الگوی روابط ساختاری بین سرمایه روان شناختی و هویت ملی با میانجی-گری خودکارآمدی، کفایت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22098/jsp.2018.728

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی روابط ساختاری بین سرمایه روان­شناختی و هویت ملی با میانجی­گری خودکارآمدی، کفایت اجتماعی و فرهنگ شهروندی دانش‌آموزان دختر در سال تحصیلی 1395-1396 با استفاده از روش توصیفی از نوع هم­بستگی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر مرند به تعداد 2252 نفر بود. نمونه­ی مطالعه با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای به حجم 330  نفر براساس جدول مورگان انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های سنجش هویت ملی لطف آبادی، سرمایه روان­شناختی لوتانز، فرهنگ شهروندی همتی و احمدی، کفایت اجتماعی فلنر و خودکارآمدی نوجوانان  SEQCاستفاده شد. برای آزمون فرضیه­ها از روش آماری معادلات ساختاری با نرم افزار PSL استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که کفایت اجتماعی بر هویت ملی دانش‌آموزان با میانجی­گری فرهنگ، اثر غیر مستقیم دارد. سرمایه روان­شناختی بر هویت ملی دانش‌آموزان با میانجی­گری خودکارآمدی به طور غیر مستقیم اثرگذار نبوده و سرمایه ­شناختی بر هویت ملی دانش‌آموزان با میانجی­گری کفایت اجتماعی اثر غیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural relationship pattern between psychological capital and national identity mediated by self-efficacy, social competence and civic culture of female students

نویسندگان [English]

  • M Eimanzadeh 1
  • N Farrokhi 2
  • H Bahrami 3
1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Measurement Department, Allameh Tabataba’i University
3 Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The goal of this study is to present the structural relationship pattern between psychological capital and national identity mediated by self-efficacy, social competence and civic culture of female students in secondary high schools in Marand by using a correlational approach. The population consisted of all female students in secondary high schools (n=2252). Morgan table was used to determine the sample size. The number of participants was 330 students. In the present study, cluster sampling was used to sampling. The instruments included three standardized questionnaires: the national identity measurement questionnaire of Lotfabadi, the psychology capital questionnaire of Lutanz (PCQ) and civic culture questionnaire of Hemmati and Ahmadi. The results showed that social competence has significant effect on national identity mediated by civic culture. Psychological capital has not significant effect on national identity mediated by self-efficacy. Psychological capital has not significant effect on national identity. Psychological capital has significant effect on national identity mediated by social competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • national identity
  • self-efficacy
  • social competence
  • civic culture
احدی، حسن؛ جمهری، فرهاد. (1380). روان‌شناسی رشد نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میانسالی، پیری). تهران، پردیس.
آقاجانی، طهمورث؛ شوقی، بهزاد؛ نعیمی، سارا. (1393). تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خودمتمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی. دانش پژوه در روان‌شناسی کاربردی، 15(1)، 34-43.
امانی ساری بگلو، جواد؛ بابایی سنگلجی، محسن؛ حسین خانزاده، عباسعلی. (1394). تحلیل کانونی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس بر اساس ابعاد هافستد با نیازهای روانی اساسی دانش آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک، 2(4)،113-124.
بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهرا سادات؛ گودرزی، پگاه. (1392). رابطه‌ی بین حل مسأله و تاب‌آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین. مجله روانشناسی مدرسه،2(4)، 25-42.
پزشک، علی. (1380). روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت ملی اقوام در ایران. فصلنامه مطالعات ملی، 1(8)، 61-67.
جعفرپور، ولی. (1389). سنجش بررسی چگونگی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی به جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش‌ها و هویت دینی و ملی آن‌ها. مجله نوآوری‌های آموزشی، 2 (9)، 88-119.
جعفری­باغ خیراتی، علیرضا؛ قهرمانی، لیلا؛ کشاورزی، ساره و کاوه، محمد حسین. (1393). تأثیر آموزش خوش­بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش­آموزان، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 2(1)، 57 -64.
حیدری، محمدحسین؛ نصرتی­هشی، کمال؛ نریمانی، محمد. (1392). اصول تربیت مبتنی بر مبانی ارزشی تربیت شهروندی از منظر اسلام. مجله مهندسی فرهنگی، 8(76)،24-49.
صفاری، علی؛ صابری، راضیه. (1393). ضوابط حقوقی- جرم‌شناختی، پیشگیری وضعی از جرم. مجله‌ی آموزه‌های حقوق کیفری، 8، 145-180.
فروهر، محمد؛ احسان ملکی، شیوا؛ روزبهانی، رحیم؛ خبازیان، بیتا. (۱۳۹۲) رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت‌گرا. رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری. همایش ملی حسابداری و مدیریت،  شهریور ۱۳۹۲.
فروهر، محمد؛ احسان ملکی، شیوا؛ روزبهانی، رحیم؛ شاه محمدی، ندا. (۱۳۹۲). مدیریت سرمایه روان‌شناختی سازمان. رویکردی نوین به خلق مزیت رقابتی. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان شهریور ۱۳۹۲.
لقمان نیا، مهدی؛ خامسیان، احمد. (1389). جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2(14)، 147-171.
نجفی، سیدهادی. (1380). تحلیل محتوای کتب فارسی سال چهارم و پنجم ابتدایی و مقایسه آن با هدف‌های آموزش و پرورش دوره ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
نریمانی، محمد؛ طالبی جویباری، مسعود؛ ابوالقاسمی، عباس. (1392). مقایسه سبک اسناد و تاب آوری در دانش آموزان آسیب‌دیده و عادی. فصلنامه‌ی روانشناسی افراد استثنایی، 3(10)، 41-64.
نظری نژاد، منیره. (1389). نقش فعالیت‌های فرهنگی مدارس در شکل­دهی هویت ایرانی دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
نوشادی، محمدرضا؛ شمشیری، بابک؛ احمدی، حبیب. (1390). نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل­گیری هویت ملی. مجله پژوهش‌های برنامه درسی، 2(1)، 139-170.
هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ بابا پور خیرالدین، جلیل؛  بهادری خسروشاهی، جعفر.(1390). نقش سرمایه روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 1(4)، 123-144.
همتی، رضا؛ احمدی، وکیل. (1393). تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی و عوامل تبیین‌کننده‌ی آن (مورد مطالعه: شهر ایوان). برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی، 5(18)، 139-183.
 
 
 
Aghajani, T. Shoghi, B. & Naimi, S. (2012). Structural relations analysis between self-differentiation training with test anxiety and self-efficacy beliefs. Student in Applied Psychology, 15 (1), 34-43.(Persian)
Ahadi, H., & Jomehri, F. (2001). Psychology of adolescent growth, adolescence (youth, middle age, aging). Tehran, Pardis. (Persian)
Aliot, E. (2002). Parenting style, individuation, and mental health of egyption adolescents. Journal of Adolescence,  29, 103-117.
Amani Sari- Baglou, J., Babaei Sangelaji, M., & Hossein Khanzadeh, A. A. (2016). Canonical analysis of relationship between organizational culture of schools based on hofstede dimensions and students basic pychological needs. Journal of Child Mental Health, 2(4),113-124. (Persian)
Bahzadpoor, S., Motahhary, Z. S., & Godarzy, P. (2014). The relationship between problem solving and resilience and high risk behavior in the students with high and low educational achievement. Journal of School Psychology, 2(6-24/4),25-42. (Persian)
Barran, K. E. & Finney, S. J. (2004). Evaluating existing and new validity evidence for the academic motivation scale. Contemporary Educational Psychology, 30(3), 331-358.
Berzonsky, M. D. (2006). Identity processing style and self-definition: Effects of a priming manipulation. Polish Psychological Bulletin, 36, 137-143.
Cameron, E. (2005). Perceptions of self and group in the context of a threatened national identity. Published by Sage publications, 73-88.
Dainer, E. & kim, J. (2004). Evaluating existing and new validity evidence for the Academic Motivation Scale. Contemporary Educational Psychology, 30(3), 331-358.
Dwairy, M. & Menshar, E, (2006). Parenting style, individuation, and mental health of Egyption adolescents. Journal of Adolescence, 29, 118-127.
Felner, L., Moughan, P. & soubet, S. J. (2004). Social competence and civic culture. Contemporary Educational Psychology, 34(3), 23-38.
Fereshteh, M. H. (2002). The U.K and Japanese education: Should they be compared? Paper presented at lehigh university's conference on education and economic in technologically advancing countries, Bethehem. PA,October 17 online from ERIC.
Forouhar, M., Ehsan Maleki, Sh., Ruzbehani, R. & Shah Mohammadi, N (2013). Management of organizational psychology. New Approach to Creating a Competitive Advantage. Second National Conference on Modern Management Sciences, Gorgan, Sep 2013. (Persian)
Foruhar, M., Ehsan Maleki, R. Roozbehani, R. & Khbabzian, B. (2013) Organizational behavior and positive organizational research. New Approaches to Management and Leadership. National Conference on Accounting and Management. (Persian)
Hashemi Nosrat Abad, T., Babapur Kheyroddin, J., & Bahadori Khosroshahi, J. (2011). Role of psychological capital in psychological wellbeing by considering the moderating effects of social capital. Social Psychology Research, 1(4), 123-144. (Persian)
Heidari, M. H., Nosrati, K., & Narimani, M. (2013). Educational   principles   based   on   valuable   fundamentals   of   citizenship education, from Islamic standpoint. Journal of Cultural Engineering, 8(76), 24-49. (Persian)
Hemmati, R., & Ahmadi, V. (2013). Sociological explanation of citizenship culture and its component. Social Development & Welfare Planning, 5(18),139-183. (Persian)
Jafari Bagh Kheiriat, A., Ghahramani, L., Keshavarzi, S, Kaveh, M. (2012). The effect of better teaching by film screening on social competence of students. Quarterly Journal of Health Education and Promotion, 2 (1), 64- 57. (Persian)
Jafarpour, V. (2008). Assessing the attitude of high school and pre-university students towards globalization and their impact on their religious and national values and identities. Quarterly Journal of Educational Innovations, 2 (9), 88-119. (Persian)
Kim, k. (2014). Questioning identity, gender, class, ethnicity, Londan, routledg- scott, john (2006). social theory, central issues in sociology, London, sage.
Loghmannia, M., & Khamsian, A. (2008). The status of national identity in the education system of Iran. Quarterly Journal of Cultural Research, 2 (14), 171-147. (Persian)
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Leadership Institute Faculty Publications, 11, 541-572.
Luthans, L. (2010). Social competence and civic culture. Contemporary Educational Psychology, 34(3), 23-38.
Najafi, S. A (2009). The analysis of the content of farsi books in the fourth and fifth grade of elementary school and its comparison with the goals of primary education education. Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University. (Persian)
Narimani, M., Talebi Joybari, M., & Abolghasemi, A. (2013). Comparison of documentary styles and resilience between damaged and normal students. Psychology of Exceptional Individual, 3(10), 41-64. (Persian)
Nazarinejad, M. (2010). The role of cultural activities of schools in shaping the Iranian identity of students. Master's Thesis, Islamic Azad University, Tehran Research Branch. (Persian)
Noushadi, M. R., Shamshiri, B., & Ahmadi, H. (2010). The role and functions of the fifth grade social science education books and the third in the formation of national identity. Journal of Curriculum Research, 2 (1), 170-139. (Persian)
Parmenter, L. (1999). Constructing national identity in changing world. perspectives injapanese Education. British Journal of Sociology of Education, 20(4), 453-463.
Pezeshk, A. (2001). Inter-ethnic relations and its impact on ethnic identities in Iran. Quarterly National Studies, 1 (8), 67-61. (Persian)
Robinson, B. (2013). Reasons to teach children about child rights, UNICEF Australia Education Intern.
Saffari, A., & Saberi, R. (2014). Legal criteria- criminology, Situational prevention of crime. Criminal Law Doctrines, 8,145-180.
Schultheiss, D., & Blustein, D. L. (1994). Contributions of family relationship factors to the identity formation process. Opurnal of Counseling and Development, 73 (2),159-168.
Seligman, J. (1985). The U.K and Japanese education: should they Be compared? Paper presented at Lehigh university's conference on education and economic in technologically advancing countries, Bethehem. PA, October 17 online from ERIC.
Soenens,  B., Berzonsky, M. D., Vansteenkiste, M., Beyers, W., & Goossens, L. (2005). Identity styles and causality orientations: In search of the motivational underpinnings of the identity exploration process. European Journal of Personality, 19(5), 427-442.
Spohn, L. (2004). Contributions of family relationship factors to the identity formation process. Opurnal of Counseling and Development, 2, 159-168.
Steinberg, L., Lamborn, S. D., Darling, N., Mounts, N. S., & Dornbusch, S. M. (1994). Over- time changes in adjustment and  competence  among  adolescents  from  authoritative,  authoritative,  indulgent,  and  neglectful  families.  Child Development, 65, 754–770.
Troure, K. (2010). Perceptions of self and group in the context of a threatened national identity. Published by sage publications,73-88.
Woodward, k. (2004).Questioning identity, gender, class, ethnicity, Londan, Routledg- Scott, john(2006). social theory, central issues in sociology, London, sage.