پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت های زندگی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا

d-2-3-92-7-8

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهار ت ها ی زندگی در دانش آموز ان
بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود . 800 دانش آموز با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و
پرسش نامههای مهار ت های زندگی و آسیب های اجتماعی محقق ساخته روی آنها اجرا گردید . نتایج نشان
داد که بین آگاهی از مهار ت ها ی زندگی و آسیب ها ی اجتماعی رابطه ی منفی معن ادار وجود دارد .
رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول متغیر کنترل هیجانات وارد معادله رگرسیون شده و به
تنهایی 29 درصد از واریانس آسیب های اجتماعی را تبیین می کند. پس از آن مهارت خودآگاهی، تفکر
خلاق، ارتباط بین فردی به ترتیب نقش مهم و معناداری در پیش بینی آسیب ها ی اجتماعی داشتند و در
مجموع این متغیرها 34 درصد از تغییرات آسیب های اجتماعی را پیش بینی می کنند . بنا براین، آگاهی از
مهارت های زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد و می توان با افزایش آگاهی
دانش آموزان از این مهار ت ها نسبت به پیشگیری از آسیب ها اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of social injuries based on life skills in students

نویسندگان [English]

  • M Najafi 1
  • E.A Beghdeli 2
  • G Dehshiri 3
  • E Rahimian Bouger 1
1 Assistant professor of psychology, university of Semnan
2 Associate professor of psychology, university of Semnan
3 Assistant professor of psychology, university of Semnan
چکیده [English]

The main purpose of this research was to predict social injuries based on
life skills in students. The research method was descriptive-correlational. A
sample of 800 students was selected by stratified random sampling method
and life skills and social injuries questionnaires were administered among
them. The results showed that there is a significant negative relationship
between the awareness of life skills and social injuries. Also, the results of
stepwise regression analysis showed that the emotions control variable was
entered to regression equation in the first step and explained 29 percent of
variance of social injuries alone. After that the self-awareness, creative
thinking and interpersonal relationship skills had important and significant
role in prediction of social injuries, respectively. They predicted 34 percent
of variations of social injuries. In general, the results confirmed that
awareness of life skills have an important role in prevent of social injuries
and they can be prevented from social injuries on by promoting students’
awareness of these skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • social injuries
  • Life skills
  • Student
دیب، یوسف ( 1382 ). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مها ر ته ای زندگی برای دوره راهنمایی
تحصیل . ی رساله ی دکتری برنامه ریزی درسی. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی علوم انسانی.
باپیری، امیدعلی ( 1376 ). بررسی اثربخش ی روش آموز ش مها ر ته ای گروه ی ح ل مسأل ه در درمان
نوجوانان اقدام کننده به خودکشی در ایلا. م پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران.
پورشریفی، حمید؛ بهرامی احسان، هادی و طایفه تبریزی، رقیه ( 1385 ). بررسی اثربخشی آموزش کوتاه
.40-47 ،(1) مدت مهارت های زندگی، روا نشناسی معاصر، 1
حسینی، سید حسن ( 1385 ). کودکان کار و خیابان. تهران: نشر سلمان.
Journal of school psychology, Autumn 2013 مجله ی روان شناسی مدرسه، پاییز 1392
Vol.2, No.3, 144-163 144 -163/ دوره ی 2، شماره ی 3
161
حقیقی، جمال؛ موسوی، م حمد ؛ مهرابی زاده هنرمند ، مهناز و بشلیده ، کیومرث ( 1385 ). بررسی تأثیر
آموزش مهار ت های زندگی بر سلامت روانی وعزت نفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه .
.61-78 ،(13) مجل هی علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3
خدیوی، رضا؛ معزی، معصومه؛ شاکری، مصطفی و برجیان، محمد تقی ( 1384 ). تأثیر آموزش
مهار ت های زندگی در زمینه پیشگیری از اقدام به خود کشی در زنان شهرستان اردل . مجل هی دانشگاه
.13-20 ،(1) علوم پزشکی ایلام، 13
سرخوش، سعداله ( 1384 ). مهار ت ها ی زندگی و پیشگیری از آسیب ها ی اجتماعی . همدان : انتشارات
کرشمه.
صفرزاده، مریم ( 1382 ). بررسی اثر بخشی آموزش مها ر ته ای زندگی بر برقراری ارتباط اجتماعی
کارآمد در دان شآموزان دختر اول دبیرستا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
.10 -25 ،(4) طارمیان، فرهاد ( 1378 ). مهار ت های زندگی، تعریف و مبانی نظری. مجله ی ژرفای تربیت. 1
طارمیان، فرهاد؛ ماهجویی، ماهیار و فتحی، طاهر ( 1378 ). مهار ت های زندگی. تهران: انتشارات تربیت.
عبداللهی، محمد ( 1381 ). آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، م قالات اولین همایش ملی
آسیب های اجتماعی در ایران، جلد اول، انتشارات آگاه.
کرد نقابی، رسول و پاشا شریفی، حسن ( 1384 ). تهیه و تدوین برنامه درسی مهارت ها ی زندگی برای
.11-34 ،(12) دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه. فص لنامه نو آور یهای آموزشی، 4
گل پور، محسن ( 1386 ). بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر فرار دختران. تهران: نشر پاچار.
گلزاری، محمود ( 1386 ). بررسی میزان آگاهی دانشجویان شاهد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهر
تهران از مهار ت های زندگی. تهران، معاونت پژوهشی بنیادشهید و امور ایثارگران.
منشئی، غلامرضا؛ سموعی، راحله و الیانی، محبوبه ( 1382 ). نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری
از اعتیاد جوانان شهر اصفهان، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین عل می بزه دیدگان و راهکارهای
پیش گیرانه. دانشگاه آزاد اسلامی و احد خوراسگان.
پیش بینی آسیب های اجتماعی براساس مهارت های زندگی در دانش آموزان
162
نجفی ، محمود ؛ بیگدلی ، ایمان الله؛ دهشیری ، غلامرضا ؛ رحیمیان بوگر ، اسحق و طباطبایی ، موسی
1391 ). نقش مهار ت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان. فص لنام هی فرهنگ مشاوره )
.101-115 ،(11) و روان درمان ، ی، 3
Botvin, G. J., Griffin, K. W. & Nichols, T. D. (2006). Preventing youth violence and
delinquency through a universal school based prevention approach. Prevention Science.
7, 403-408.
Botvin, G. J. & Griffin, K. W. (2002). Life skills training as a primary prevention approach
for adolescents drug abuse and other problem behaviors. The International Journal of
Emergency Mental Health, 4, 41-47.
Botvin, G. J., Mihalic, S. & Grotpeter, J. K. (1998). Life Skills Training. In D. S. Elliott
(Ed.), Blueprints for violence prevention: Book 5 (pp. 1-93). Boulder, CO: Center for
the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, University of
Colorado.
Darden, C. A. & Gazda, G. M. (1996). Life skills and mental health counseling. Journal of
Mental Health Counseling, 18(2), 128-134.
Erber, R., Wegner, D. M. & Therriault, N. (1996). On being cool and collected: Mood
regulation in anticipation of social interaction. Journal of Personality and Social
Psychology, 70, 757–766.
Gainer, P. S., Webster, D. W. & Champion, H. R. (1993). A youth violence prevention
program: Description and preliminary evaluation. Archives of Surgery, 128, 303–308.
Glantz, M. D., Hartel, C. R. (1999). Drug abuse origins & interventions. Washington DC:
American Psychological Association.
Hanewinkel . R. A. & Bhauer, M. (2004). Fifteen month Follow- up results of a scool –
based life skills approach to smoking prevention. Healti education Research, 19,745-
137.
Lerner, R. M., Almerigi, J. B., Theokas, C. & Lerner, J. V. (2005). Positive youth
development: a view of the issues. Journal of Early Adolescence, 25, 10–16.
Lewinson, P. M. Rohd , P. & Seeley , J. R. (1994). Psychological risk factor or future
adolescent suicide attempts. Journal of consulting and Clinical Psychology, 62(2), 297
– 305
Magnani, R., Macintyre, K., Karim, A.M., Brown, L., Hutchinson, P. & Kaufman, C.
(2005). The impact of life skills education on adolescent sexual risk behaviors in
KwaZulu-Natal, South Africa. Journal of Adolescent Health, 36(4), 289-304.
Mark, D., Kadden, M., Kabela, C., Elise, P. & Nancy, M. (2008). Coping skills training and
contingency management treatments for marijuana dependence: exploring mechanisms
of behavior change. Addiction, 103(4), 638-648.
McTavish, S. (2000). Life Skills: Activities for success and well being. New York:
Lippincott Williams & Wilkins.
Overtholser, J. C., Adams, D. M., Lehnert, K. L. & Brinkman, D. C. (1995). Self – esteem
deficits and suicidal tendencies among adolescents Journal of the American Academy of
Child & Adolescent Psychiatry, 34 (7), 919 –928.
Pittman, K. (1991) Promoting youth development: Strengthening the role of youth serving
and community organizations, Washington D.C.: Academy for Educational
Development.
Rickelman, B. L. & Houfek, J. F. (1995).Toward an interactional model of suicidal
behaviors, cognitive rigidity, attributional style, stress, hopelessness and depression.
Aechives of Psychiatric Nursing, IX (3), 158 – 168
Seal, N. (2006). Preventing tobacco and drug use among Thai high school students through
life skills training. Nursing and Health Sciences, 8, 164–168
Skara, S. & Sussman, S. (2003). A review of 25 long-term adolescent tobaccos and other
drug use prevention program evaluations. Preventive Medicine, 37, 451–474.
Tebes, J. K., Feinn, R., Vanderploeg, J. J., Chinman, M. J., Shepard, J., Brabham T.,
Genovese, M. & Connell, C. (2007). Impact of a positive youth development program
in urban after-school settings on the prevention of adolescent substance use. Journal of
Adolescent Health, 41(3), 239-47
Tuttle, J. (2006). Positive Adolescent Life Skills Training for High-Risk Teens: Results of a
Group Intervention Study, Journal of Pediatric Health Care, 20(3), 184–191.
UNICEF. (2003). Which Skills are “Life Skills “. WWW. Life Skills– Based Education.
Valizadeh, S. Berd, R. I., Nikama, M. (2010). The effectiveness of anger management
skills training on reduction of aggression in adolescents. Procedia Social and
Behavioral Sciences, 5, 1195–1199.
Weichold, K., Giannotta, F., Silbereisen, R. K., Ciairano, S. & Wenzel, V. (2006). Crosscultural
evaluation of a life skills programme to combat adolescent substance misuse.
Sucht, 52, 268–278.
Wenzel, V., Weichold, K. & Silbereisen, R. K. (2009). The life skills program IPSY:
Positive influences on school bonding and prevention of substance misuse. Journal of
Adolescence, 32, 1391–1401
World Health Organization. (1999). Partners in life-skills education. Geneva, Switzerland:
World Health Organization, Department of Mental Health.
Zollinger, J., Saywell, J. R. & Wooldridge, J. (2003). Impact of the life skillstraining
curriculum on middle scool students tobacco use in country, Indiana. Journal of school
Health, 25, 338-343.