نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی ناگویی خلقی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 پزشک، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

4 کارشناسی ارشد دبیری زیست شناسی، سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی

d-2-3-92-7-5

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی ناگویی خلقی
دانش آموزان دختر دوره متوسطه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری این پژوهش را
91 تشکیل میدهد. آزمودنی های - کلیه ی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی شهر مشکین شهر در سال تحصیلی 92
پژوهش شامل 120 نفر از دانش آموزان دختر شهر مشکین شهر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحل های
از بین مدارس این شهر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تعلل ورزی دانش آموزان، مقیاس
خودتنظیم گری، مقیاس باورهای فراشناختی و مقیاس ناگویی خلقی استفاده شد. یافته ها به روش آماری ضریب
همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان
همچنین ارتباط مثبت .(P<0/ داد که ارتباط منفی و معناداری بین خود تنظیم گری و ناگویی خلقی وجود دارد ( 001
به عبارتی 66 درصد از ناگویی .(P<0/ و معناداری بین فراشناخت و تعلل ورزی با ناگویی خلقی وجود دارد( 001
خلقی از طریق تعلل ورزی و باورهای فراشناختی تبیین میشود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تعلل ورزی و باورهای
فراشناختی به واسطه خود تنظی مگری بر نارسایی هیجانی تأثیر می گذارد. دانش آموزان با خود تنظیم گری بالا که
راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می کردند تعلل ورزی و ناگویی خلقی پایینتری داشتند و در نتیجه
پیشرفت تحصیلی آنها بیشتر بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of procrastination, self-regulation and meta cognitive beliefs in predicting alexitimea and academic burnout in female high school students

نویسندگان [English]

  • Z Rostamoghli 1
  • T Mosazade 2
  • B Rezazadeh 3
  • S Rostamoghli 4
1 student of M. A., Islamic Azad University of Ardabil
2 Assistant of psychology, Islamic Azad University of Ardabil
3 Physician, Ardabil University of medical sciences
4 M. A. of biology, Education organization of western azarbaijan
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the role of
procrastination, self-regulation and cognitive beliefs in predicting alexitimea
in female highschool students. The study is descriptive corelational. The
statistical population of the study includes all female highschool students in
Meshkinshahr during the academic year 2012-2013 (1391-92). The 120
subjects were selected from different highschools in the town using the selfregulation,
meta cognitive and alexitimea scales. The findings were
analyzed using Pierson corelational coefficient method, multivariable
regression and path analysis. The results showed significant relation
between self-regulation and alexitimea (P<0.001). There is also a positive
significant relationship between meta-cognition and procrastination and
alexitimea (P<0.001). In order words, 66% of alexitimea is explained by
procrastination and meta-cognitive beliefs. The results of path analysis
indicated that procrastination and meta cognitive beliefs affect alexitimea
through self regulation. Students with high self regulated low levels of
procrastination and alexitimea and as a result achieved higher academic
achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • procrastination
  • Self-regulation
  • cognitive beliefs
  • alexitimea
  • female srudents
ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد ( 1385 ). آزمون های روان شناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.
نقش تعلل ورزی، خودتنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی ناگویی خلقی دانش آموزان...
92
بشارت، محمد علی؛ شالچی، بهزاد؛ شمسی پور، حمید ( 1385 ). بررسی رابطه ی هوش هیجانی با موفقیت
.73-85 ،( 3و 4 ) تحصیلی دانش آموزان؛ فص لنام هی اندیشه نوین تربیتی، 2
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا ( 1386 ). رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. فص لنامه
. 61-80 ،( 3و 4 ) اندیش ههای نوین تربیتی، 3
حسینی، فریده السادات و خیر، محمد ( 1388 ). پیش بینی تعلل ورزی رفتاری و تصمیم گیری با توجه به
.265-273(3) باورهای فراشناختی در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران، 15
دلاور، علی ( 1380 ). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (چاپ اول). تهران: انتشارات
رشد.
صالحی، مریم؛ جوانشیر، پریوش؛ سعیدی، معصومه و شجاعی، میترا سادات( 1386 ). اختلالات یادگیری در
.22-23 ،(4) دانش آموزان و علل آن. فص لنامه بهروز، 18
صمدی، معصومه ( 1386 ). تأثیر روش های تربیتی و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی. فص لنامه
.38-23(1) علو مشناختی، 9
کجباف، محمدباقر ( 1382 ). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی عملکرد
.46-35(1) تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. فص لنام هی علوم شناختی، 5
کریمی، فرهاد ( 1390 ). ساخت و اعتباریابی ابزارهای سنجش فراشناخت حل مسأله(دانش، نظارت و
باورهای فراشناختی) و بررسی رابطه فراشناخت دانش آموزان دوره راهنمایی با عملکرد آنان در حل
مسأله های کلامی ریاضی. رساله دکتری روان شناسی تربیتی دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی،
دانشگاه تربیت معلم تهران.
شاهقلیان، مهدی ( 1386 ). بررسی رابطه ناگویی خلقی با سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی در
.238-248 ،(3) دانشجویان. مجل هی روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 13
Arsal, Z. (2012). the effects of diaries on self-regulation strategies of pre-service science
teachers .International Journal of Environmental & Science Education, 5(1), 85-103.
Artino, A. R. (2008). Learning online: understanding academic success from a selfregulated
learning perspective. (Unpublished Doctoral Dissertation, Connecticut University).
Bagby, R. M., Parker, J. D. A. & Taylor, G. J. (1994). The Twenty-Item Toronto
Alexithymia scale-I: Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal
of Psychosomatic Research, 38, 23-32.
Balkis, M. & Duru, E. (2007). The evaluation of the major characteristics and aspects of the
procrastination in the framework of psychological counseling and guidance.
Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 376-385.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
Psychological Review, 84, 191-215.
Beshart MA. (2008) Relation of alexithymia with ego defense styles. Journal of
fundamentals of mental health, 10(3), 181-90. (Persian)
Baumeister, R. F., Heatherton, T. F. & Tice, D. M. (1994). Losing control: How and why
people fail at self-regulation. San Diego: Academic Press.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of farsi version of the Toronto
Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101, 209-
222.
Charlotte Dignath, Gerhard Buettner, Hans-Peter Langfeldt. (2008). How can primary
school students learn self-regulated learning strategies most effectively? A metaanalysis
on self-regulation training programmers. Educational Research Review, In
Press, Corrected Proof.
Chu, A. C. & Chol, J. N. (2012). A preliminary study of worry and metacognition in
hypochondriasis. Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, 96-101.
Chu, A.C. & Chol, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of active
procrastination behavior on attitudes and performance. Journal of Social Psychology,
145, 245-264.
CKean, K. J. (1994). Using multiple risk factors to assess the behavioral, cognitive, and
affective effects of learned helplessness. The Journal of Psychology, 128, (2), 177-183.
Cole, J., Logan, T. K., Walker, R. (2011). Social exclusion, Personal control,
Selfregulation, and Stress among Substance Abuse Treatment Clients. Drug and
Alcohol Dependence, 113, 13-20.
Dubey, A. (2010). Role of emotion regulation difficulties and Positive/negative affectivity
in explaining alexithymia-health relationship: An overview. Indian Journal of Social
Science Research, 7, 20-31.
Effert, B. & Ferrari, J. R. (1989). Decisional procrastination: Examining personality
correlates. Journal of Social Behavior and Personality, 4, 151-156.
Faye, Marsha G. Camahalan (2006). Effects of self-regulated learning on mathematics
achievement of selected Southeast Asian Children. Journal of Instructional Psychology.
Ferrari, J. R., Parker, J. T. & Ware, C. B. (1992). Academic procrastination: Personality
correlates with Myers-Briggs type, self-efficacy, and academic locus of control. Journal
of Social Behavior and Personality, 7, 594-602.
Flavell, J. H. & Flavell, R.F. (2004). Development of children intuitions about thought–
actionrelations. Journalof cognition and development, 5(4), 451-460.
Flavell, J. H. (2000). Assessing student metacognitive awareness of reading strategies.
Journal of educational psychology, 94(2), 249-259.
Glenda, C. Rakes & Karee, E. Dunn. (2010). The Impact of Online Graduate Students’
Motivation and Self-Regulation on Academic Procrastination. Journal of
interactiveonline learning, 9(1).
Greenhalgh, P.(2009). Emotional growth and learning. New York Routiedge.
Haffman, B. & spatariu, A. (2008). The influemce of self–efficacy and metacognitive
promoting on math problem solving efficiency. Contemporary Educational psychology,
33(4), 875-893.
Hosseini, F. & Khayyer, M. (2009). Prediction of Behavioral and Decisional
Procrastination Considering Meta-Cognition Beliefs in University Students. Iranian
Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(3), 265-273.
Howell, A. J. & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Association with goal orientation
and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167-178.
Johnson, D. & Slaney, R. B. (1996). Perfectionism: Scale Development and a study of
Perfectionistic Clients in Counseling. Journal of College Student Development, 37, (1),
29-41.
Kitsantas, A., Steen, S. & Huie, F. (2012). The role of self-regulated strategies and goal
orientation in predicting achievement of elementary school children, International
Electronic Journal of Elementary Education, 2 (1), 65-81.
Klassen, R.M. (2010). Confidence to manage learning: The self- efficacy for self- regulated
learning of early adolescents with learning disabilities. Learning Disability Quarterly,
33, 19-30.
Klassen, R. M., Krawchuk, L. L. & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of under
graduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination.
Contemporary Educational Psychology, 33, 915–931.
Klassen, Rebecca P. Ang, Wan Har Chong. (2010). Academic Procrastination in Two
Settings: Motivation Correlates, Behavioral Patterns, and Negative Impact of
Procrastination in Canada and Singapore. Applied Psychology, 59(3), 361–379.
Larkin, S. (2009). Metacognition in young children. First published by Routledge.
Maslach, C. & Jackson, S. E. (1984).Burnout in organizational setting, Applied Social
Psychology Annual, 5,133-153.
Molavi, P., Rostami, KH., Fadaee naeini, AR., Mohamadnia, H. & Rasolzadeh, B. (2007).
Factor responsible for lack of motivation among medical student's of Ardabil Medical
University. The Journal Iranian of Med As,. 25(1), 53-8. [Persian]
Morris, AS., Robinson, LR., Halliburton, AL., Aucoin, KJ., Keyes, AW. & Terranova, A.
(2007) The role of emotion regulation and reactivity in children school adjustment. J
Appl Dev Psychol.
Murtagh, A. M. & Todd, S. A. (2004). Self- regulation: A challange to the strength Model.
JASNH, 3, 19- 5.
Paris, S. G. & Winograde, P. (2001). The role of self- regulation learning in contextual
teaching: Principle and practice for prepration. w.w.w.ciera.org/library/achieve.
Perfect, J. T. & Schwartz, B. L. (2004). Applied metacognition. Cambridge University.
Pintrich, PR. & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated components of
classroom academic performance. J Educ Psychol, 82, 33-40.
Pintrich, P. R. & Degroot, E. V. (1990). Motivatinal self– regulated learning components of
classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82, 33- 40.
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and selfregulated
learning in colledge students. Educational Psychology Review, 16, 385-407.
Porcelli, P., Tulipani, C., Maiello, E., Cilenti, G., & Todarello, O. (2007). Coping and
illness behavior correlates of pain experience in cancer patients. Psycho-Oncology, 16
(7), 644-650.
Reiff, J. Hatzes, O. Bramel, G. & Gibbon, D. (2001); “Engagement as flourishing: The
contribution of positive emotions and coping to adolescents' engagement at school and
with learning”; Psychology in the Schools, 45, 419−431.
Rohrbaugh, D. (2006). Perceived stress in active, passive and non-procrastinating college
students. Psychology II.
Saddler, C. D. & Buley, J. (1999). Predictors of academic procrastination in college
students. Psychological Reports, 84, 686-688.
Sandoval, J. (1993). Personality and burnout among school Psychologists, Psychology in
the schools, 30, 321-326.
Shahgholian, M., Moradi, A. & Kafi, SM. (2007). Relation of alexithymia with emotional
expression styles and general health in students. Iranian journal of psychiatry and
clinical psychological, 13(3), 238-248. (Persian).
Sifneos, PE. (2000) Alexithymia, clinical issues, politics, and crime. Psychotherapy and
Psychosomatics, 69(4), 113.116.
Sifneos, PE. (1973) The prevalence of .alexithymia. characteristics in psychosomatic
patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 22(8), 255- 262.
Stefanou, C. R. (2001). Creating contexts for motivation and self regulative learning in the
collage classroom. Journal on excellence in calleg e teaching, 12 (2), 19- 32.
Swanson, L. J. (1993). Do the means justify the ends, or do the ends justify the means?
Value protection model of justice. Reasoning. Personality and Social Psychology
Bulletin, 28(8), 452-461.
Swart, M., Kortekaas, R. & Aleman, A. (2009). Dealing with feelings: Characterizations of
trait alexithymia on emotion regulation strategies and cognitive–emotional processing.
Retrieved October25, (2011) from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/19492045.
Walsh, J. J. & Ugumba-Agwunobi, G. (2002). Individualdi Differences in statistics anxiety:
the roles of perfectionism, procrastination and trait anxiety. Personality and Individual
Differences, 33, 239–251.
Walters. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning
perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179–187.
Wells, A. & Carter, K. (2001). Further tests of a cognitive model of GAD and PD.
Behaviour Therapy, 34(4), 881- 888.
Yanng, M. (2010). Motivation and achievement: Is there an esst Asian model?
International Journal of Science and Mathematics Education (2011) 9, 1189Y121.
Zhang, Y. (2010). Perfectionism, academic burnout and engagement amongChinese college
students: A structural equationmodeling analysis I, Personality and Individual
Differences, 43, 1529–1540.
Zimmerman, B. J. (1990). Self- regulated learning and academic achivment: An overiew
educational psychology, 25 (1), 3- 17.
Zimmermman, B. J. (2002). Provide of effective self- regulated learning. Reserch data
bases.
Motan, I. & Gencoz, T. (2007). The relationship between the dimensions of alexithymia
and the intensity of depression and anxiety.Turk J Psychiatry, 18(4), 333-43.
Saarijarvi, S., Salminen, JK. & Toikka, TB. (2001). Alexithymia and depression: A 1-year
follow-up study in outpatients with major depression. Journal Psychosomatic Research,
51(6), 729-33.