ارتباط نگرش های تربیتی والدین با ابعاد سلامت روانی- اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، فردوسی مشهد.

d-2-2-92-4-6

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های نگرش تربیتی والدین و رابط هی آن ها با ابعاد سلامت روانی
– اجتماعی(خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر انجام شده است. برای انجام دادن این پژوهش
تعداد 120 دانش آموز دختر با میانگین سنی 14 سال از مناطق 2 و تبادکان آموزش و پرورش شهرستان
مشهد به شیوه ی تصادفی خوشه ای گزینش شدند تا به آزمون فهرست عوامل حمایت کننده فردی و
والدینشان به آزمون سبک فرزندپروری یانگ پاسخ دهند. نتایج به دست آمده گویای آن بود که
مؤلفه های نگرش تربیتی والدین بر ابعاد سلامت روانی و اجتماعی نوجوانان تأثیر معنادار دارد. بدین معنا که
هر چقدر والدین در سبک تربیتی خود از طرح واره های منفی بیشتر استفاده کنند، سطح سلامت روانی-
اجتماعی فرزندان پایین تر خواهد بود. در مقابل، والدینی که در سبک تربیتی آن ها وجود طرح واره های
منفی کمتر دیده شده است، از فرزندانی با خودپنداره و خودکارآمدی بالا و هم چنین سازگاری روانی و
اجتماعی قوی برخوردارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effects of parenting attitudes in mental-social health (self-concept, social interaction) of teens

نویسندگان [English]

  • H Sareban 1
  • A Isamorad 2
  • Z Tabibi 3
1 M.A student of psychology, University of Allame Tabatabaee Tehran
2 Assistant Professor of Psychology, University of Allame Tabatabaee Tehran
3 Assistant Professor of growth Psychology, University of Ferdowsi of Mashhad
چکیده [English]

This study was done on the female teens to deliberate the prospective
components of the treatment by parents, and their relevance to the
psychological-social dimensions (self-concept-social interaction).
Accordingly, 120 school girls with an average age of 14 years, were chosen
through software G power random test, among Tabadkan students and the
students of Educational zone no.2 in Mashhad, to answer Individual
Protective Factors Index (IPFI) test. Their parents also were to answer
Young parenting inventory (YPI). The achieved results indicated that the
prospective components of the treatment by parents were significantly
effective on the teens ‘psychological-social dimensions. It means, the more
negative parenting schemas they have in their treatment style, the lower
psychological-social level their teens will have; on the contrary, the parents
who have less negative parenting schemas, will have the teens with high
self-concepts and self-efficacies and strong psychological and social
adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting attitudes
  • mental-social health
  • self-concept
  • social interaction
بلقان آبادی، مصطفی؛ چاوشی، الهام؛ عبد خدایی، محمدسعید؛ اولادی، زکیه و نسل شاملو، جمشید
1389 ). بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندانشان. مجل هی اصول )
.108-120 ،(3) بهداشت روانی، 13
توزنده جانی، حسن؛ توکلی زاده، جهانشیر و لگزیان، زهرا ( 1390 ). اثربخشی شیوه های فرزندپروری بر
خودکارآمدی و سلامت روانی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور و آزاد نیشابور. فص لنام هی
.56-64 ،(2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 17
چناری، مهین ( 1387 ). مقایسه خودپنداره دانش آموزان واجد والدین دارای نگرش تربیتی مثبت و منفی با
. 90-100 ،(4) توجه به جنسیت دانش آموزان. فص لنامه خانواده و پژوهش ، 2
ارتباط نگرش های تربیتی والدین با ابعاد سلامت روانی  اجتماعی نوجوانان دختر
122
رضایی، موسی ( 1387 ). خانواده و نگرشی نو به تعلیم و تربیت فرزندان (از دبستان تا دانشگاه). تهران:
انتشارات دانش پور.
رضوان خواه، مهناز ( 1388 ). رابطه مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به عملکرد های تربیتی والدین در
.19-30 ،(3) نوجوانان. مطالعات تربیتی و روان شناسی، 10
سلیمانی، اسماعیل؛ زاهد، عادل؛ فرزانه، جبرائیل و ستوده، محمد باقر ( 1390 ). مقایسه نارسایی هیجانی و
مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. مجل هی ناتوان یهای یادگیری،
.78-93 ،(1)1
شریفی، فاطمه ( 1390 ). بررسی رابطه ادراک دان شآموزان از سب کهای فرزندپروری والدین با خود
تنظیمی تحصیلی و جه تگیری مذهبی آنان در مدارس متوسط ناحی هی 2 شهر کرما . ن پایان نامه ی
کارشناسی ارشد دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی فردوسی مشهد.
شهامت، ف؛ ثابتی، ع و رضوانی، س ( 1389 ). بررسی رابطه سب کهای فرزندپروری و طرح واره های
.254-239 ،(11) ناسازگار اولیه. مجل هی مطالعات تربیتی و روان شناسی، 2
صادقی، منصوره السادات؛ انصاری نژاد، فاطمه؛ فدایی، زهرا؛ روبن زاده، شرمین و ابراهیمی، سید محسن
1388 ) نقش سبک های تربیتی ولدین در شکل گیری انواع خودها و فاصله بین آن ها در فرزندان. )
.140-158 ،(18) نشری هی خانواده پژوهی ، 5
15 ساله با سبک های تربیتی و - فراهانی، محمد نقی ( 1385 ). رابطه ی سلامت روان شناختی نوجوانان 18
.48-55 ،(1) وضعیت اقتصادی اجتماعی والدین. مجله فص لنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، 1
قندهاری زاده، افسانه ( 1378 ). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) و سلامت روانی
نوجوا . ن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی فردوسی مشهد.
نوشادی، حسن ( 1391 ). بررسی ارتباط بین جه تگیری مذهبی و سب کهای فرزندپروری با عملکرد
خانواده معلمان شهرستان فراشبن . د پایان نامه ی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشکده ی علوم تربیتی
و روان شناسی فردوسی مشهد.
ولی زاده، شیرین ( 1390 ). سبک های والدگری و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه گر خودپنداشت یا حرمت
.143-155 ،(30) خود؟ مجله روان شناسی تحولی، روا نشناسان ایرانی، 8
یزدی، زینب ( 1388 ). شیو ههای فرزندپروری، بررسی مطالعات انجام شده در ایرا . ن پایان نامه ی کارشناسی
دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی فردوسی مشهد.
یوسفی، فریده ( 1386 ). ارتباط سبک فرزندپروری والدین با مهار ت های اجتماعی و جنبه هایی از
.46-37 ،(22) خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی. مجله دانشور(ویژ هی مقالات روا نشناسی)، 14
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style of adolescent competence and
substance use. Journal of Early Adolescence, 11(1), 56–95.
Brewin, C. R & Andrews, B. (1996). Intergenerational links and positive self–cognitions:
Parental correlates of optimism, learned resourcefulness and self-evaluation.
Cognitive Therapy and Research , 20(3), 247-263.
Brown, A. M. & Whiteside, S. P. (2008). Relations among perceived parental rearing
behavior ,attachment style ,and worry in anxious children. Journal of Anxiety
Disorders, 22(2), 263-272.
Cunningham, JB., McCrum, & Gardner E. (2007). Power, effect and sample size using
GPower: practical issues for researchers and members of research ethics committees.
Evidence Based Midwifery, 5(4), 132-6.
Doman, A. F. (2000). Predictors of adolescent runaway behavior, social behavior and
Personality, 28(3), 261-268.
Dunlop, R., Burns, A. & Bermingam, S. (2001). Parents-child relations and adolescent self
–image following divorce, A 10 years study, Journal of Youth and adolescence, 30(2).
117-134.
Hamon, J. D. & Schrodt, P. (2012). Do Parenting Styles Moderate the Association Between
Family Conformity Orientation and Young Adults' Mental Well-Being? Journal of
Family Communication, 12(2), 151-166.
Huver, R.O., Rose, M. E., C. M. E. & Rutger, H. (2010). Personality and parenting style in
parents of adolescents Engels. Journal of Adolescence, 33, 395–402.
Anita, K. W. & Tak, Chan. (2008). Parenting and Youth outcomes in the UK. University of
Oxford.
Laura, M., Walker, Padilla., Bean, Roy A. & Hsieh, Alexander L. (2011). The role of
parenting and personal characteristics on deviant peer association among European
American and Latino adolescents. Children and Youth Services Review, 33, 2034–
2042.
Shek, D. T. L. (1997). Family environment & adolescent psychological well-being, school
adjustment ,and problem behavior: A pioneer study in a Chinese context. Journal of
Genetic psychology, 158, 113-128.
Sheffield, A., Waller, G., Emanuelli, F., Murray, J. & Caroline, M. (2006). Links Between
Parenting and Core Beliefs: Preliminary Psychometric Validation of the Young
Parenting Inventory. Cognitive Therapy and Research, 29(6), 787–802.
Sheffield, A., Waller, G., Emanuelli, F. & Murray, J. (2005). Is comorbidity in the eating
disorders related to perceptions of parenting? Criterion validity of the revised Young
Parenting Inventory. Eating Behaviors, 7, 37–45.
Steinberg, L., Lamborn, S. D. & Darling, N. (1993). Mounts and Sanford M. Dornbusch.
Over-Time Changes in Adjustment and Competence among Adolescents from
Authoritative, Authoritarian, Indulgent, and Neglectful Families. Child Development,
65(3), 754-770.
Teresal, H. (1997). self-concept, hope and academic achievement. Missouri Western state
college.
Turner, L. A. & Turner, P. E. (2011) .The relation of behavioral inhibition and perceived
parenting to maladaptive perfectionism in college students. Personality and Individual
Differences, 3(50), 840–844.
Williams, K. E., Ciarrochi, J, & Heaven, P. C. L. (2012). Inflexible Parents, Inflexible
Kids: A 6-Year Longitudinal Study of Parenting Style and the Development of
Psychological Flexibility in Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. 51(6), 306-
314.