دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1397، صفحه 1-186 
مقایسه رفتارها‌ی خودتنظیمی و فراخلق در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب جدایی

صفحه 88-103

10.22098/jsp.2018.730

مائده سرلاتی؛ عباس ابوالقاسمی؛ نادر حاجلو؛ جهانگیر محمدی بایتمر