بررسی نقش واسطه‌ای جو مدرسه در ارتباط بین توانمند سازی و رفتار شهروندی- سازمانی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه اردکان

2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سازمان آموزش و پروش نائین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای جو مدرسه در ارتباط بین توانمند‌سازی و رفتارشهروندی-سازمانی معلمان انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود و جامعه آن را کلیه معلمان شهرستان نایین در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دادند. از بین جامعه، 197 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به مقیاس‌های توانمند‌سازی اعضای مدرسه شورت و رینهارت (SPES)، رفتار اضافه بر نقش معلم سومچ و دراچ-ژاوی (ERBS) برای سنجش رفتار شهروندی-سازمانی و شاخص جو سازمانی مدرسه هوی  و همکاران (OCIS) پاسخ دادند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که توانمند‌سازی معلمان تأثیر مستقیم معنی داری بر جو سازمانی مدرسه و رفتار شهروندی-سازمانی آن‌ها می‌گذارد، همچنین توانمند‌سازی معلمان از طریق بهبود جو مدرسه بر رفتارشهروندی-سازمانی معلمان نیز تأثیر غیرمستقیم دارد (001/0>p). این یافته نشان می‌دهد که مدل مفروض در پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار است و جو مدرسه نقش واسطه‌ای معنی داری در ارتباط بین توانمند سازی و رفتار شهروندی-سازمانی معلمان ایفا می‌کند. بنابراین می‌توان با توانمندسازی معلمان، هم در جهت بهبود جو سازمانی مدرسه اقدام کرد و هم رفتار شهروندی سازمانی آن‌ها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the mediating role of school atmosphere with respect to teachers’ empowerment and organizational citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • y Rezapour Mirsaleh 1
  • M Soltani 2
  • M Nosouhi 3
1 Assistant Professor, Ardakan University
2 MA in Educational Sciences, Ministry of Education
3 MA student of Counseling, Ardakan University
چکیده [English]

      The purpose of the present study was to investigate the mediating role of school atmosphere with respect to teachers’ empowerment and organizational citizenship behavior. The population of this correlational study included all teachers of Naein during 1394-1395 academic year. 197 teachers were selected by random cluster sampling and responded to school participant empowerment scale (SPES) and extra-role behavior scale (ERBS). To investigate organizational citizenship behavior of the teachers, the organizational climate index for schools (OCIS) was employed. The data were analyzed by regression and structural equation modeling. The results showed that empowerment of teachers had significant effect on their organizational citizenship behavior and school climate. Also, empowerment of teachers by improvement of school climate indirectly affected teachers’ organizational citizenship behavior (p<.001). The results indicated that the proposed model of the study had a good fitness and school climate had a significant mediating role regarding teachers’ empowerment and organizational citizenship behavior. Therefore, by improvement of teachers’ empowerment, we can improve both school climate and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school climate
  • empowerment
  • organizational citizenship behavior
  • teachers
اصغری، آرزو؛ خداپناهی، محمدکریم و صالح‌صدق‌پور، بهرام (1387). رابطه توانمندسازی و خودکارآمدی با رضایت شغلی. مجله روان‌شناسی، 12(2)، 227-239.
جبلی فرد، عبدالرحیم (1393). بررسی رابطه جو سازمانی با توانمندسازی در بین دبیران مدارس متوسطه شهرستان بوشهر. نخستین همایش ملی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، مرودشت، http://www.civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_1003.html
شمس مورکانی، غلام رضا؛ گریوانی، کلثومه (1390). رابطه بین جو سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران: یک مطالعه موردی. فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی، 7(4)، 64-84.
هوی، وین ک؛ میسکل، سیسیل ج (2001). تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. ترجمه میر محمد سیدعباس زاده (1382). ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
Ahmad, M. S., Malik, M. I., Sajjad, M., Hyder, S., Hussain, S., & Ahmed, J. (2014). Linking Teacher Empowerment with Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational Citizenship Behavior. Life Science Journal, 11(4), 105-108.
Almost, J., & Spence Laschinger, H. K. (2002). Workplace empowerment, collaborative work relationships, and job strain in nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 14(9), 408-420.
Anderson, C. S. (1982). The search for school climate: A review of the research. Review of educational research, 52(3), 368-420.
Asghari,A., Khodapanahi, M. K., Saleh Sedghpour, B. (2008). The relationship between empowerment and self-efficacy with job satisfaction. Quarterly Journal of Psychology, 12(2), 227-239. (Persian)
Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of management Journal, 26(4), 587-595.
Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and teacher education, 20(3), 277-289.
Chao, C. Y., Chang, T. C., Lin, C. W., & Liu, P. T. (2015). A Study of the Relationships among Teachers' Psychological Empowerment, Organizational Climate of Creativity at Schools, Principals' Empowering Leadership, and Teachers' Creativity-Teaching Behavior of the Senior High School in Taiwan. Jiaoyu Zhengce Luntan, 18(4), 131.
Chiang, C. F., & Hsieh, T. S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 180-190.
Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2011). Predicting teacher commitment: The impact of school climate and social–emotional learning. Psychology in the Schools, 48(10), 1034-1048.
Dee, J. R., Henkin, A. B., & Duemer, L. (2003). Structural antecedents and psychological correlates of teacher empowerment. Journal of Educational Administration, 41(3), 257-277.
DiPaola, M., & Tschannen-Moran, M. (2014). Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. Journal of School Leadership, 11(5), 424.
DiPaola, M., & Tschannen-Moran, M. (2014). Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. Journal of School Leadership, 11(5), 424-442.
Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2004). Managing human resources. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1987). Theory research and practice (Vol. 278). Educational administration. Translated by Seydabaszade, M.M. Orumiyeh: Orumiyeh University Press. [Persian]
Hoy, W. K., Smith, P. A., & Sweetland, S. R. (2002). The development of the organizational climate index for high schools: Its measure and relationship to faculty trust. The High School Journal, 86(2), 38-49.
Jebelifard, A. (2012). The relationship between organizational climate and empowerment in teachers of Bushehr high school. First National Congress of Psychology and Education. http://www.civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_1003.html. (Persian)
Kasekende, F., Munene, J. C., Otengei, S. O., & Ntayi, J. M. (2016). Linking teacher competences to organizational citizenship behaviour: The role of empowerment. International Journal of Educational Management, 30(2), 252-270.
Lee, A. N., & Nie, Y. (2014). Understanding teacher empowerment: Teachers' perceptions of principal's and immediate supervisor's empowering behaviours, psychological empowerment and work-related outcomes. Teaching and Teacher Education, 41, 67-79.
Lwanga, D. N. (2007). Organisational climate, competencies, empowerment, organisational commitment and organisational citizenship behaviour in the Directorate of Public Prosecutions (DPP) in Uganda. Unpublished Doctoral Dissertation, Makerere University.
Matthews, R. A., Michelle Diaz, W., & Cole, S. G. (2003). The organizational empowerment scale. Personnel Review, 32(3), 297-318.
Oplatka, I. (2006). Going beyond role expectations: Toward an understanding of the determinants and components of teacher organizational citizenship behavior. Educational Administration Quarterly, 42(3), 385-423.
Oplatka, I. (2009). Organizational citizenship behavior in teaching: The consequences for teachers, pupils, and the school. International Journal of educational management, 23(5), 375-389.
Podsakoff, P. M., Ahearne, M., & MacKenzie, S. B. (1997). Organizational citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance. Journal of applied psychology, 82(2), 262.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 26(3), 513-563.
Rafferty, T. J. (2003). School climate and teacher attitudes toward upward communication in secondary schools. American Secondary Education, 31(2), 49-70.
Shams Mourkani, G. (2012). study of the relationship between organizational climate and empowerment of teachers: a case study. Semi-Annually Journal of Management and Planning in Educational Systems, 4(7), 64-84. (Persian)
Short, P. M., & Rinehart, J. S. (1992a). Teacher Empowerment and School Climate. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, (San Francisco, CA, April 20-24, 1992).
Short, P. M., & Rinehart, J. S. (1992b). School participant empowerment scale: Assessment of level of empowerment within the school environment. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 951-960.
Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2000). Understanding extra-role behavior in schools: The relationships between job satisfactions, sense of efficacy, and teachers’ extra-role behavior. Teaching and Teacher Education, 16(5), 649-659.
Spreitzer, G. M. (2008). Taking stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work. In G.M. Spreitzer (ED), Handbook of organizational behavior, Thousand Oaks: Sage, pp 54-72.
Wat, D., & Shaffer, M. A. (2005). Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behaviors: The mediating role of trust in the supervisor and empowerment. Personnel review, 34(4), 406-422.
Wu, V., & Short, P. M. (1996). The relationship of empowerment to teacher job commitment and job satisfaction. Journal of Instructional Psychology, 23(1), 85-89.