مقایسه ی نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده های عادی و طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مشاورهی خانواده

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

d-2-3-92-7-4

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در فرزندان پسر خانواده های
عادی و طلاق است. جامعهی آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده های عادی و طلاق
90 تشکیل داده است. از این جامعهی آماری، نمونهای به تعداد 240 نفر به - شهر اهواز در سال تحصیلی 91
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش نامهی
،(ADS) پرسش نامهی نگرش به طلاق کینایرد و جرارد ،(MAS) نگرش به ازدواج براتن و روزن
و پرسش نامهی جمعیتشناختی محقق ساخته استفاده (IPPA) پرسش نامهی دلبستگی به والدین و همسالان
شد. برای آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر نگرش مثبتتر فرزندان پسر خانواده های عادی به ازدواج و
دلبستگی بیشتر به همسالان و نیز نگرش منفیتر آنها به پدید هی طلاق از تحلیل واریانس چندمتغیری
استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش پسران خانواده های عادی نسبت به ازدواج (MANOVA)
مثبتتر و نسبت به طلاق منفیتر بود. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان میدهد که بین پسران خانواده های
عادی و طلاق از نظر دلبستگی به همسالان تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده و مضامین
آموزشی و درمانی حاصل از این پژوهش به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of attitude toward marriage, attitude toward divorce and peer attachment of male high school students in divorced and intact families

نویسندگان [English]

  • R Khojasteh Mehr 1
  • J Mombeini 2
  • KH Aslani 3
1 Associate Professor of Psychology, Shahid Chamran University
2 M.A.student of Family Counseling
3 Associate Professor of Counseling, Shahid Chamran University
چکیده [English]

The purpose of the present study is to compare attitude toward marriage,
attitude toward divorce and peer attachment of male high school students in
divorced and intact families in Ahwaz. The population of this study
consisted of male students of divorced and intact families in Ahwaz. The
sample consisted of 240 male high school students, who were selected by
multi-phase sampling. The instruments used in this study were the Marital
Attitude Scale (MAS), Attitudes toward Divorce scale (ADS), and the
Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA). The results of data
analysis showed that the boys, in intact families had a more positive attitude
toward marriage and more negative attitudes toward divorce than those in
divorced families. The results also revealed a significant difference between
peer attachment of the divorced and non-divorced families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • marriage
  • divorce
  • Attachment
برون، سیما ( 1385 ). مقایسه دلبستگی ( به مادر، پدر و همسال) و سازگاری فردی-اجتماعی در سنین
مختلف نوجوانی ( از اواخر کودکی تا اواسط نوجوانی) در دان شآموزان شهرستان اهوا . ز پایان نامه ی
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حیدرنیا، احمد؛ ثنایی، باقر و طالقانی، نرگس ( 1384 ). سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان پسر
دوره ی راهنمایی در خانواده های عادی، تحت حضانت پدر و تحت حضانت مادر. فص لنامه علمی-
.55 -74 ،(19) پژوهشی رفاه اجتماعی، 5
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه ( 1381 ). روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ سیزدهم).
تهران: نشر آگه.
محمودی ایرانشاه، ناصر ( 1383 ). مقایسه میزان مسئولیتپپذیری، عملکرد تحصیلی و سلامت روانی
دان شآموزان دختر خانواد ههای طلاق و عادی در دبیرستانهای اهواز با توجه به کنترل متغیرهای
وضعیت اجتماعی-اقتصادی و طول مدت طلا . ق پایاننامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران
اهواز.
مرکز آمار ایران ( 1380 ). سالنامه آماری ایران.
مک کی، متیو، راجرز، پیتر، بلیدز، جوآن و گوس، ریچارد ( 2005 ). طلاق (چاپ اول). ترجمه ی ندا
شادنظر ( 1388 ). تهران: نشر دانژه.
نیومن، گری و رومانوسکی، پاتریشیا ( 2002 ). تأثیر طلاق بر فرزندان. ترجمهی فرناز فرود ( 1386 ). چاپ
دوم، تهران: انتشارات صابرین.
Amato, P. R. (1995). Parental divorce, marital conflict, and offspring well-being during
early adulthood. Social Forces, 73, 895-915.
Amato, P. R. & Cheadle, J. E. (2008). Parental divorce, marital conflict and children’s
behavior problems: A comparison of adopted and biological children. Social Forces, 86,
1139-1161.
Ann, H. (2010). Effects of Parental Divorce on Uncertainty Following Initial
Communication with a Potential Romantic Partner. Journal of Divorce & Remarriage,
5232-53.
Braaten, E. & Rosen, L. A. (1998). Development and Validation of the Marital Attitude
Scale. Journal of Divorce and Remarriage, 29(3), 83-89.
Boyer-Pennington, P. R. & Spink, G. E. (2001). The impact of family structure on
optimism and perceptions of control in marital relationships. Journal of Marriage and
the Family, 59, 300-312.
Cohen, G. J. (2002). Helping children and families deal with divorce and separation.
American Academy of Pediatrics, 6, 1019-1022.
Day, R. (2003). Introduction to Family Processes London, Lawrence Erlbaum association.
Inc. publisher.
Eldar-Avdan., Haj-Yahia, M. & Grinbam, W. (2009). Divorces is a part of my life…
resilience, survival, and vulnerability: Young adults’ perception of the implications of
parental divorce. Journal of Marital and Family Therapy.
Ganong, L., Coleman, M. & Brown, G. (1981). Effect of family structure on marital
attitudes of adolescents. Adolescence, 16, 281-288.
Gardner, R. (1992). The parents book about divorce. Garden City, psychological Bulletin,
70, 87-102.
Gottman, J. M. (1998). On the etiology of marital decay and its consequences: Comments
from a clinical psychologist. In T. N. Bradbury (Ed.), the developmental course of
marital dysfunction (pp. 423-426). New York: Cambridge University Press.
Heaton, T. B. (2002). Factors contributing to increasing marital stability in the United
States. Journal of Family Issues, 23, 392-409.
Herzog, M. J. & Cooney, T. M. (2002). Parental divorce and perceptions of past inter
parental conflict. Journal of Divorce & Remarriage, 36, 89-110.
Hetherington, E. M. & Camara, J. (1984). Family Relations six years after Divorce. In
Remarriage and Parenting today: Research and Theory. New York:Guilford.
Joo, B. S. (2005). Attachment styles of parenting and non- parenting adolescents. Journal
of Family Issues, 23, 409-426.
Kinnaird, K. L., & Gerrard, M. (1986). Premarital sexual behavior and attitudes toward
marriage and divorce among young women as a function of their mothers’ marital
status. Journal of Marriage and the Family, 48, 757-765.
Mota, C. P. & Matos, P. M. (2009). Attachment, conflict and self-esteem in adolescents
from intact and divorced families. Psicol. Reflex. Crit, 22(3), 344-352.
Noller, P., Feeney, J. A., Sheehan, G., Darlington, Y., & Rogers, C. (2008). Conflict in
divorcing and continuously married families: A study of marital, parent-child and
sibling relationships. Journal of Divorce & Remarriage, 49, 1-24.
Ottaway. A. J. (2010). The Impact of Parental Divorce on the Intimate Relationships of
Adult Offspring. Graduate Journal of Counseling Psychology, 2(1).
Perry, B. J. (2004). The relationship between equity and marital quality among Hispanics,
African American and Caucasians. Ohio Link ETD.
Rodgers, K. B. & Rose, H. A. (2002). Risk and resiliency factors among adolescents who
experience marital transitions. Journal of Marriage and Family, 64, 124-138.
Tasker, F. L. & Richards, M. P. M. (1994). Adolescents’ attitudes toward marriage and
marital prospects after parental divorce: a review. Journal of Adolescent Research, 9,
340-362.
Sprague, H. E. & Kinney, J. M. (1997). The effects of interparental divorce and Conflict on
college students’ romantic relationships. Journal of Divorce and Remarriage, 27 (2),
85-120.
Weigel, D. J. (2007). Parental divorce and the types of commitment-related messages
people gain from their families of origin. Journal of Divorce & Remarriage, 47, 15- 32.
Whitton, S. W., Rhoades, G. K., Stanley, S. M. & Markman, H. J. (2008). Effects of
parental divorce on marital commitment and confidence. Journal of Family Psychology,
22, 789-793.