اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری فرزندان شاهد و ایثارگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه خوارزمی

2 دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

d-2-2-92-4-3

چکیده

هدف مطالعه ی حاضر، تأثیرآموزش مهارت های زندگی بر سازگاری(اجتماعی، تحصیلی، عاطفی)
فرزندان شاهد مقطع دبیرستانی شهر تهران بود. به همین منظور از جامعه ی آماری مورد نظر که شامل:
کلیه ی دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان های شاهد و عادی بود نمون های به حجم 100 نفر( 25 پسر و 25
دختر برای گروه کنترل و 25 پسر و 25 دختر برای گروه آزمایش) انتخاب شد. مهارت های زندگی شامل:
مهارت های ارتباط بین فردی، مهارت های حل مسأله و تصمیم گیری، مهارت های حفظ سلامت و
تندرستی، مهارت های رشد هویت و هدف مندی در زندگی برای گروه آزمایش در 12 جلسه آموزش
داده شد. ابزار پژوهش عبارت بود از: پرسش نامه ی سازگاری دانش آموزان. نتایج نشان دادکه آموزش
مهارت های زندگی به تقویت سازگاری (تحصیلی، عاطفی و اجتماعی) دانش آموزان گروه آزمایش
کمک کرده است. براساس یافته های مطالعه ی حاضر م یتوان نتیجه گرفت که روش آموزش مهارت های
زندگی روشی مناسب برای سازگاری کودکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of life skills training on adjustment (social, educational, emotional) of martyrs children

نویسندگان [English]

  • M Hatami 1
  • J Kavousian 2
1 Assistant professor of psychology, Kharazmi University
2 Ph.D. in Educational Psychology, Kharazmi university
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effects of training life skills on
martyr's children adjustment (social, educational and emotional) in high
schools in Tehran. For this reason, an experimental group containing 25
girls and 25 boys and for the control group were selected. So the total
amount of the sample was 100 persons; boys and girls. Different life skills
including communication skills, interpersonal skills, problem solving,
decision making skills, health and wellbeing, identity growth skills and
being purposeful in life were trained to the experimental group in 12
sessions. The student adjustment questionnaire was used in this study. The
results showed that these trainings can help to enhance students’
compatibility (educational, emotional and social). It can be concluded that
coping life skills training is a suitable way for children adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills
  • adjustment
  • martyr's children
خدایاری فرد، محمد؛ رحیمی نژاد، عباس و عابدینی، یاسمین ( 1386 ). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری
.25-42 ، اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 52
رسول زاده، بهزاد ( 1386 ). بررسی میزان و منابع فشارزای روانی در خانواد ههای شهدا و ایثارگران استان
اردبیل. طرح پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردبیل.
کاظمی، رضا؛ مؤمنی، سویل و کیامرثی، آذر ( 1390 ). بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر
-108 ،(1) کفایت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. فص لنام هی ناتوان یهای یادگیر . ی 1
.94
صادقی، فریبا؛ نریمانی، محمد و رجبی، سوران ( 1387 ). بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر
.261-269 ، وضعیت سلامت روانی دانشجویان. مجله علم یپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 3
فتی، لادن؛ محمدخانی، شهرام؛ موتابی، فرشته و کاظم زاده، مهرداد ( 1385 ). راهنمای عملی برگزاری
کارگا ههای آموزش مهار تهای زندگ . ی تهران: انتشارات وزارت بهداشت.
سلیمانی، اسماعیل؛ زاهدبابلان، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمدباقر ( 1390 ). مقایسه ی نارسایی
هیجانی و مهارت های اجتماعی دان شآموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. فص لنام هی ناتوان یهای
.78-93 ،(1) یادگیر . ی 1
سینها، ای . کی. پی و سینک، آر. پی ( 1380 ). راهنمای پرسشنامه سازگاری دان شآموزان دبیرستانی.
ترجمه ی ابوالفضل کرمی. تهران: مؤسسه ی روان تجهیز.
محمد خانی، شهرام ( 1385 ). مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر آموزش
مهار تهای زنگی بر عوامل میانجی مصرف موا. د پایان نامه ی دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی.
محمدخانی، شهرام و نوری، ربابه ( 1383 ). مهارت های زندگی، ویژه ی دانش آموزان. معاونت نظری و
مهارتی وزارت آموزش و پرورش. تهران: طلوع دانش.
محمودعلیلو، مجید و مرادی، غلامرضا ( 1383 ). برنامه ی آموزش مهارت های زندگی، راهبردهای کنترل
خشم و پرخاشگری. جزوه ی چاپ شده ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
مهدوی حاجی، طاهره ( 1389 ). بررسی اثر بخشی آموزش مهار تهای زندگی بر شادکامی، کیفیت
زندگی و تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه تربیت معل . م پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت
معلم.
نویدی، احد ( 1387 ). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت ها، سازگاری دان شآموزان پسر دوره ی
.394-403 ، متوسطه ی شهر تهران. مجل هی روا نپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران، 4
هوایی، علیرضا ( 1388 ). بررسی تأثیر آموزش مهار تهای زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس
1386 ). پایان نامه ی کارشناسی ارشد - تحصیلی دان شآموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نیشابور ( 87
دانشگاه تربیت معلم.
Avison, R., Aneshensel, C. S., Schieman, S. & Wheaton, B. (2010). Advances in the
Conceptualization of the Stress Process. New York: Springer.
Botvin, G. J., Griffin, K. W. (2004). Life skills Training Empirical finding and future
Directions. The Journal of Primary Prevention, 25(2).
Baker, S. R. & Williams , K. (2001). Relation between social problem-solving appraisals,
work stress and psychological distress in male firefighters. Stress and Health, 17(4),
219–229.
Camble, B. (2006) . Teaching life skills for Student success: connecting. Education and
careers, 81.
Lou, Ch. H., Wang, X. J., Tu. X. & Gao, E. (2008). Impact of Life Skills Training to
Improve Cognition on Risk of Sexual Behavior and Contraceptive Use among
VocationalSchool Students in Shanghai, China. Journal of Reproduction &
Contraception, 239-251.
Lauraferd, J., Friedlander, J., Reid. & Robert, Cribbie. (2007). Social Support, Self-
Esteem, and Stress as Predictors of Adjustment to University among First-Year
Undergraduates. Journal of College Student Development, 48 (3), 295-274
Pitman, R. K. (2004). Regional cerebral blood flow in amygdale and medial prefrontal
cortex during traumatic imagery in male and female Vietnam veterans with PTSD.
Archives of General Psychiatry, 61, 168-176.
Rodriguez, N., Myers, H. F., Morris, J. K., & Cardoza, D. (2000). Latino college student
adjustment: Does an increased presence offset minority- status and acculturative
stresses?Journal of Applied Social Psychology, 30, 1523–1550.
Wellford, J. (2005). Life skills training. Journal of International Relations, 19, 687- 411.
Wenzel, V., Weichold, K. & Silbereisen, R. K. (2009). The life skills program IPSY:
Positive influences on school bonding and prevention of substance misuse. Journal of
Adolescence, 1, 1-11.