر از ترجمه و بیان آنها عمل کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Learning Compositional, Semi-compositional, and Non-compositional Idioms among High School Students

نویسندگان [English]

  • R Abdi 1
  • Gh Farangizade 2
1 Associate Professor of English Language Teaching, University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A. student English Language Teaching, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Second language learners have difficulty in vocabulary learning since many English words have two or more meanings especially when they occur in idioms or expressions and deciding the correct meaning is demanding for EFL learners. So, this study aimed at investiating how 54 Persian students of English in intermediate and advanced level  which included 28 advanced students and 26 intermediate students, used their first language knowledge to comprehend and produce 3 types of English idioms, namely, compositional, semi-compositional, and non-compositional idioms. Compositional idioms, which are totally word for word translation of English idioms in learners mother tongue, like: Be on the tip of one’s tongue. Semi-compositional idioms which are syntactically or semantically similar but differ in one or more words, such as: for a rainy day. Non-compositional idioms which are totally different in translation from learners mother tongue, for example: drive someone up the heel. The students were divided into 4 groups; 2 experimental and 2 control. A pre-test which included both comprehension and production tests was administered to each group. Then, the experimental groups received the treatment in the form of small conversations, but the control groups did not receive any treatment. In the last session all groups received an immediate post-test and after one month, a delayed post-test was adminstered. For the analysis of data a t-test and ANOVA were employed. Results in the four groups showed that compositional idioms had the highest correct responses, followed by semi-compositional idioms, and non-compositional idioms were the most difficult to comprehend and produce. In addition, in all groups students performed better in comprehension rather than production test..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiomatic expressions
  • Idiom comprehension
  • Idiom production
  • Compositional
  • Semi-compositional
  • Non-compositional idioms
میردهقان، میهن و کیانفر، فرانک. (۱۳۹۱). آموزش اصطلاحات زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: راهبردهایی آموزشی در طراحی دروس. مقالۀ ارایه شده در ششمین همایش پژوهش­های ادبی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی http://www.civilica.com/Paper-LRC06-LRC06_009.html
Anglin, J. M., Miller, G. A., & Wakefield, P. C. (1993). Vocabulary development: A morphological analysis. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58 (10), 1-186.
Carter, R. (1998). Vocabulary: Applied linguistic perspectives (2nd Ed.). London: Routledge.
Cooper, T. C. (1999). Processing of idioms by L2 learners of English. TESOL Quarterly, 33 (2), 233-262.
Feare, R (1980). Practice with Idioms. Publisher: Oxford University Press, USA, 1980 ISBN 10: 0195027825 ISBN 13: 9780195027822
Fotovatnia, Z., & Khaki, Gh. (2012). The effect of three techniques for teaching English idioms to Iranian TEFL undergraduates. Theory and practice in language studies, 2 (2), 272-281.
Gass & Selinker. (1984). The one-to-one principle of interlanguage construction. Language Learning, 34, 77-95.
Gibbs, R., & Nayak, N. (1989). Psycholinguistic studies on the syntactic behavior of idioms. Cognitive Psychology, 21, 100-138.
Grant, L., & Bauer, L. (2004). Criteria for re-defining idioms: Are we barking up the wrong tree? Applied Linguistics, 25, 83- 61.
Izadpanah, S. (1996). A study of the effects of transfer on the acquisition of idioms in a foreign language by Iranian FL learners. M. A. thesis, Islamic Azad University of Tabriz.
Lado, R. (1957). Linguistics across cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Mäntylä, K. (2004). Idioms and language users: The effect of the characteristics of idioms on their recognition and interpretation by native and non-native speakers of English. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla.
Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Pollio, H. R., Barlow, J. M., Fine, H. K., & Pollio, M. R. (1977). Psychology and the poetics of growth. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. New York: Cambridge University Press.
Seidl, J., & McMordie, W. (1978). English idioms and how to use them. Oxford: Oxford University Press.
Yağiz, O., & Izadpanah, S. (2013). Language, culture, idioms, and their relationship with the foreign language. Journal of Language Teaching & Research, 4 (5), 953-957.