دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1392 
پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی

صفحه 58-74

d-2-2-92-4-4

نادر حاجلو؛ ناصر صبحی قراملکی؛ حسین بهرامی رضاقی