مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد روانشناسی

4 دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور

d-2-3-92-7-9

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان عادی و
تیزهوش دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل بود. نوع پژوهش از نوع علی- مقایسهای بود. جامعه ی آماری پژوهش
1390 بودند. - حاضر، شامل کلیه ی دانش آموزان تیزهوش و عادی متوسط هی شهر اردبیل در سال تحصیلی 91
که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای، نمونهای به حجم 80 نفر ( 40 تیزهوش و 40
و (NEO-FFI) عادی)، انتخاب و همتا شدند. برای جمع آوری دادهها از دو پرسش نامه ی ابعاد شخصیتی
پرسش نامه ی خودکارآمدی شرر و همکاران استفاده شد و برای تجزیه و تحلیلداده ها از تحلیل واریانس
چندمتغیری(مانوا) استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که از ابعاد شخصیت، دو مؤلفه ی روانرنجورخویی
و وظیفهشناسی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری دارد علاوه بر این در متغیر
نتایج این پژوهش نشان داد .(P<٠/ خودکارآمدی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت ( ٠٠١
دانش آموزان تیزهوش از وظیفه شناسی و خودکارآمدی بالاتری نسبت به دانش آموزان عادی برخوردارند که
این امر در تعهد نسبت به انجام کارهای درسی و مسولیتپذیری بالاتر و به نوب هی خود با سلامت این گروه در
ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the big five personality traits and selfefficacy of gifted and normal students

نویسندگان [English]

  • M Narimani 1
  • M Eyni 2
  • H Dehghan 3
  • H Gholamzad 2
  • M Safarinia 4
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 M.A Students of Psychology, Uneversity of Mohaghegh Ardabili
3 M.A Students of Psychology, Uneversity of Mohaghegh Ardabili
4 Associat of psychology, Universuty of Peam e noor
چکیده [English]

The aim of the peresent study was to compare personality dimensions
and self-efficacy in gifted and normal high school students in Ardabil city.
The population of this study includes all second-grade high school normal
and gifted students in the(2011-2012) school year. Using a multi-stage
cluster random sampling, a sample size of 80 patients (40 gifted and 40
normal) were selected and matched. To collect data from the two surveys of
personality (NEO-FFI) questionnaire Sherrer et al self efficacy
questionnaire were used. To analysis the data, multivariate analysis of
variance (MANOVA) was used. The results showed that personality
dimensions, neuroticism and conscientiousness of the two components of
giftedness, there is a significant difference between gifted and normal
students And the self-efficacy variable was significantly different between
the two groups (P<0/001). This study showed that gifted students
conscientiousness and self-efficacy are higher than normal students. This
fact is associated with their health and their commitment and efficacy in
doing their academic tasks and accepting responsibilites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality dimensions
  • self-efficacy
  • Gifted
آقاجانی، سیف الله؛ نریمانی، محمد و آریاپوران، سعید ( 1390 ). مقایسه کمالگرایی و تحمل ابهام در
.83-90 ،(1) دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی. فص لنامه ایرانی کودکان استثنایی، 11
امینی، زارمحمد؛ نریمانی، محمد؛ برهمند، اوشا و صبحی قراملکی، ناصر( 1387 ). رابطه ی هوش هیجانی با
خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن در دانش آموزان ممتاز و عادی، مجل هی دانش و پژوهش
.107-122 ،( 35 و 36 ) در روا نشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، 5
ایزدی، صمد و محمدزاده ادملایی، رجبعلی ( 1386 ). بررسی رابطه سبکهای یادگیری، ویژگیهای
-29 ،(27) شخصیتی و عملکرد تحصیلی. دو ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد، 14
.15
جلیلوند، محمد و اژهای، جواد ( 1374 ). مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان تیزهوش مراکز
.1-7 ،(30) استعداد درخشان و دبیرستانهای خاص تهران. مجل هی استعدادهای درخشان، 4
مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی
178
جوادیان، مجتبی ( 1380 ). کودکان استثنایی: مقدمهای بر آموزش استثنایی (ترجمه کتاب کودکان استثنایی
هالاهان و کافمن). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
حق شناس، حسن؛ چمنی، امیررضا و فیروزآبادی، علی ( 1385 ). مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سلامت
روان در دانش آموزان دبیرستانها تیزهوش و دبیرستانها عادی. فص لنام هی اصول بهداشت روانی، 8
.57-66 ،( 30 و 29 )
خرمایی، فرهاد ( 1385 ). بررسی مدل علی ویژگیهای شخصیتی، جهتگیریهای انگیزشی و سبکهای
شناختی یادگیر . ی رساله ی دکتری، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
رحمانی، جهانبخش ( 1386 ). پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده ی ریون پیشرفته
در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد
.61-74 ،(34) اسلامی واحد خوراسگا ن(اصفهان)، 5
.( فراهانی جلالی، مجید؛ سجادی، سید نصرا... ؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم و اسلامی، یوسف ( 1390
ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان پژوهش های
.38-48 ،(1) مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 1
گروسی فرشی، میرتقی ( 1380 ). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت، کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات
شخصیت. چاپ اول. تبریز: نشر جامعه پژوه و دانیال.
مانی، آرش ( 1383 ). بررسی رابطه طبقات دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با احساس شادکامی بین
دانشجویان دانشگاه تبری . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
محمدیزاده، علی و عابدی، علیرضا ( 1386 ). بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان. فص لنامه
.245-252 ،( روا نشناسان ایرانی، ( 15
15 سالگی شهرستان تبریز. دانشگاه تبریز. - مقیمی آذر، رسول ( 1377 ). هنجاریابی تست ریون در سنین 19
نمکی، زهرا و اژهای، جواد ( 1376 ). ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دختر و پسر
.124-150 ،(2) تیزهوش و عادی. مجل هی استعدادهای درخشان، 6
Albert U, Mania G, Bergesio C, Bogetto F.(2006). Axis I and II co morbidities in subjects
with and without nocturnal panic. Depress Anxiety, 23 (7), 422-428.
Bandora, A. (1997). self-efficency: toward a unifying theory of behavioral change,
sychological review, 84(2), 191-215.
Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning.
Educational psychology, 28(2), 117-148.
Barry, J. Zimmerman & Anastasia kitsantas. (2005). Homework practices and academic
achiwment: the mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs.
Cntemporary education psychology, 30(4) , 397-417.
Chamorro, B. moutafy, M and Farenham, A. (2005). Psychological characteristics of
academically gifted and regular stuidents. American council on university of Nebraska-
Lincoln.
Costa, P. T. Jr. & McCrae, R. R. (1992). Professional Manual, NEOPI – R and NEO – FFI
Psychological Assessment Resources, Inc.
Curry, L. (1983). Learning Styles in Continuing medical education. Otawa: Canadian
Association.
Digman, J. M. (1990). Five robust trait dimensions: Development, stability and utility.
Journal of Personality, 57, 195-214.
Ergul, H. (2004). Relationship between student characteristics and academic achivment in
distance education and application student of anadolu university ,Turkish online journal
of distance education, 5 (2), 81-90.
Eyzenk, H. J. (1978). The development of personality and its relation to learning.In S.
Murray-Smith (Eds.), Melbournestudies in education. Australia: Melbourne university
Press.
Gaskill, P. J. & Murphy, P. K. (2004). Effects of a memory strategy on second-graders
performance and self-efficacy. Contemporary Educational Psychology, 29, 27-49.
Gian Vittorio Caprara, Claudio Barbaranelli a, Patrizia Steca and Patric S.Malone. (2006).
Teachers self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and tudent academic
achievement: Astudy at the school level, journal of psychology, 44(6), 473-490.
Mimi, B. (1996). Perceved similarity among tasks and generalize ability of academic, selfefficacy.
http://ericadb/ed411258.htm.
Moira Mikolajczak & Oliver Luminet.(2008). Trait emotional intelligence and the cognitive
appraisal of streeful events: An exploratory study, Personality and Individual
Differences, Volume 44, Issue 7, Pages1445-1453.
Pajares, F. & Miller, M. D. (1994). Roles of self efficacy and self-concept belif in
mathematical problem solving a path analysis, 86(2), 193-203.