مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانش ‬آموزان با و بدون نشانه ‬های وسواس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه گیلان

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

    هدف این مطالعه، مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانشآموزان با و بدون نشانه‌های وسواس بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسهای میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان مقطع دبیرستان شهر اردبیل در سال تحصیلی 1393 تشکیل میدادند. در یک مطالعه مقطعی، 1200 دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از بین مدارس دولتی شهرستان اردبیل انتخاب و پس از غربالگری به وسیله پرسشنامه وسواس فکری و عملی و مصاحبه بالینی، در دو گروه با (80 نفر) و بدون نشانه‌های وسواس (80 نفر) قرار گرفتند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سرشت و منش استفاده شد. نتایج نشان داد دانشآموزان دارای نشانههای وسواس در پشتکار، خود راهبری، خود فراروی و همکاری، از دانشآموزان بدون نشانههای وسواس میانگین نمرات کمتری داشتند. در صورتی که میانگین نمرات آسیب‌پرهیزی آن‏ها نیز بیشتر  بود (001/0>P). همچنین بین میانگین نمرات نوجویی و پاداش وابستگی تفاوت معناداری بدست نیامد. این نتایج تلویحات مهمی در آسیبشناسی اختلال وسواسی-اجباری دارد. بر این اساس، متخصصان می‌توانند از این نتایج برای پیشگیری و درمان اختلال وسواس استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of temperament and character dimensions in students with and without symptoms of obsessive–compulsive

نویسندگان [English]

  • S. H Karimi Yousefi 1
  • A Abolghasemi 2
  • B Khoshnoodnia Chomachaei 3
1 Student of Ph.D. Psychology, University of Guilan
2 Professor of Psychology, The University of Guilan
3 M. A in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare temperament and character dimensions in students with and without symptoms of obsessive–compulsive. The method of the present study was Causal-Comparative. The statistical population of this research includes all high school students in Ardebil city during the academic year of 1393. In a cross-sectional study, 1000 students were selected by multi-stage cluster sampling from among public schools of Ardebil. After screening by Obsessive-compulsive questionnaire and clinical interview, they were assigned to two groups, those with symptoms of obsessive–compulsive (80) and those without symptoms of obsessive–compulsive (80). To collect data, the temperament and character inventory were used. The results showed that the mean scores of students with symptoms of obsessive–compulsive on persistence, self-directiveness, self-transcendence and cooperativeness were significantly less than those without symptoms of obsessive–compulsive. While that the mean scores of harm avoidance were significantly more than those without symptoms of obsessive–compulsive (p<0.001). The results also not showed that significant difference in novelty seeking and reward dependence. This finding has important implications for pathology of obsessive-compulsive disorder. Accordingly, professionals can use these results for the prevention and treatment of obsessive-compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperament
  • character
  • symptoms of obsessive–compulsive
ابوالقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم و نریمانی، محمد (1390). نقش سرشت و منش در پیشبینی نشانههای اختلال وسواس در نوجوانان. پژوهشهای روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1، 132-119.
ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر و مومنی، سویل (1392). مقایسه سرشت و منش در افراد معتاد به مواد مخدر و غیر معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهش سوء مصرف مواد، 7(27)، 136-125.
بدریگرگری، رحیم؛ کاظمی، فهیمه و عبداللهی، فرهاد (1394). رابطه کمالگرایی، وسواس- بی اختیاری اعمال و ویژگیهای شخصیتی با تعللورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. مطالعات روانشناختی، 11(2)، 46-25.
بیرامی، منصور و عبداللهزادهجدی، آیدا (1391). مطالعه مبتنی بر مدل کلونینجر: مقایسهی عاملهای سرشت و منش اقدام کنندگان به خودکشی با افراد بهنجار. اصول بهداشت روانی، 14 (4)، 343- 336.
خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1382). مقایسه کارآیی روشهای شناخت رفتار درمانگری و شناخت  رفتار درمانگری توأم با دارو درمانی، در مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی. فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 62، 180- 145.
رفیعی، مریم (1389). بررسی ارتباط سرشت، منش و نگرشهای فرزند پروری با نشانههای اختلال وسواس فکری و عملی در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
سلحشور، ماندانا (1385). اختلال وسواس فکری- عملی درکودکان و نوجوانان. علوم تربیتی و روان‌شناسی پیوند، 329، 43-37.
علیلو، مجید محمود (1385). نگرانی و رابطه آن با زیر مجموعههای وارسی و شستشوی اختلال وسواسی-اجباری. مجله روان‌شناسی معاصر، 1(1)، 10-3.
فتحالهی، سیامک؛ بخشیپور رودسری، عباس؛ هاشمی نصرتآباد، تورج؛ فرنام، علیرضا و وثوقی، اصغر (1394). روابط ساختاری مولفههای سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی. فصلنامه روانشناسی بالینی، 7(2)، 76-61.
کاویانی، حسین (1386). نظریههای زیستی شخصیت. تهران: موسسه انتشارات علوم شناختی.
گنجی، مهدی (1394). آسیبشناسی روانی DSM-5. تهران: انتشارات ساوالان.
یعقوبی، حسن (1393).الگوی ارتباطی بین ابعاد سرشت-منش و سامانههای مغزی رفتاری با علائم وسواس جبری. فصلنامه پژوهشهای نوین روان‌شناختی، 9(34)، 242-219.
Alonso, P., Menchon, J. M., Jimenez. S., Segalas. J., Mataix-Cols, D., Jaurrieta, N., Labad, J., Vallejo, J., Cardoner, N., & Pujol, J. (2008). Personality dimensions in obsessive-compulsive disorder: Relation to clinical variables. Psychiatry Research, 157(1-3), 159-168.
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (4th ed. Text Revision). Washington, DC: Author.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Bejerot, S., Schlette, P., Ekselius, L., Adolfsson, R., & Von Knorring, L. (1998). Personality disorders and relationship to personality dimensions measured by the temperament and character inventory in patients with obsessive-compulsive disorder, Acta Psychiatrica Scandinavica, 98, 243-249.
Bejerot, S., Von Knorring, L., & Ekselius, L. (2000). Personality traits and smoking in patients with obsessive-compulsive disorder. European Psychiatry, 15, 395-401.
Cloninger, C. R. (2006). Differentiating Personality Deviance, Normality, and Well-Being by the Seven-Factor Psychobiological Model: In S.Strack (2ndEds.). Differentiating Normal and Abnormal Personality (pp. 65-81). NewYork: Springer Publishing Company.
Cloninger, C.R., Pryzbeck, T.R., Svrakic, D.M., & Wetzel, R.D. )1994). The temperament and character inventory (TCI): A guide to its development and use. St. Louis, MO: Center for Psychobiology of Personality.1047-1057.
Cloninger, C.R., Svrakic, D.M.(1994). Differentiating normal and deviant personality by the seven factor personality model. In Strack S., Lorr, M. (Eds.), Differentiating Normal and Abnormal Personality. New York: Springer Publishing.
Cloninger, C. R., & Svrakic, D. M. ( 2005). Personality disorders. In B. J. Sadock. V. A. Sadock (Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry (Eight Edition, pp, 2063-2105).
Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A Psychobiological Model of Temperament and Character, Archives of General Psychiatry, 50, 975-990.
Cruz-Fuentes, C., Blas, C., Gonzalez, L., Camarena, B., & Nicolini, H. (2004). Severity of obsessive-compulsive symptoms is related to self-directedness character trait in obsessive compulsive disorder. CNS Spectrums, 9(8), 607-612.
Hannah, G. L. (1995). Demographical and clinical features of OCD in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(1), 19-27.
Hodgson, R. J. & Rachman, S. (1980). Obsessive-Compulsive disorder. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Ivarsson, T., Winge-Westholm, C. (2004). Temperamental factors in children and adolescents with obsessive–compulsive disorder and in normal controls, European Child and Adolescent Psychiatry, 13, 365–372.
Jacobson, N. C., Newman, M. G., & Goldfried, M. R. (2016). Clinical feedback about empirically supported treatments for obsessive‐compulsive disorder. Behavior Therapy, 47, 75-90.
Jaisoorya, T. S., Janardhan Reddy, Y. C., Thennarasu, K., Beena, K. V., Beena, M., Jose, D. C. (2015). An epidemological study of obsessive compulsive disorder in adolescents from India. Comprehensive Psychiatry, 61, 106-114.
Kampman, O., Viikki, M., Jarventausta, K., & Leinonen, E. (2014). Meta-Analysis of Anxiety Disorders and Temperament. Neuropsychobiology, 69, 175-186.
Kim, S. J., Kanga, J. I., & Kim, CH. (2009). Temperament and Character in Subjects with Obsessive-compulsive Disorder, Comprehensive Psychiatry, 50(6), 567-572.
Kusunoki, K., Sato, T., Taga, C., Yoshida, T., Komori, K., Narita, T., Hirato, S., Iwata, N., & Ozaki, N. (2000). Low novelty-seeking differentiates obsessive-compulsive disorder from major depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 101(5), 403-405.
Lyoo, I. K., Lee, D. W., Kim, Y. S., Kong, S. W., & Kwon, J. S. (2001). Patterns of Temperament and Character in Subjects with Obsessive-Compulsive Disorder, Journal of Clinical Psychiatry, 62, 637-641.
Muris, P., & Ollendick, T. H. (2005). The Role of Temperament in the Etiology of Child Psychopathology, Clinical Child and Family Psychology Review, 8, 271-289.
Pelissolo, A., Moukheiber, A., & Mallet, L. (2015). Obsessive-compulsive disorders and anxiety disorders: A comparison of personality and emotionality patterns. Psychiatry Research, 30(3), 695-701.
Pfohl, B., Black, D., Noyes, R., Kelley, M., & Blum, N. (1990). A test of the tridimensional personality theory: Association with diagnosis and platelet imipramine binding in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 28(1), 41-46.
Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2007). Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry behavioral science clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 897-906.