دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1392 
تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی

صفحه 23-37

d-2-3-92-7-2

پونه باطنی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ محمود هرمزی


مقایسه ی اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه ی نقشه های مفهومی بر درک مطلب

صفحه 125-143

d-2-3-92-7-7

علی سعیدی؛ علی اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام


پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت های زندگی در دانش آموزان

صفحه 144-163

d-2-3-92-7-8

محمود نجفی؛ ایمان ا... بیگدلی؛ غلامرضا دهشیری؛ اسحق رحیمیان بوگر


مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

صفحه 164-180

d-2-3-92-7-9

محمد نریمانی؛ مجتبی عینی؛ حمیدرضا دهقان؛ حانیه غلامزاده؛ مجید صفارینی