تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش استان اردبیل

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، ادارهی کل بهزیستی استان اردبیل

3 دانشجوی کارشناسیارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

d-2-3-92-7-1

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزشی راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. این پژوهش به شیوه ی آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون
اجرا شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهرستان اردبیل تشکیل
می دهند. نمونه ی این پژوهش شامل 30 دانش آموز بود که به صورت تصادفی ساده از بین مناطق چندگانه
انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه ( 15 نفر)، قرار گرفتند. برای جمع آوری دادهها از
مقیاس سلامت عمومی گلد برگ و انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس استفاده شد. دادههای جمع آوری
شده با تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج
تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مدیریت زمان بر مؤلفه های سلامت روان تأثیر دارد. با
توجه به این که زمان یک منبع محدود به شمار می آید لزوم مدیریت آن، به خصوص در محیطهای
آموزشی و برای دانش آموزان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The determination of effectiveness of teaching time management strategies on the mental health and academic motivation of school students

نویسندگان [English]

  • H Omidvar 1
  • KH Omidvar 2
  • A Omidvar 3
1 Corresponding author: M. A. in Psychology, Education organization of ardabil province
2 M. A. in psychology, office of welfare
3 M. A. student of Education, Islamic Azad University branch science & research, Ardabil
چکیده [English]

The purpose of the present study is to determine the effectiveness of
teaching time management strategies on the mental health and academic
motivation of school students. This was an experimental study with the pre -
and post – test design. The statistical population of the study comprised all
middle school children in Ardebil. The study sample consisted of 30 school
students selected through simple random sampling procedure from defferent
districts and assigned to two groups experimental and control, each with 15
students. The data were collected using Goldberg's general health
Questionnaire and Herman's Academic Motivation Questionnaire. The data
were statistically analyzed using multivariate analysis of variance
(MANOVA) and analysis of covariance (ANCOVA). Multivariate analysis
of variance revealed that teaching time management strategies affected
mental health components. Inasmuch as time is considered, a limited
resource, the need for time management especially in learning environments
and for school students is of almost importance

کلیدواژه‌ها [English]

  • time management
  • mental health
  • Motivation
  • academic achievement
  • school students
ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی مقدم، عزیز؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین ( 1375 ). ساخت و اعتباریابی
مقیاس برای اضطراب امتحان در دان شآموزان پای هی سوم دور هی راهنمایی اهوا . ز مجله ی علوم تربیتی
.61-74 ،(3-4) و روان شناسی، 3
احمدی، عزت ا....؛ شیخعلی زاده، سیاوش و کریمی ثانی ( 1385 ). بررسی رابطه ی مدیریت زمان با سلامت
روانی. مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
اسپالدینگ، چریل ( 1992 ). انگیزش در کلاس درس. ترجم هی اسماعیل بیابانگرد، ( 1389 ). تهران: نشر
مدرسه.
.( اسلاوین، رابرت ای ( 2001 ). روان شناسی تربیتی؛ نظریه و کاربست. ترجمه ی یحیی سیدمحمدی، ( 1385
تهران: روان.
استورا، اچ. ب( 1991 ). تنیدگی یا استرس. ترجمه ی پریرخ دادستان ( 1377 ). چاپ اول. تهران: انتشارات
رشد.
اوتادی، مریم ( 1380 ). تأثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد. راهنمایی
و مشاوره. دانشگاه الزهرا(س).
بلدریج، کی، پی( 2007 ). روش های یادگیری و مطالعه. ترجمه ی علی اکبر سیف ( 1387 ). تهران: نشر دانا.
80 و بهره وری از زمان. ترجمه ی سایه احمدی( 1382 ). نشری هی پیام - تریسی، برایان( 2000 ). قانون 20
.92-101 ،(4) مدیریت موفق، 27
حافظی، عشرت( 1381 ). رابطه بین انگیزش تحصیلی و شیوههای رویارویی با تنیدگی با پیشرفت تحصیلی
دان شآموزان سمپا . د پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکد هی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه
تربیت معلم تهران.
دلاور، علی ( 1380 ). روش های پژوهش در علوم رفتاری. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.
رفیعیان، کیوان ( 1379 ). رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان، مؤلفه های انگیزشی(خودکارآمدی،
ارزش های درون زاد، اضطراب امتحان) و هوش با همدیگر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال
دوم دبیرستان شهر اهواز. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر سلامت روانی و انگیزش پیشرفت...
20
روشن و شعیری، محمد ( 1383 ). بررسی سطوح و انواع تنیدگی و راهبردهای مقابلهای در دانشجویان و
مقایسه ی آنها در دانشجویان شاهد و غیر شاهد. دو ماهنام هی دانشور، ویژ هی مقالات روا نشناسی،
.49-60 ،(2)3
صالحی، لیلی؛ سلیمانی زاده، لاله؛ باقری یزدی، سیدعباس و عباس زاده، عباس ( 1386 ). رابطه بین اعتقادهای
مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجویان. مجل هی علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،
.1-10 ،(1)11
طالب پور، اکبر ( 1381 ). تأثیر آموزش شناختی بر مسند مهار گذاری، انگیزهی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی
.18-29 ،(21) دانش آموزان شاهد. مجل هی روا نشناسی، 4
.33-47 ، علوی، امین اله ( 1372 ). فشارهای عصبی و روانی در سازمان. مجله مدیریت دولتی، 20
فرنر، جک ( 1995 ). مدیریت کاربردی وقت و عملکرد. ترجمه ی ناصر جواهر یزاده ( 1381 ). تهران: نشر
پژوهش.
کشاورز، کوروش ( 1382 ). بررسی رابطه ی مهارت های سازمانی مدیریت زمان با استرس شغلی در بین
مدیران آموزشگاه های شهرستان فیروزآباد. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
کورمن، آبراهام ( 1997 ). روان شناسی صنعتی سازمانی. ترجمه ی حسین شکرکن ( 1386 ). تهران: نشر رشد.
گلاور، جان. ای و برونینگ راجرز( 2001 ). روان شناسی تربیتی. ترجمه علی نقی خرازی ( 1383 ). تهران:
مرکز نشر دانشگاهی.
مهربانی، پیام ( 1385 ). بررسی مقایسهای سلامت روانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و فنی
مهندسی بابل در سال 1383 . پایان نامه ی کارشناسی رشته ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی بابل، دانشکده پزشکی.
وردی، مینا ( 1380 ). رابطه کمال گرایی و سرسختی روا نشناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی در
دان شآموزان دختر مرکز پیش دانشگاهی اهوا . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی روان شناسی،
دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی.
وردی، مینا.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز و نجاریان، بهمن( 1378 ). رابطه کمال گرایی و سرسختی
.51-70 ،(1-2) روان شناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی. علوم تربیتی و روان شناسی، 6
هاشمی زاده، هایده ( 1385 ). بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در سرپرستان بخش های
داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه شهیدبهشتی. فصل نامه ی اصول بهداشت
.51-56 ،( 29 و 30 ) روانی، 8
Aimes, L. (1984). Achievement Attributions and self-Instructions under competitive and
Individualistic Goal structures. Journal of Educational psychology, 76.
Bandura, A. (1978). Social learning theory. Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall
Britton, B. K. & Glynn, S. M. (1989). Mental Management and Creativity:A Cognitive
Model of Time Management for Intllectul productivity. In J.A. Glover, R.R. Ronning
and C. R. Reynolds(Eds), Handbook of Creativity. New York: plenum, 429-440.
Britton, B. K. & Tesser, A. (1991). Effects of a Time Management Practice on College
Grades. Journal of Educational Psychology, 83,405-410.
Claessens, B. J. C., van Eerde, W., Rutte, C. G. & Roe, R. A. (2004). Planning behavior
and perceived control of time at work. Journal of Organizational Behavior, 25, 937 -
950.
Claessens, B.J.C., van Eerde, W., Rutte, C.G., & Roe, R.A. (2007). A review of the time
management literature. Personnel Review, 36(2), 255 - 276.
Collinz_ Donald. (2010). Time Management-Study Skills For Students. dissertation
hypothesis_ Article From ArticleSeer. Com.
Frydenberg, L. R. (1999). Academic and General Well-being: The Relationship with
Coping. Australian of Guidance and Counseling, 9, 19-35.
Gage_ N. L & Berliner_ D. C. (1992). Educational Psycology (3rd_5th ed). Hopewell_NJ:
Houghton Milflin.
Garcia_R. R. & Perez_G. F. (2004). Assessing Time Management Skills as an Important
Aspect of Student Learning. School Psychology Internationa, 25(2), 167-183.
Gortner. L, A., & Zulauf. C. R. (2000). Factors associated with academic time use and
academic performance of college students: Arecursive approach. Journal of college
student development,. 41(5), 544-556
Guay, F. & Vallerand, R. (1997) Social Context, Student s Motivation and Academic
Achievement: to ward a process model. Social Psychology of Education, 1, 211-233.
Hall, B.L. & Hursh, D.E.(1982). An Evalution of Effects of a Time Management Training
program on work Efficiency. Journal of organizational Behavior Management ,3,73-96.
Hampton, N.Z. and Mason, E. (2003). Learning Disabilitis, Gender, Sources of Efficacy,
Self-efficacy Beliefs, and Academic Achievement in High School Students. Journal of
School Psychology, 41, 101-112.
Hawkins, J. D., Farrington, D. P., & Catalano, R. F. (1998). Reducing violence through the
schools. In D. S. Eliot, B. A. Hamburg & K. R. Williamsl ligence matter? Personality
and Individual Differences, 37, 1321-1331.
Hermans_ J. M. (1970). Achievement Motivation Test for adults. Journal of Applied
Psychology, 54- 353-363.
Homan, H. A. (1999). Psychometric properties of general health questionnaire on student of
Tarbiat Moallem University. Student counseling Tehran University research, 12-5.
(Persian).
Husent. Nevil. (1992). International encychopaedia of education.
King, A.C., Winett, R. A. & Lovett, S. B. (1986). Enhancing Coping Behaviors in at Rish
Population:The Effects of time Management nstruction and Social Support in woman
from Dual-Earner Families Behavior Tjerapy, 17, 57-66.
Macan, T. H. (1996). A time Management Training: Effects On Time Behaviors, Attiudes,
and Job performance. Journal of psychology, 130(3), 229-236.
Mackenzie, A. (1990). The Time Trap. New York, McGraw-HilL, 3 - 41.
Misra. R., & Mckean. M. (2000). College students academic stress and relation to their
anxiety, time management, and leisure satisfaction. International Journal of
Intercultural Relations, 20, 639-660
Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA, Yasamy MT, Mohammad K. (2004). Mental health
survey of the adult population in Iran. Br J Psychiatry, 184, 70-7.
Patton & Goldenberg. (1999). Hardiness and Anxiety as Predictors of Academic Success in
First-rate Full-time and Part-time RN Students. The Journal of Continuing Education in
Nursing, 30(4), 10-158.
Schultz_ D. P. (2005). Theories Of Personality (8th ed). Belmont: Wadsworth. Evans_ B. R.
(2002). Overview Of The Winner Personal Success Organizer. http://www. Learning
success. com.
Schunk, D. H. (1991). Self efficacy and academic motivation. Educational psychologist, 26,
207-231
Seibert_ jill. K. & Getinger_ M. (2002). Contributions Of Study Skills To Academic.
Competence. School Psychology Review, 31(3), 350-65.
Stwart_ A. J. & Lombard_ K. (2010). Exploring the Relationship between Time
Management Skills and the Academic Achievement of African Engineering Students A
Case Study. Journal of Engineering Education, 35(1), 79-89.
Terry, P. S. (2002).The Effect of online Time Management Practice on Self-Regulated
Learning and Academic Self-Efficacy. Dissertation of Curriculum instruction,Virginia
University. Trueman, M. & Hartley, J.(1996) AComparison Academic Performance of
Mature and Traditional-Entry University Students. Higher Education, 32, 199-215.
VanEerde, B. J. (2003).Teachhing Time and Organizational Managemanet Skills to First
Year Health Science: Does Training Make a Difference?Journal of Further and Higher
Education, 28, 261-276.