نقش شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، مربی دانشگاه پیام نور

10.22098/jsp.2018.661

چکیده

سازگاری دانش­آموزان با مدرسه یکی از ملزومات آموزش می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شیوه‌های فرزندپروری و سبک­های دلبستگی در سازگاری دانش­آموزان با مدرسه انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این  پژوهش را کلیه دانش­آموزان دوره اول متوسطه شهرستان مراغه که درسال تحصیلی 95-1394مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند. نمونه مورد مطالعه، 222 نفر از این دانش‌آموزان بود که به روش تصادفی خوشه­­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه‌های شیوه­های اقتدار والدینی، سبک­های دلبستگی وسازگاری با مدرسه استفاده شد. داده­های به‌دست‌آمده نیز با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که سازگاری دانش­آموزان با مدرسه باسبک فرزندپروری مقتدر (33/0 r= ، 001/0 ≥p) و سبک دلبستگی ایمن(43/0 r= ، 001/0 ≥p) ارتباط مثبت ولی با دلبستگی ناایمن (32/0- r=، 001/0 ≥p) ارتباط منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد سبک فرزندپروری مقتدر و سبک دلبستگی ایمن به‌صورت مثبت و سبک دلبستگی ناایمن به‌صورت منفی قادر به پیش­بینی سازگاری دانش­آموزان با مدرسه می­باشند. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده الگوی انعکاسی کیفیت روابط والد - فرزندی در سایر روابط اجتماعی به‌ویژه در ارتباط با مدرسه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of parenting and attachment styles in predicting the students' adjustment to school

نویسندگان [English]

  • F Heidari 1
  • V Fallahi 2
  • J Hajiloo 3
1 M.A.In clinical Psychology, Islamic Azad University (Ardabil Branch).
2 PhD Students in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M. A. in Psychology, Payam Noor University
چکیده [English]

Student’s adjustment to school is one of the educational mandates. The present study was conducted in order to investigate the role of parenting and attachment styles in predicting the student’s adjustment to school. The method of this study was descriptive-correlational. The population of this study was comprised of all students of junior high school in Maragheh city during 2015-2016 academic year. The sample included 222 students randomly selected by multistage cluster sampling method. The questionnaires of perceived parenting styles, attachment styles and adjustment to school were used for collecting the data. The data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression analysis. The results of the correlation coefficient showed that students adjustment to school had positive relationships with the authoritative parenting style (r=0.33 p< 0.001) and secure attachment style (r=0.43, p< 0.001) but negative relationship with insecure attachment (r=-0.32, p< 0.001). Results of regression analysis also showed that authoritative parenting style and secure attachment style were positively and non-secure attachment style were negatively able to predict student`s adjustment to school attachment styles. The results of this study revealed the reflective role of parent-child relationship quality in other social relationships, especially in relation to school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting styles
  • Attachment styles
  • student`s adjustment
  • school
امانی، رزیتا؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی­زاده، مریم و بهرامی، فاطمه­(1391). رابطه میان سبک­های دلبستگی و سازگاری اجتماعی. دو فصلنامه روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 19( 6)، 26-15.
اژه­ای، جواد؛ غلامعلی­لواسانی، مسعود؛ مال احمدی، احسان و خضری­آذر، هیمن (1390). الگوی علی روابط بین سبک­های فرزندپروری ادراک‌شده، اهداف پیشرفت، خودکار­آمدی و موفقیت تحصیلی. مجله روان‌شناسی، 3، 301-284.
بشرپور، سجاد (1394). صفات شخصیت: نظریه و آزمون.انتشارات ساوالان، تهران.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود (1390). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی در دانش‎آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ی ناتوانی یادگیری، 1(2)، 62- 43. 
 کرمی، جهانگیر؛ حسینی، حسین و زکی­یی، علی (1390). رابطه بین سبک­های دلبستگی و سازگاری دانشجویان. همایش ملی آسیب­شناسی مسائل نوجوانان. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1392). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ی ناتوانی‌های یادگیری، 2(3)، 176-154.
 نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا(1393). نقش سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 142-125.
 نریمانی، محمد و احدی، بتول (1389).آزمون‌های شخصیت. انتشارات محقق اردبیلی.
Ainsworth, M. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44(4), 709–716.
Amani, R., Etemadi, E., Fatehizadeh, M., &Bahrami, F. (2012). The relationship between attachment styles and social adjustment, Biannual  Journals of Clinical Psychology and Personality, 19( 6), 15-26.(Persiian).
Basharpoor, S. (2015).Personality traits: theory and testing. Tehran: Savalan publication. (Persiian).
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style onadolescent competence and substance use.Journal of Early Adolescence, 11(1), 56-95.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol.3. Loss. New York: basic books.
Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006).The bio ecological model of human development.In W. Damon, & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology, Vol. 1, Theoretical models of human development (6th ed., Vol. 7, pp. 793–828). New York, NY: John Wiley.
Buri, J.R. (1991). Parental Authority Questionnaire, Journal of Personality andSocial Assessment, 57, 110-119.
Darlying, N. (2007). Parenting style and fits correlates. Available At: WWW. Othealth.Com/ partitioner/ceduc/parentingstyle.
Dereli, E., &karakus, O. (2011).An examination of attachment styles and social skills of university students.Electronic Journal of Research in EducationalPsychology(2), 731-744.
Diaconu-Gherasim, L. R., &MăireanC. (2016).Perception of parenting styles and academic achievement: The mediating role of goal orientations. Learning and Individual DifferencesIn Press, Corrected Proof.
Ejei J., GholamaliLavasani, M., Malahmadi, E., Khezri,, H. (2011). The Relationship between Parenting Styles and Academic Achievementthrough the Mediating Influences of Achievement Goals and Academic Self-Efficacy, Journal of Psychology, 15(3), 284-301.
Essau. C. A., Sasagawa,S., &Frike, P.J. (2006) psychometric properties of the Alabama parenting questionnaire. Journal of child and family studies, 15, 597-616.
Karami, J., Hoseini, H., and Zakyaii, A. (2011). The relationship between attachment styles and adjustment of students, National Conference on youth issues Pathology, Islamic Azad University, Felavarjan. (Persian).
Maltais, C., Duchesne, S., Ratelle, CF., Feng, B. (2015). Learning and individual differences: Attachment to the mother and achievement goal orientation at the beginning of middle school: The mediating roal of academic competence and anxiety. learning and individual differences, 11, 39-48.
Mildon, R. &Polimeni, M. (2012). Parenting in the early years: effectiveness of parenting support Mildon, R. programs for Indigenous familiesClosing the Gap Clearinghouse.
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A. & Ahadi, B. (2013).A study comparing the effectiveness of acceptance/commitment by emotional regulation training on adjustmentin students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 154-176. (Persian).
Narimani,M., Yosefi., F & Kazemi, R.(2013). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3 (4), 124-142. (Persian).
Narimani, M., Ahadi, B. (2010).Personality tests.Publications of MohagheghArdabili University.(Persian).
Punia, S., & Sangwan, S. (2011).Emotional intelligence and social adaptation of school children. Psychology, (2), 83-87.
Reed-Victor, E. (2004). Individual differences and early schooladjustment: Teacher appraisals of young children with special needs. EarlyChild Development and Care, 174 (1), 59-79.
Rothbaum, F., &Weisz, J. R. (1994). Parental caregiving and child externalizingbehavior in nonclinical samples: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 116(1), 55-74.
Rudy, D., &Grusec, J.E (2006). Authoritarian parenting in individualist and collectivist groups: associations with maternal emotion and cognition and children’s self-esteem. Journal of family psychology, 20(1), 68-78.
Santa Lucia, R. C., &Gesten E. L. (2000). Adjustment across the middle school transition: Gender and race considerations. Annual Meeting of the American Psychological Association, Washington D.C.
Tan, T.Z., Camras, L.A., Deng H., Zhang, M., Lu, Z. (2012). Family stress, parenting styles, and behavioral adjustment in preschool-age adopted Chinese girls. Early Childhood Research Quarterly27(1)128-136.
Williams, M. C. (2010). Attachment style in college students: Family origins and mental health correlates. Annual Review of Undergraduate Research, Schoolof Humanities and Social Sciences, 9, 204-226.
Zahed, A., Rajaby, S., Omidi, M. (2011). The comparison  social, emotional  and  academic  and  self  regulatory  learning  of  students   with  and  without  learning  disabilities. Journal  of  learning  disabilitie, 1(2), 43-62 (Persian).