الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری هد فهای پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان

3 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیل

d_2_92_12_18_7

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه ی یک الگو برای پیش بین ی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و
فراشناختی، جهت گیری هدف های پیشرفت و هوش معنوی انجام شد . طرح پژوهش در این مطالعه توصیفی –
تحلیلی از نوع همبستگی ب ود. بدین منظور 400 دانش آموز دبیرستانی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب
شدند. آزمودنی ها پرسش نامه ی راهبردهای شناختی و فراشناختی برگرفته از مجموعه مقیاس ها ی راهبردهای
و (AGQ-R) پرسش نامه ی تجدید نظر شده جهت گیر ی هدف ها ی پیشرفت ،(MSLQ) انگیزشی برای یادگیری
را تکمیل کردند . یک آزمون معلم ساخته به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی زیست (SIQ) پرسش نامه هوش معنوی
شناسی در نظر گرفته شد . داده ها با روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند . نتایج تحلیل رگرسیون نقش واسطه ای
راهبردهای شناختی و فراشناختی و هوش معنوی را در میان جهت گیری هدف های پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تأیید
بنابراین برای .(P<0/ کرد. همچنین هدف اجتناب از عملکرد تأثیر مستقیم و منفی بر پیشرفت تحصیلی داشت ( 01
افزایش پیشرفت تحصیلی درس زیس ت شناسی نخست باید به آموزش هدف تبحرگرا، سپس به آموزش خودنظم
دهی فراشناختی اقدام کرد و در نهایت از پیامدهای منفی هدف اجتناب از عملکرد آگاه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A prediction model of academic achievement based on cognitive and metacognitive strategies, achievement goals orientation and spiritual intelligence in biology

نویسندگان [English]

  • J Ashoori 1
  • SH Azadmard 2
  • S Jalil Abkenar 3
  • M Moeini Kia 4
1 Ph. D student in Educational Psychology, Islamic Azad University, Young Research Club, Varamin-pishva Branch
2 PhD student in Educational Psychology, Islamic Azad University of Esfahan Branch
3 M. A. in Psychology and Exceptional Children Education. University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences
4 Assistant Professor, university of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this study was to offer a pattern for predicting academic
achievement based on cognitive and metacognitive strategies, achievement
goals orientation and spiritual intelligence. The research design of this study
was descriptive-analysis of correlation type. In order to reach the goal of
the research 400 high school students were selected using stratified random
sampling. All of them completed the revised achievement goals orientation
questionnaire (AGQ), motivational strategies for learning questionnaire
(MSLQ) and the spiritual intelligence questionnaire (SIQ). Teacher-made
tests were considered as indicator of academic achievement on biology
lesson. The data were analyzed using path analysis. The results of regression
analysis confirmed the Intermediatry role of cognitive and metacognitive
strategies and spiritual intelligence between achievement goals orientation
and academic achievement. Also, Performance-avoidance goal had a direct
and negative effect on academic achievement (p<0/01). So to increase the
academic achievement in biology the first step must be training mastery
approach goal, then training metacognitive self-regulation and finally be
aware of the negative consequences of performance-avoidance goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive and metacognitive strategies
  • achievement goals orientation
  • Spiritual intelligence
  • academic achievement
 
حجازی، الهه؛ رستگار،احمد؛ رضا، قربان جهرمی ( 1387 ). الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش
.26-29 ،(4) اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. فصلنامه نوآور یهای آموزشی، 7
حسینی، طیبه ( 1390 ). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویا . ن
پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه سمنان.
Journal of school psychology, winter 2014 مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان 1392
Vol.2, No.4/118-136 118 -136/ دوره ی 2، شماره ی 4
135
فتحی آشتیانی، علی و حسنی، مریم ( 1379 ). مقایسه راهبردهای یادگیری در دانش آموزان موفق و نا موفق.
.4-15 ،(1) مجله روا نشناسی، 13
.99-114 ،( 4و 3 ) صمدی، پروین ( 1385 ). هوش معنوی. اندیش ههای نوین تربیتی دانشگاه الزهر.ا 2
عابدینی، یاسمین ( 1386 ). رابطه درگیری تحصیلی، اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی: مدل ساختاری پیشرفت
تحصیلی دان شآموزان سال سوم ریاضی و علوم انسان . ی رساله ی دکتری روان شناسی، دانشگاه تهران.
عاشوری، جمال ( 1389 ). نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان
در پی شبینی پیشرفت تحصیل . ی پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه سمنان.
عبداله زاده، حسن؛ باقرپور، معصومه؛ بوژمهرانی، سمانه و لطفی، محدثه ( 1388 ). هوش معنوی (مفاهیم،
سنجش و کاربردهای آن). تهران: انتشارات روانسنجی.
محسن پور، مریم ( 1384 ). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در
پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دان شآموزان سال سوم متوسطه شهر تهرا . ن پایان نامه کارشناسی
ارشد روان شناسی، دانشگاه تهران.
هومن، حیدرعلی ( 1384 ). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of
Educational Psychology, 84, 262-271.
Bong, M. (2009). Age-relate differences in achievement goal differentiation. Journal of
Educational Psychology, 104, 879-896.
Church, M. A., Elliot, A. J. & Gable, S. L. (2001). Perception of classroom environment
achievement goals, and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology,
93(1), 43-54.
Dickhauser, C., Buch, S. & Dickhauser, O. (2011). Achievement after failure: The role of
achievement goals and negative self-related thoughts. Journal of Learning and
Instruction, 21, 152-162.
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Journal of
Educational Psychologist, 34, 169-189.
Elliot, A. J., & Mc Gregor, H. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of
Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Elliot, A. J. & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: critique
illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100, 613-628.
Green, B. A., Miller, R. B., Crowson, M., Duke, B. L. & Akey, K. L. (2004). Predicting
high school students cognitive engagement and achievement: contribution of classroom
perception and motivation. Journal of Contemporary educational psychology, 29(4),
462-482.
الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت گیری ...
136
Hanchon, T. A. (2010). The relation between perfectionism and achievement goals.
Personality and Individual Differences, 49, 885-890.
Liem, A. D., Lau, S. & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and
achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer
relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33,
486-512.
Luo, W., Hogam, D. & Paris, S. G. (2011). Predicting Singapore students achievement
goals in their English study: Self-Construal and classroom goal structure. Learning and
Individual Differences, 3, 1-10.
Mc Whaw, K. & Abrami, P. R. (2001). Student goal orientation and interest: Effects on
student use of self-regulated learning strategies. Contemporary Educational
Psychology, 26, 311-329.
Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, U. T., Anderman, E. M., Anderman, L. H.
& Roeser, R. (1998). The development and validation of scales assessing students
achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 23, 113-131.
Pintrich, P. R., Conley, A. M. A. & Kempler, T. M. (2003).Current issues in achievement
goal theory and research. International Journal of Educational Research, 39, 319-337.
Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation
terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.
Mouis, K. R. & Edwards, O. (2009).Examinig the stability of achievement goal orientation.
Cotemporary Educational Psychology, 34, 265-277.
Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T. & Mc Keachie, W. (1991). A manual for the use of
the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). University of Michigan,
National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning, Ann
Arbor, MI.
Urdan, T. C. (1997). Changes in the perceived classroom goal structure and pattern of
adaptive learning during early adolescence. Contemporary Educational Psychology, 28,
524-551.
Weinstein, C. E., & Hume, L. M. (1998). Study strategies for lifelong learning. Washington
D. C. American psychological Association.
Wolters, C. A. (2004). Advancing achievement goal theory: using goal, structures and goal
orientation to predict student motivation, cognition and achievement. Journal of
educational psychology, 96(2), 236-250.
Zohar, D. & Marshal, I. (2000). SQ: Spiritual intelligence, the ultimate intelligence.
London: Bloomsbury.