تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نورتهران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

d-2-3-92-7-2

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی بر مؤلفه های اضطراب در دختران
دبیرستانی انجام گرفت. به این منظور از میان دانش آموزان مضطرب 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب و
در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکتکنندگان دو گروه قبل و بعد از مداخله به
پرسش نامه ی اضطراب بک پاسخ دادند. شیوهی آموزشی نظم دهی هیجانی گراتز و گاندرسون در 13
جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. دادههای جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی،
اضطراب و مؤلفه های آن را در دانش آموزان به طور معناداری کاهش می دهد. این نتایج حاکی است که
آموزش مهار ت های نظم دهی هیجانی با اصلاح باورهای نامناسب و رفتارهای غیرمنطقی در مورد هیجانها
به کاهش اضطراب افراد منجر میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of emotion-regulation skills training on the anxiety components among female school students

نویسندگان [English]

  • p Bateni 1
  • A Abolghasemi 2
  • M Aliakbari Dehkordi 3
  • M Hormozi 4
1 MA. in Psychology, University of Tehran Payame Noor
2 Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
3 Associate Professor, University of Tehran Payame Noor
4 Assistant Professor, University of Tehran Payame Noor
چکیده [English]

This research was aimed to investigate the efficacy of emotion-regulation
skills training on the anxiety components among anxious female school
students in Ardabil city. For this purpose, 50 anxious female subjects were
selected and assigned randomly to two groups (experimental and control).
All subjects filled out whole items of Beck Anxiety Inventory prior to and
after the intervention. Gratz and Gunderson emotion regulation training
method was taught to anxious students in 13 sessions and the data were
analysed with MANOVA method. The results revealed that training of
emotion regulation is effective in decreasing anxiety components. The
results revealed that the training of emotion regulation skills decrease
anxiety by reforming people's unreasonable beliefs and illogical behaviours
about their emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • emotion regulation
  • training of emotion regulation skills
خسروی، معصومه و بیگدلی، ایمان الله ( 1387 ). رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در
.13-24 ،(1) دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 2
دادستان، پریرخ ( 1376 ). روان شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. چاپ دهم، تهران، انتشارات
سمت.
کاویانی، حسین؛ جواهری، فروزان و بحیرانی، هادی ( 1384 ). اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهن-
آگاهی در کاهش افکار خود-آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب. مجل ه تازههای علوم
.49-59 ،(1) شناختی، 7
غرایی، بنفشه ( 1372 ). بررسی پار های از الگوهای شناختی در بیماران مبتلابه همبودی اضطراب و
افسردگ . ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. انیستیتو روانپزشکی تهران.
یوسفی، فریده ( 1385 ). بررسی رابطه راهبردهای شناختی–هیجانی با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان
.871-892 ،(4) مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان. پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، 6
Agee, J. D., Danoff-Burg, S. & Grant, C. A. (2009). Comparing Brief stress management
courses in a community sample: Mindfulness skills and progressive muscle relaxation.
Original Research, 5, 104 -109.
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1990). The Beck Anxiety Inventory Manual. San Antonio, TX:
Psychological Corporation.
Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. (1988). An inventory for measuring
clinical anxiety. Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical
Psycholog, 56, 893–897.
Berking, M., & Znoj, H. (2008). Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur
Standardisierten Selbsteinscha tzung emotionaler Kompetenzen: Development and
validation of a self-report measure for the assessment of emotion-regulation skills.
Zeitschrift fur Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 56, 141–152.
Diefendorff, J. M., Richard, E. M., & Yang, J. (2008). Linking emotion regulation
strategies to effective events and negative emotion at work. Journal of Vocational
Behavior, 73, 498-508.
Feldman, G. C., Barrett, L., & Gross, J. (2001). Knowing what you are feeling and
knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation
and emotion regulation. Cognition and Emotion, 15,713-724.
Feldman, G. C., Joormann, J., & Johnson, S. L. (2008). Responses to positive affect: a selfreport
measure of rumination and dampening. Cognitive Therapy and Research, 32,
507–525.
Gratz, K. L., & Gunderson, J. G. (2006). Preliminary data on an Acceptance-Based
emotion regulation group intervention for deliberate Self-Harm among women with
Borderline personality disorder. Behavior Therapy, 37, 25-35.
Grazian, A., Reavis, B., Keen, P., & Cakins, D. (2007). The role of emotion regulation in
children’s early academic success. Journal of School Psychology, 45, 3-19.
Greenberg, L. S. (2002). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their
feelings. Washington, DC, US. American Psychological Association.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review.
Review of General Psychology, 2, 271-299.
Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Curent direction in psychological
sience. Review of General Psychology, 10, 214-219.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual difference in two emotion regulation
processes. Journal of personality and social psychology, 85, 348-362.
Gross, J. J. (2008). Emotion regulation: Conceptual foundations. Handbook of emotion
regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press.
Larsen, R. J., & Prizmic, Z. (2004). Affect regulation. In: Vohs K. D., & Baumeister R. F.,
(Eds.), Handbook of self-regulation: research, theory, and applications (pp. 40–61).
New York: Guilford Press.
Martin, L. T., & Tesser, A. (1996). Some ruminative thoughts. In: Wyer R. S., (Ed.).
Ruminative thoughts, 1–47. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.
Martini, T. s., & Busseri, M.A. (2010). Emotion regulation strategies and goals as
predictors of older mothers' and adult daughters' Helping-Related subjective. Well-
Being. Psychology and aging, 25, 48-59.
Mennin, D. S., Holaway, R., Fresco, D. M., Moore, M. T., & Heimberg, R. G. (2007).
Delineating components of emotion and its dysregulation in anxiety and mood
psychopathology. Behavior Therapy, 38, 284–302.
Mor, N. & Winquist, J. (2002). Self-focused attention and negative affect: a meta-analysis.
Psychological Bulletin, 128, 638–662.
Roemer, L., Salters, K., Raffa, S. & Orsillo, S. M. (2005). Fear and avoidance of internal
experiences in GAD: Preliminary tests of a conceptual model. Cognitive Therapy and
Research, 29, 71–88.
Sarason, I. G. (1975). Anxiety and self-preoccupation .In Sarason I. G., & Spielberger C.d.,
(Eds). stress and anxiety (Vol.2).New York:Hemisphere/Hastead.
Seligman, M. E. P. (1979). Depressive attributional style. Journal of Abnormal Psychology.
87, 49-74.
Thayer, J. F., & Lane, R. D. (2000). A model of neurovisceral integration in emotion
regulation and dysregulation. Journal of Affective Disorders, 61, 201–216.
Thompson, R. A. (1994). Emotionl regulation a theme in search for definitionIn. The
Developmental of Emotion Regulation Behavioral and Biological Considerations
Monographs of the society for research in chield Development, 59, 25-52.
Turk, C. L., Heimberg, R. G., Luterek, J. A., Mennin, D. S., & Fresco, D. M. (2005).
Emotion dysregulation in generalized anxiety disorder: a comparison with social
anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 29, 89–106.
Wood, J. V., Heimpel, S. A., & Michela, J. L. (2003). Savoring versus dampening:
selfesteem differences in regulating positive affect. Journal of Personality and Social
Psycholog, 85, 566–580.