دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، خرداد 1396، صفحه 1-169 
مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانش ‬آموزان با و بدون نشانه ‬های وسواس

صفحه 99-114

10.22098/jsp.2017.540

سیده هایده کریمی یوسفی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی