دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1396، صفحه 1-164 
پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان براساس خودپنداشت تحصیلی و مسند مهارگری

صفحه 102-115

10.22098/jsp.2017.587

افسانه لطفی عظیمی؛ فریبرز درتاج؛ غلامعلی افروز؛ محترم نعمت طاوسی