نقش سرمایه‌ی روان شناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرم‌آ‌باد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه­ی روان‌شناختی درکاهش سکوت سازمانی دبیران می­باشد. روش تحقیق از نظر شیوه­ی گردآوری اطلاعات توصیفی(همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی دبیران مدارس دوره­ی دوم متوسطه­ی شهر خرم­آباد به تعداد 1055 نفر می­باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 285 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ی سکوت سازمانی«ونداین، انگ و بوترو، 2003» و سرمایه­ی روان‌شناختی لوتانز و آوولیو(2007) بود. داده­های گردآوری شده به کمک نرم­افزار آماری 18 SPSS و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد، بین سرمایه ی روان‌شناختی و سکوت سازمانی رابطه­ی منفی و معنادار (01/0P<) وجود دارد. بین مؤلفه­های سرمایه­ی روان‌شناختی، خودکارآمدی، امیدواری و خوش­بینی به غیر از تاب­آوری با سکوت سامانی رابطه­ی منفی و معنادار (05/0P<) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role capital psychology in reduce organizational silence teachers khoramabad city

نویسندگان [English]

  • E Nikpay 1
  • S Farahbakhsh 2
  • M Zandkarimi 3
1 Assistant Professor, Educational sciences, Faculty of literature and human scinces, lorestan University
2 Associate Professor, Educational sciences, Faculty of literature and human scinces, lorestan University
3 Educational management M.A student, Faculty of literature and human scinces, lorestan University
چکیده [English]

The purpose of this research, study was to investigate the role of psychological capital in reduced organizational silence teachers. data gathering procedure is descriptive (correlation) and the aim is practical. The statistical population of the study consisted 1055 entire secondary school teachers of KhoramaBad. What is more, the sample was selected 280 randomly based on the table krejcie and Morgan. Data collection tools, organizational silence questionnaire (Vndayn, Ang & Botero, 2003), and capital psychological questionnaire (Luthanz & Avolio, 2007) in five Likert scale. Using SPSS software version 18 data and with Pearson correlation as well as regression analysis were analyzed. The results revealed that there is a negative significant (P<0/01), relation between psychological capital and organizational silence. Finally, the findings showed that there is a negative relation between components of psychological capital self-efficacy, hope, optimism, but resiliency with organizational silence. So that with enhancement of the capital psychological, organizational silence is reduced and with self-efficacy, hope and optimism enhancement organizational silence is reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family function
  • self-efficacy
  • adjustment
افخمی اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآباد، افسر.(1391). بررسی رابطه­ی بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، پژوهش­های مدیریت عمومی، 18، 83-65 .
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آبادی و بیرامی، تورج.(1391). رابطه­ی سرمایه­ی روان‌شناختی و ویژگی­های شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر تبریز. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 17(6)، 318-312.
دانایی فرد، حسن و پناهی، بلال. (1389). تحلیل نگرش­های شغلی کارکنان سازمان­های دولتی، تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی، پژوهشنامه­ی مدیریت تحول، 2(3)، 19-2.
زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم.(1390). سکوت سازمانی، مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه­ی علوم مدیریت ایران، 6(21)، 104-77.
لوتانز، فرد؛ کارولین ام، یوسف و بروس جی، آولیو (1391). سرمایه­ی روان‌شناختی(رفتار سازمانی پیشرفته). ترجمه­ی بهروز رضایی منش، علیرضا تقی زاده و مریم کاهه، انتشارات نشر علمی، تهران، چاپ اول، 146-145
شجاعی، سامره.(1391). بررسی سکوت سازمانی و راه­های برون رفت، مجله­ی مدیریت و ­تدبیر، 244، 62-51.
نریمانی، محمد؛ شاه محمدزاده، یحیی؛ امیدوار، عظیم و امیدوار، خسرو (1393). مقایسه ی سرمایه روان‌شناختی و سبک های عاطفی در بین دانش‌آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 4(1)، 100-118.
Adler, P.S., & Kwon,S.(2002). Social  Capital: Prospects for a New ConcePt. Academy of Management Reviw, 27(1), 17-40.
AfkhamiArdakani, M., & Khalili Sadrabad, A.(2012).  Explore the relation between personality factors and silent knowledge workers. Journal studies of Public Administration, (1),65-83.
Argyris,  C., & Schon, D. (1978). Organizational  Learning. Reading. MA: Addison –Wesley. 24-43.
Avey, J . B., Wernsing, T.S., & Luthans, F. (2008). Can Pasitive  Employee  help positive  organizational change? Impact  of  psycological  Capital  and emotions  relevant attiudes  and  behaviors. The  Journal  of Applied  Behavioral Science, 44 (1), 48-70.
Avey,  J. B., Rebecca,  J., Luthans,  R. F., & Mhatra, K. H.(2011). Meta-Analysis Of the Impact Of Positive Psychological Capital On Employee Attitudes, Bihaviors, and Performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127-152.
Bandura, A. (1986). Perceived self – efficacy in cognitive development and functioning. Educational psychology, (28), 117-148.
Bandura, A., & Locke, E. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of  Applied  Psychology, 88, 87-99.
Bahadari Khosroshahi, J., Hashemy NosrtaBady, T., & Bayrami, M.(2012). Relationship Psychological capital and traits personality with satisfaction in public in librarierist libraries Public Tabriz. Journal shahid Beheshti University of Medical Sciences, 17(16), 312-318.     
Brandt, T.,  Gomes, J., & Boyanova, D.(2011). Personality and psychological capital as European countries. Finnish. Journal of Business Economics 3(11), 263-289.
Brinsfield, C .D., Edwards, M. S., & Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organization: Historical Review and Current Conceptualizations. Bingley, UK: Emerald Group,22, 1-33.
Crant, J. M. (2000). ‘Proactive behaviour in organizations’. Journal of Management, 26, 435-462.
Danayifard, H., Fany, A. A., & Barati, A. (2011).  Clarifying the role of organizational culture on organizational silence in the public sector. Journal perspective public management, (8), 61-82.
Dalvi, M., & Flsfy Nzhad, M.(2010). A review of theoryis competitive advantage, Monthly plan, (221), 31-35.
Dimitris, B., & Vakola, M.(2007). Organizational silence: A new challenge for human  resource  management (M.Sc. Thesis). University of  Economics and  Business, 3, 1-19.
Fredrickson, BL., Tugade, MM., Waugh, CE., & Larkin, GR. (2003). What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. Pers Soc Psychol. 84(2), 365-376.
Garmezy, N., & Masten, A. (1991). The proptective roleof comptence indicators in chlidren at risk. In E. M. Cumming, A. L. Green, & K. H. Karraki(EDS.), Lifespan developmental Psychology: perspectives on stress and coping, Hilladale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 151-174.
Gurpreet, R. (2004). Examine The Relationship Between Self-efficacy And Work Performance. Indian Journal Of Industrial Relatio, 39(3), 541-563.
James, B., Fred, L., Avey, B.J.A., & Suzanne, J.P. (2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital, Human Resource Dvelopment Quarterly, 21(1), 41-67.
Joinson,  C. (1996).  Recreating  the  indifferent  Employee , HRM Magazine  Aug , 8-76.
Karaca, H. (2013). An Exploratory Study on the impact of Organizational Silence in Hierarchical Organizations: Turkish  National Police Case. European Scientific  Journal edition, 9, 23,. 38-50.
Korsgard,  M. A., Meglino, B.M., & Lester, S.W. (1997). ‘Beyond helping: do other-oriented values have broader implications in organizations? Journal of Applied Psychology, 82, 160-177.
Khaheshnik, S.H.,  Rohina, A., Mohaghegh, S.S., & RamzanyArdakani, Abdullah.(2013).  Evaluation of the factors raised by the performance staff education Boyerahmad, nternational conference on political and economic saga, 2, 1-16.
Liu, D., Wu, J., & Ma., J.( 2009). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company. Computers & Industrial Engineering, IEEE Conference Publications, 1647 – 1651.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., & Norman, S.M. (2007).  Positive  Psychological  capital:  Measurement  and Relationship  With Performance  and Satisfaction. Published  in personnel  psychology, 60, 541-572.
Luthans, F., & Avolio,  B. J .(2007). Positive  Psychological  Capital: Measurement and  Relation ship With  Performance and satisfaction, Personnel Psychology, 6, 138-146.
Luthans, F., & Jensen, S.M. (2001). Hope: A new Positive  strenght  for human resource  development. Human  Resource Development  Review, 1(3), 304-322.
Luthans, F., Luthans, K., Luthans, BC.(2004). Positive Psychological Capital: Going bgehond human and social capital. Bus horiz, 47 (1), 45-50.
Miller, J. G. (1972). Living systems: the organization, behavioral science17(1), 1-8.
Morrison,  E., & Milliken, F. (2003). Guesteditors intruduction: Speakingup, remaining  silent. The  dynamics voice  and silence in  organizations. Journal  of Management Studies, 40 (1), 1353-1358.
Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000) Organizational Silence:a barrier to change and development in a pluralistic World. Academy Of management Rewiew, 25, 706-725.
Najafi, M.(2009). Regard symbol life satisfaction prediction model based on structural relationship positive psychilogy between young officer and middle-aged Tehran universities, PhD thesis, allameh tabatabaei University.
Nemeth, C. J.,  &  Staw, B. M. (1997).  The  tradeoffs of  social control  and  innovation in Groups and  organizations.  In Berkowitz, L. (Ed), Advances in  Experimental  Social Psychology, Vol. 22. New York: Academic  Press, 175-210.
Nissi, A., Arshadi, N., & Rahimi, E.(2011). causal relationship psychological capital with positive, psychological well-being, , job performance and job engagement. Journal psychological achievements, educational sciences and  psychology, 4(1), 75-89.
Oldham, G., & Hachman, J. (1980). Work design the organizational context. Rsearch in Organizational Behavior, 2, 247-278.
Panahi, B., & Vyseh.(2010). the study  Factors affecting organizational silence and its relationship with organizational commitment. Journal studies Change Management, 2(3), 1-22
Peterson, S, J., &  Luthans. F. (2003).  The  positive  impact and  development  of  hopeful  leaders. Leadership and  Organizational Development  Journal, 24,(1), 26-31.
Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). ‘Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice’. In Rowland, K. M. and Ferris, G. R. (Eds). Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 20. New York: JAI Press, 331-369.
Podsakoff , P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G.(2000). Organizational citizenship behaviours: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research.’ Journal of Management, 26, 513-563.
Redding, W, C. (1985). Roching boats, blowing Whistles, and teaching speech  communication. Communication  Education, 34, 245-258.
Seligman, M. (1998a). Learned  optimism. New York: Pocket Books.
Seligman, M.E.P., & CsiKszentmihalyi, M. (2000).Positive Psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
Snyder, C. (1995a). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling and Development, 73, 335-360.
Stajkovik,  A.D., & Luthans, F. (1988). Self- efficacy and work – related Performance. A Metaanalysis, Psychological Bulletin, 124, 240-261.
Vandyn, L., Ang, S., Isabel, C., & Botero.(2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice Multidimensional Constructs. Journal of Management  Studies 40: 6, 1359- 1392.
Zarei Matin, H., Taheri, F., & sayiar, A.(2011). Organizational silence, concepts, causes and consequences. Journal of Management Sciences Iran, 6(21), 77-104.  
Zehir C., & Erdogan, E.(2011). The Association  between Organizational Silence and Ethical Leadership Through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences 24, 1389-1404.