اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خود تنظیمی ADHD عاطفی دانش آموزان دارای نشانه های

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

3 پزشک، دانشگاه علومپزشکی اردبیل

d-2-2-92-4-1

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خودتنظیمی عاطفی
بود. این پژوهش به شیوهی آزمایشی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با ADHD دانش آموزان دارای نشانههای
گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری شامل: کلیهی دانش آموزان پسر سال های اول، دوم و سوم مقطع راهنمایی
90 بودند. آزمودنیهای پژوهش شامل: 40 دانش آموز پسر دارای - شهرستان نورآباد(دلفان) در سال تحصیلی 91
بود که از میان دانش آموزان بعد از شناسایی و انجام مصاحبه بالینی انتخاب و به صورت تصادفی در دو ADHD
گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه بالینی ساختار یافته، مقیاس تشخیصی کوتاه
اختلال بیشفعالی/کمتوجهی بزرگسالان، مقیاس روابط بین شخصی و خودتنظیمی عاطفی استفاده شد. نتایج تحلیل
واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خود تنظیمی عاطفی
یافتههای این پژوهش نشان میدهند آموزش .(P<0/ مؤثر بوده است( 001 ADHD دانش آموزان دارای نشانههای
مهارت همدلی در مدارس، به ویژه در سنین نوجوانی، با فراهم کردن توانایی درک دیگران می تواند به کاهش
رفتارهای تکانشی و بهبود روابط بین شخصی دانش آموزان دارای نشانههای نقصتوجه/ بیش فعالی منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of empathy training program on improving relations between their personal and emotional adjustment of students with symptoms of ADHD

نویسندگان [English]

  • M.J Baghiyan 1
  • Sh Pazhuhinia 2
  • B Rezazadeh 3
1 M. A. of Clinical psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 M. A. Student of psychology, Alzahra University
3 Ardabil University of Medical Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of group
education on improving relations between empathy and personal emotional
self-regulation of students with symptoms of ADHD. In this way the pretest,
post-test control group experimental design was. The population of
students in first, second and third Norabad city schools (Delfan) in the
school year 91-90. The subjects were 40 male students with ADHD. After
that the students identify for data collection and interview selected, and
randomly assigned to experimental and control groups. Structured Clinical
Interview, Adult attention deficit hyperactivity disorder diagnostic scale
short, emotional self-regulation and interpersonal relations scale was used.
The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed the
group education on improving relations between empathy and personal
emotional self-regulation of students with symptoms of ADHD (P<0.001).
The findings show empathy skills training in schools, especially teens,
providing the ability to understand others. To reduce impulsive behavior and
improved personal relationships among students with symptoms of attention
deficit/ hyperactivity leads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy
  • interpersonal relationships
  • emotional self-regulation
  • Attention deficit hyperactivity disorder
  • Students
باقری، فریبرز و یوسفی، حسینه ( 1388 ). سخترویی، باورهای خودکارآمدی و راهبردهای خودتنظیمی
.40-42،(14) عاطفی در دانش آموزان دختر. فص لنامه اندیشه و رفتار، 4
بشارت، محمدعلی ( 1388 ). بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم 60 سؤالی مقیاس مشکلات بین
.25-36 ،(9) شخصی در جمعیت ایرانی. روا نشناسی معاصر، 8
بشارت، محمدعلی؛ محمدمهر، رضا؛ عزیزی، لیلا و پوربهلول، سمانه ( 1389 ). بررسی ویژگی های
روان سنجی فرم 60 سؤالی مقیاس مشکلات بین شخصی. نشری هی دانشکده پرستاری و مامایی،(زیر
چاپ).
دلاور، علی ( 1390 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
صالحی مورکانی، بتول ( 1385 ). بررسی و مقایسه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی در بین دانشجویان مبتلا
به اختلالات اضطرابی و افسردگی با دانشجویان عادی شهر اصفها . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد،
دانشگاه الزهراء(س).
عرب گل، فریبا؛ حیاتی، مرتضی و حدیده، مائده ( 1383 ). شیوع اختلال بیش فعالی و کم توجهی در
.73-78 ،( 1و 2 ) گروهی از دانشجویان، تاز ههای علوم شناختی، 6
Journal of school psychology, Summer 2013 مجله ی روان شناسی مدرسه، تابستان 1392
Vol.2, No.2/6-28 6-28/ دوره ی 2، شماره ی 2
25
موحدی، یزدان؛ علیزاد هگورادل، جابر و محمودعلیلو، مجید ( 1392 ). مقایسه ی بی حوصلگی در افراد مبتلا
به اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی. فص لنام هی ناتوان یهای یادگیری،
.73-90 ،(3)2
وزیری، شهرام و لطفی کاشانی، فرح ( 1390 ). آموزش مهارت های کنترل خشم: مهارت های بنیادی مدرسه
زندگی. فص لنام هی تعلیم و تربیت(زیر چاپ).
Ackard, D. M., Neumark-Sztainer, D. & Story, P. C. (2006). Parent-child Connectedness
and Behavioral and Emotional Health among Adolescents, American Journal of
PreventiveMedicine, 30(3), 59-66.
Aldao, A., Nolen Hoeksema, S. & Schweizer, S. (2010). Emotional regulation strategies
across Psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(7),
217-237.
Ali, F., Amorim, I. S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Empathy deficits and trait
emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism Personality and
Individual Differences, 47(5), 758–762.
Amato, P. R. , & Ochiltree, G. (1986). Family resources and child competence. Journal of
Marriage and Family, 48(3), 47-5.
Bennett, D. S., Sullivan, M. W., & Lewis, M. (2010). Neglected Children, Shame-
Proneness, and Depressive Symptoms. Child Maltreatreatment, 15(1), 305-314.
Biderman, G., Mounteauxm, M & Mick, E. (2006). Young adult outcome of
attentiondeficit/ hyperactivity disorder: Finding in non referred subjects. American
Journal of Psychiatry, 162, 1083-1089.
Biederman, J. & Faraone, S. V. (2005). Attention-deficit hyperactivity disorder. Lancet,
366(19), 237-248.
Borba, M. (2008). Building moral intelligence: The seven essential virtues that teach
children to do the right thing. USA: Jossey- Bass.
Brown, R. P. , & Zeigler-Hill, V. (2004). Narcissism and the non-equivalence of selfesteem
measures: A matter of dominance? Journal of Research in Personality, 38(3),
585-592.
Chronis, A. M., Lahey, B. B., Pelham, W. E., Williams, S.H., Baumann, B.L. & Kipp, H.
(2007). Maternal Depression and Early Positive Parenting Predict Future Conduct
Problems in Young Children with Attentiondeficit/ hyperactivity Disorder,
Developmental Psychology, 43(6), 70-82.
Chronis-Tuscano, A., Raggi, V. L., Clarke, T. L., Rooney, M. E., Diaz, Y. & Pian, J.
(2008). Associations between Maternal Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder
Symptoms and Parenting, Journal of Abnormal Child Psychology, 36(5), 1237-1250.
Coghill, D., Soutullo, C. Aubuisson, C., Preuss, U., Lindback, T., Silverberg, M. &
Buitelaar, J. (2008). Impact of Attention-Deficit/hyperactivity Disorder on the Patient
and Family: Results from a European Survey, Child and Adolescent Psychiatry and
Mental Health, 2:31, doi: 10.1186/1753-2000-2-31.
Connerss, C. K., Erhardt, D. & Sparrow, E. (1999). Connerss Adlt ADHD Rating
Scales(CAARS) Tech Nical Manual. N Tonawanda, ny: Multi Health Systems,14(4),
431-437.
Cutierrez, S. M., Escarti C. A., & Pascual, C. (2011). Relationships among empathy,
prosocial behavior, aggressiveness, self-efficacy and pupils' personal and social
responsibility. Psicothema, 23 (1), 9-13.
Davids, E. & Gastpar, M. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder and borderline
personality disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 29(6), 865-877.
De Wied. M., Van Boxtel, A., Zaalberg, R., Goudena, P. P. & Matthys, W. (2006). Facial
EMG responses to dynamic emotional facial expressions in boys with disruptive
behavior disorders. Journal of Psychiatric Research, 40(7), 112–121.
Eisenberg, N & Miller, P. N, (1987). The relation of empathy to pro social and related
behaviors, Psychological Bulletin, 101, 91-119.
Eisenberg, N., & Fabes, R. A. (1998). Socialization and mothers' and adolescents' empathyrelated
cha- racteristics. Journal of Research on Adolescence, 3(2), 171-191.
Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R. A., Van Acker, R., Farmer, T. W. & Rodkin, P. R.
(2008). Relationship of Family Environment and Parental Psychiatric Diagnosis to
Impairment in ADHD, Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 45(5), 346-354.
Faraone, S. V. & Biederman, J. (2000). Attention deficit hyperactivity disorder in adults: an
overview. Biol Psychiatry, 1, 48(1), 9-20.
Feshfach, N., & Feshbach, S. (1969). The relationship between empathy and aggression in
two age groups. Developmental Psychology, 1(7), 102-107.
Franzoi, S. L. (2000). Social psychology. Second edition McGraw- hill.
Gleason K. A, Jensen-Campbell, L. A., & Ickes, W. (2009). The role of empathic accuracy
in adolescent, peer relations and adjustment. Personality and Social Psychology
Bulletin, 35 (8), 997-1011.
Harborne, A. & Wolpertt, M. (2008). Making Sense of ADHD: A Battle for
Understanding? Parents’ Views of Their Children Being Diagnosed with ADHD,
Clinical Child Psychology and Psychiatry, 9 (3): 327-340.
Harvey, E. A. (2000). Parenting Similarity in Children with Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder, Child and Family Behavior Therapy, 22(3), 39-54.
Helesen, M., Vollebergh, W. & Meeus, W. (2003). Social support from parents and friends
and emotional problems in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 29(3),
319-335.
Heller, T. L. & Backer B. L. (2006). Maternal Negativity and Children's Externalizing
Behavior, Early Education & Development, 11(4), 483-498.
Horowitz, L. M., Locke, K. D., Morse, M. B., Waikar, S. V., Dryer, D. C., Tarnow, E., &
Ghannam, J. (1991). Self-derogation and the interpersonal theory. Journal of
Personality and Social Psychology, 61(3), 68-79.
Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E. & Bartholomew, K. (1993). Interpersonal problems,
attachment styles and outcome in brief dynamic psychotherapy. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 61(8), 548-560.
Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E., Baer, B. A., Ureno, G. & Villasenor, V. S. (1988).
Inventory of Interpersonal Problems: Psychometric properties and clinical
applications. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(3), 885-892.
Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A systematic review and
meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9(3), 441-476.
Kashdan, T.B., Jacob, R., Pelham, W., Lang, A. R., Hoza, B., Blumenthal, J. D. & Gnagy,
E. (2004). Depression and Anxiety in Parents of Children with ADHD and Varying
Levels of Oppositional Defiant Behaviors: Modeling Relationships with Family
Functioning. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 33(8), 169-181.
Kusche, C. A., & Greenberg, M. T. (2011). PATHS inyour classroom: promoting emotional
literacy and alleviating emotional distress. In J. Cohen (Ed.), social-emotional learning
and the elementary school child: a guide for educators. New York: Teacher College
Press, 140-161.
Lewis, M. (2002). Child and Adolescent Psychiatry: A Compressive Textbook.
Philadelphia, Melvin Lewis Lippincot.
Lovett, B. T., & Sheffield, R. A. (2007). Affective empathy deficits in aggressive children
and adolescents: A critical review. Clinical Psychology Review, Journal of Personality
and Social Psychology, 85(5), 881- 893.
Mayer, J. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? New York, BasicBooks.
Morris, A. S., Silk, J, S., Steinberg, L., Mayors, S. & Robinson, L. R.(2009). The role of the
family context in the development of emotion regulation. Soc Dev. 16(11), 361-88.
Pary, R., Lewis, S., Matuschka, P. R., Rudzinskiy, P., Safi, M., Lippmann, S. (2002).
Attention deficit disorder in adults. Annals Clinical Psychiatry, 14, 105-111.
Pollack, S. D., Cicchetti, D., Hornung, K. & Reed, A. (2000). Child victimization:
Maltreatment, bullying and dating violence. Available at: www. google. com.
Psychology, 13(3), 127-133.
Purdie, N. , Carroll, A. & Roche, L. (2010). Parenting and adolescent self- regulation ,
Journal of Adolescence, 27 (I. 6) , 663-676.
Rieffe, C., Ketelear, L., & Wiefferink, C. H. (2010). Assessing empathy in young children:
construction and validation of an empathy questionnaire (em que). Personality and
individual differences, in press.
Rogers, C. (1959). Significant learning in therapy and in education. Educational
Leadership, 16(4), 232-242.
Schroeder, C., Gordon, B. N. (2002). Assessment and treatment of childhood problems A
clinician’s Guide. (2nd ed.). The Guilford press.
Segrin, C. & Taylor, M. (2007). Positive interpersonal relationship mediates the association
between social- skills and psychological well being. Personality and Individual
Differences, 43(11), 637-646.
Shure, S., Gaue, F. (2012). Parental and Family Factors for Attention-deficit Hyperactivity
Disorder in Taiwanese Children, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,
41(8), 688-696.
Skounti, M., Philalithis, A. & Galanakis, E. (2007). Variations in prevalence of ADHD
worldwide. Eur. J. Paediatr, 166(4), 117–123.
Sosua, A. D., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A., & James, C. (2010).
Understanding deficits in empathy after traumatic brain injury: The role of affective
responsivity. Cortex, in press.
Strongman, K. T. (2006). Applying psychology to Everyday life A Beginners Guide. John
Wiley and sons ltd.
Teeter, P. A. (1998). Interventions for ADHD: Treatment in Developmental Context. New
York: Guilford Press,12(3) 276-319.
Wiener, J. (2004). Childhood Predictors of Adult Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder:
Results from the World Health Organization World, Mental Health Survey Initiative.
Biological Psychiatry, 65,46-54.
Yap, M. B. H., Allen, N. B. & Sheeber, L.(2010). Using an emotion regulation framework
to understand the role of temperament and family processes in risk for adolescent
depressive disorders. J Clin Child Fam Psychol. 10(2),180-96.
Yeo, L. S., Ang, R. P., Loh, S., Fu, K. J., & Karre, J. K. (2011). Prosocial development. In
W. Damon & N. Eisenberg, ,Handbook of child psychology: Social, emotional, and
personality development. New York: Wiley, 3, 701-778.