بررسی اثر سبک‌های دل‌بستگی بر اعتیاد به کار و درگیرشدن درکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور رشت

10.22098/jsp.2018.732

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی  اثر سبک‌های دل‌بستگی بر اعتیاد به کار در بین معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی می‌پردازد. جامعه آماری شامل مجموع معلمان مرد و زن مدارس مختلف شهرستان لاهیجان است. در این پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 215 معلم از مدارس مختلف لاهیجان به‌عنوان نمونه آماری از بین 443 معلم انتخاب شده است، در راستای تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده‌ها و جهت آزمون فرضیات از روش بررسی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار انجام‌شده است. نتایج حاصل از برازش مدل پژوهش نشان داد که دل‌بستگی غیر ایمن بر اعتیاد به کار دارای تأثیر مثبت و معنادار است و بر درگیر شدن  در کار تأثیر معکوس دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که  سبک دل‌بستگی ایمن معلمان بر درگیرشدن در کار تأثیر مستقیم و بر اعتیاد بر کار تأثیر معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of attachment style on workaholism and engagement at work

نویسندگان [English]

  • N Seifollahi 1
  • T Hasanzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Economics, University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Department of Management and Economics, Payame Noor University of Rasht, Rasht, Iran
چکیده [English]

The present study aims to explain the effect of attachment styles on workaholismand engaging in work among teachers at different educational levels. The population included all male and female teachers in different schools of Lahijan. According to the nature of this study, 215 teachers from different schools of Lahijan were selected as the sample amounting to 443 teachers. For the analysis of demographic variables and their measurement, descriptive statistics and SPSS software were used as well as inferential statistics. Data analysis and the hypothesis-testing were performed using structural equation modelling based on partial least squares using Smartpls software. The results of fitting the research model showed that unsafe attachment has a positive effect on workaholism and has a reciprocal effect on engagement at work. The results also revealed that the secure attachment style of teachers on engagement in work has a direct effect on workaholism.  Also, the results of the study showed that the secure attachment style of teachers on work engagement has a direct effect on workaholism to work and has a reverse effect on workaholism to work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • workaholism
  • engaging in work
  • teachers
پسندیده، مریم؛ نوری علویجه، رضوان؛ نوری علویجه، فاطمه. (1392). رابطه بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 27(1)، 7-32.
تیمورپور، نگار؛ بشارت، محمدعلی؛ رحیمی نژاد، عباس؛ حسین رشیدی، بتول؛ غلامعلی لواسانی، مسعود. (1394). بررسی رابطه سبک­های دل­بستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (بیمارستان امام خمینی تهران) در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1(14)،15-24.
زارعی ‌متین، حسن؛ جمشیدی کهساری، حمزه. (1389). بررسی پدیده اعتیاد به کار در بین پرستاران ایران (تفاوت جنسیتی  بین زن و مرد) مطالعه موردی: پرستاران شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران. مدیریت فرهنگسازمانی، 8 (21)، 133-157.
شعبانی بهار، غلامرضا؛ تلخابی، علی. (1390). ارتباط بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری استادان تربیت‌بدنی دانشگاه­های ایران. ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، 1(2) ،  57-67.
صدیقی ارفعی، فریبرز؛ نجاریان، زکیه (1394). بررسی رابطه سبک­های دل­بستگی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاههای کاشان. رویش روان شناسی، سال 4(4) ،35 -48.
عنایتی، غلامرضا ؛ شکاری، غلام عباس؛ طهماسبی، رضا؛  غفاری، حسن؛ شبانی، مهدی. (1391). بررسی رابطه  بین اعتیاد به کار و تعهد سازمانی. فرآیند مدیریت و توسعه، 25 (1)، 93-114.
مقدم، زری؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ احدی، حسن؛ عسگری، پرویز؛ حیدری، علیرضا. (1393). اثر سبک­های ‏دلبستگی ‏و‏ سبک ‏های‏ والدین ‏برخودشکوفایی: نقش واسطه­ای ویژگی­های شخصیتی. پژوهش­های مشاوره­ای، 51(13)، 136-156.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه؛ کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. فصلنامه ناتوانی­های یادگیری، 3(4)، 124-142.
نیرومند، حسین. (1392). رابطه سبک‌های دل‌بستگی و شادکامی با واسطه‌گری سبک‌های پردازش هویت. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، شیراز، گروه روانشناسی.
 
Andreassen ,C. S., Pallesen, S., & Torsheim, T. (2018). Workaholism as a  mediator between work-related stressors and health outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(1), 73.
Burke, R. J. (2000). Workaholism in organizations: Psychological and hysical wellbeing  consequences. Stress Medicine, 16(1), 11-16.
Enayati,G., Shekari, G., Tahmasbi, R., Ghaffari, H., & Shabani, M. (2012). The relationship between workaholism and organizational commitment. Journal of Management and Development Process, 25(1) ,93-14 . (Persian)
Kahn, W. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of  Management  Journal, 33 (4), 692-724.
Kravina. L., Falco. A., De Carlo. N. a., Andreassen. C. S., & Pallesen, S. (2014). Workaholism and work engagement in the family: The relationship between parents and children as a risk factor. European Journal of Work  and  Organizational Psychology, 23(6), 875–883.
Mogaddam, Z., Mehrabizadeh Honarmand, M., Ahadi, H., Asgari, P., & Heidary, A. (2014). The effect of attachment styles and parenting styles on self-actualization: The mediating role of personality characteristics. Journal of Counseling Research, 13(51), 136-156. (Persian)
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 124-142. (Persian)
Niromand, H. (2013). Terminology the relationship between attachment styles and  happiness with mediating identity processing styles, Shiraz University, Faculty of   Educational Sciences and Psychology. )Persian (
Pasandide, M., Nouri-Alwijeh, R., & Nouri-Alwujieh, F. (2012). The relationship between workaholism and organizational commitment among the staff of  amin police university.  Towsee Human Resources Mangement and Support, 27 (1), 7-32. (Persian)
Seddigh Arfaei, F., & Najaryan, Z. (2016). The relationship among attachment styles & assertiveness among university students. Frooyesh, 4 (4), 35-48. (Persian)
Sha'banibahar,G., Farahani, A., & Latifi, H .(2011). Determining the  relationship between addiction to work and quality of life of female education teachers in Kermanshah: emphasizing the conceptual model and the sherborne model. Applied Research in Management & Life Sciences in Sport,1.49-58 .(Persian).
Shimazu, A.,Schaufeli,W. B., & Kamiyama, K., & Kawakami, K.(2015).Workaholism vs. work engagement: the two different predictors of future well-being and performance. International Journal of Behavioral Medicine, 22(1),18-23.
Shkoler, O., Rabenu, E., & Tziner, A. (2017). The dimensionality of workaholism and its relations with internal and external factors. Journal of Work and Organizational Psychology, 33(3), 193-203.
Spence, J. T., & Robbins, A. S. (1992). Workaholism: definition, measurement, and preliminary results. Journal of Personality Assessment, 58(1),160-178.
Stoeber, J., & Damian, L. E. (2016). Perfectionism in employees: Work engagement, workaholism, and burnout. New York: Springer International Publishing Switzerland.
Teimourpour,  N., Besharat, M., Rahiminezhad, A., Hossein Rashidi, B., & Gholamali Lavasani, M. (2015). Investigation of the relationship between attachment styles and ego-strength with adjustment to infertility in women referring to valie-Asr reproductive health research centre (Tehran Imam Khomeini hospital) in 2014. Journal of Rafsanjan University of Medical Scienes, 14 (1), 15-24. (Persian)
Tziner, A., &Tanami, M. (2013). Examining the links between attachment, perfectionism, and job motivation potential with job engagement and workaholism. Revistade Psicologiadel Trabajoydelas Organizaciones, 29(2),65-74.
Wetzels, M., Odekerken- Schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models:guidelines and empirical  illustration. Management Information Systems Quarterly, 33(1), 177-195.
Yusof, Y., & Carpenter, J. S. W. (2013). A survey of family therapists’ adult attachment styles  in  the United Kingdom. Journal of Contemporary Family Therapy, 35(3), 452-464.
Zarei Matin, H., & Jamshidi Kohsari, H. (2010). The survey of iranian nurses’ workaholism based on gender difference. Organizational Culture  Management, 8(21), 133 – 157. (Persian)