اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مسئله بر سلامت روان و سبک های تربیتی مربیان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران

d_2_92_12_18_6

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم و حل مسئله بر سلامت روان و سبک های تربیتی
مربیان پیش دبستانی بود. نمونهگیری به صورت غیرتصادفی بود. گروه نمونه شامل 32 نفر از مربیان زن مراکز
پیش دبستانی شهر تهران بودند. مطالع هی حاضر از نوع شبهآزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی
است. پس از اعلام آمادگی مربیان برای شرکت در پژوهش، کارگاه های آموزشی، هفته ای یک بار در بیست و یک
جلسه ی دو ساعته برگزار شد. بسته ی مداخلاتی مورد استفاده شامل دو بخش آموزش حل مسئله و آموزش مدیریت
خشم بود. ابزارهای سنجش نیز عبارت بودند از: پرسش نامه سلامت روانی- 28 ، سیاهه خشم حالت- صفت و مقیاس
روش های تربیتی معلمان، قبل از شروع و بعد از اتمام دوره آموزش، مربیان پرسش نامه های مذکور را تکمیل کردند.
انجام گرفت. یافته ها نشان داد که شرکت مربیان در کارگاه ها، به افزایش spss تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
حل مسئله، کاهش پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و استرس آنان منجر شده است و هر دو میانگین بهزیستی و
درماندگی روان شناختی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار داشتند؛ ولی خرده مقیاس های خلق و
خوی خشمگینانه، کنترل خشم درونی و بیرونی بین دو مرحله تفاوت معنادار نشان ندادند. یافته ها مبین آن است که
این مداخلات نسبتاً ثمربخش بوده است، هرچند که تغییر ویژگی های شخصیتی پایدار نیازمند برنامه های طولانی
مدت و پیگیری های مداوم تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of using problem solving and anger management package on mental health and teaching style of preschool teachers

نویسندگان [English]

  • M Shokoohi-Yekta 1
  • S Akbari Zardkhaneh 2
  • KH Shahmohammadi 3
1 Associatd professor of Tehran university
2 Student of ph.D, Alame Tabatabaee university
3 Student of ph.D, Tehran university
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate effectiveness of anger
control and problem solving training on mental health and teaching style of
pre-school teachers. The sample included 32 female teachers of pre-school
centers in Tehran. The design of the study is quasi-experimental with single
group pre-test and pos-test design. Training workshops were held once a
week for 21 sessions and every session lasted for two-hours. The
intervention package used in this study included two parts: teaching
problem solving and anger management training. Assessment tools included
Mental Health Inventory- 28, State- Trait Anger Expression Inventory, and
Teaching Style. Before and after workshops, questionnaires were completed
by the teachers. Results showed that teachers participation in the workshops
lead to the increase of their scores on problem solving, and decrease on
aggression, depression, anxiety and stress. Both means of well-being and
psychological distress factors in pre-test and pos-test stages showed
significant differences, however, subscales of anger temperament, anger
control-in, and anger control-out between the two stages showed no
significant differences. The results revealed that the intervention package
was effective, though permanent changes of personality characteristics need
more time and effort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger control
  • problem solving method
  • mental hygiene
  • teaching strategies
بشارت، محمد علی ( 1385 ). پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی. دو ماهنامه علمی  پژوهشی دانشگاه
.11-16 ،(16) شاه . د 13
خدایاری فرد، محمد؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اکبری زردخانه، سعید؛ و لیاقت، سمیه ( 1386 ). گزارش
پژوهشی بررسی ویژگ یهای روا نسنجی و هنجاریابی سیاه هی ابراز خشم صفت  حالت 2 اسپیلبرگر
در بین دانشجویا . ن تهران: دانشگاه تهران.
شکوهی یکتا، محسن؛ اکبری زردخانه، سعید و قهوهچی، فهیمه ( 1390 ) . اثربخشی آموزش حل مسئله،
مدیریت خشم بر سبکهای تربیتی، پرخاشگری و شادکامی مربیان پیشدبستان . ی مطالعات روا نشناسی
.55-71 ،(5) بالینی، 1
شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم و اکبری زردخانه، سعید (زیرچاپ). اثربخشی آموزش روش حل مسئله
بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان. پژوهش در روا نشناس . ی
شکوهی یکتا، محسن؛ زمانی، نیره و جوادی آسایش، سحرانه ( 1391 ). پیگیری تأثیر آموزشهای شناختی-
،(2) رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانشآموزان کم توان ذهنی. فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی، 4
.39-51
درتاج، فریبرز؛ مصایبی، اسدالله و اسدزاده، حسن ( 1388 ). تأثیر آموزش مدیریت خشم و سازگاری
.62-72 ،(12) 12 . فصلنامه روا نشناسی کاربردی، 4 - اجتماعی دانش آموزان پسر 15
رافضی، زهرا ( 1383 ). بررسی تأثیر آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری نوجوانا . ن پایان نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
محمدی، سعید ( 1385 ). بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگوهای خشونت در روابط
زوجی . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
نویدی، احد ( 1385 ). تأثیر آموزش مدیریت خشم و تأثیر آن بر سازگاری، خودنظم دهی خشم و سلامت
15 سال. ه رساله ی دکتری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه - عمومی در نوجوانان 18
طباطبایی.
اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مسئله بر سلامت روان و سبک های تربیتی مربیان پیش دبستانی
116
هومن، حیدرعلی ( 1380 ). تحلیل دادههای چندمتغیری در پژوهش رفتار . ی تهران: پیک فرهنگ.
Assor, A., Kaplan, H., Kanat-Maymon, Y. & Roth, G. (2005). Directly controlling teacher
behaviors as predictor of poor motivation and engagement in girls and boys. Learning
and Instruction, 15(5), 397-314.
Celements, A. D & Bailey, B. A. (2010). The relationship between temperament and
anxiety. Journal of Health Psychology, 15(4), 515-525.
Cowie, H., Boardman, C. H., Dawkins, J., & Jennifer, A. (2004). Emotional health and
well-being : A Practical Guide for Schools. Paul Chapman Publishing.
Forman, S. G. (1982). Stress management for teachers: A cognitive-behavioral program.
Journal of School Psychology, 20, (3), 180-187.
Grayson, J., & Alvarez, H. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: a
mediator model. Teaching and Teacher Education, 24 (5), 1349- 1363.
Graziano, P., Reavis, R., Keane, S. & Calkins (2007). The role of emotion regulation and
the student-teacher relationship in children’s academic success. Journal of School
Psychology. 4, 3– 19.
Hawely, P. H. (2007). Relationship quality and processes of aggressive adolescents with
prosocial sckills. International Journal of Behavioral Development. 31(2), 170-175.
Immordino-Yang, M. H. & Silvan, L. (2010). Admiration for virtue: Neuroscientific
perspectives on a motivating emotion. Contemporary educational psychology, 35(2),
110-115.
Kesner, J. E. (2000). Teacher characteristics and the quality of child–teacher Relationships.
Journal of School Psychology, 38(2), 133-149.
Hollin, J. D. (2004). Managing problematic anger: the development of treatment program
for personality disordered patient in high security .International Journal of Forensic
Mental Health. 3(2), 197-210
Levitt, J.M., Saka, N., Roamanelli, L. H. & Hoagwood, K. (2007). Early identification
mental health problem h in schools. Journal of School Psychology, 45, 163–191.
Lochman, J. E., Coie, J. D., Underwood, M. K. & Terry, R.( 1993). Effectiveness of a
social relations intervention program for aggressive and nonaggressive, rejected
children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 1053-1058.
Park, K. (2004). Character strengths and positive youth development. The annals of the
American Academy of Political and Social Science, 591: 40.
Sahenk, S. (2010). Characteristics of the headmasters, teachers and students in an effective
school. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4298- 4304.
Shure, M. B. (2000). Raising a thinking child workbook. U.S.A: Henry Holt and company
Inc.
Shure, M. B. & Digeronimo, T. F. (2001). Raising a thinking child workbook: Teaching
young children how to resolve everyday conflicts and get along with each others: Book
review. Social Work With Groups, 24(3-4), 197-201.
Smith, C. (2004). Fireworks. http://www.ksu.edu/wwparent/courses/index.htm.
Spielberger, C. D. (1999). Manual for the State Trait Anger Expression Inventory-2.
Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Taylor, J. L., & Novaco, R. W.
Journal of school psychology, winter 2014 مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان 1392
Vol.2, No.4/98-117 98 -117/ دوره ی 2، شماره ی 4
117
(2005). Anger treatment for people with developmental Disabilities: A theory, evidence
and manual based approach. London: John Wiley & Sons, Ltd
Spielberger, C.D. (1980). Preliminary manual for the State-Trait Anger Scale (STAS).
Tampa, FL: University of South Florida, Human Resources Institute.
Turner, J.C; Myer, D. K. & Schwinle, A. (2003). The importance of emotion in theories of
motivation: empirical, methodological and theoretical considerations from a goal theory
perspective. International Journal of Educational Research, 39(6), 375-393.
Weist, M. D. (2003). Challenges and opportunities in moving toward a public health
approach in school mental health. Journal of School Psychology, 41(5), 77–82.
World Health Organization. (2005). Mental Health Policy and Service Guidance.
Wang Y. (2009). The Effect of emotion education in Life-Education Multimedia Program
with Elementary School Senior Students. Thesis for master degree in education. Institute
of Life and Death Studies.
Zembylas, M. (2004). The emotional characteristics of teaching: an ethnographic study of
one teacher. Teaching and Teacher Education, 20(4), 185-201.
Zembylas, M. (2006). Emotional ecology: The intersection of emotional knowledge and
pedagogical content knowledge in teaching. Teaching and Teacher Education, 23(4),
355-367.