نقش نظریه ذهن، سیستم‌های مغزی-رفتاری و شیوه حل مسأله اجتماعی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 گروه روان شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2018.733

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظریه ذهن، سیستم­های مغزی رفتاری و شیوه حل مسأله اجتماعی در پیش­بینی اضطراب اجتماعی دانش­آموزان دوره ابتدایی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع هم­بستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر سرعین بود که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند (120= N). برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های اضطراب اجتماعی واتسون و فرند، نظریه ذهن استیرنمن، سیستم­های مغزی-رفتاری کارورووایتو حل مسأله اجتماعی دزوریلا وهمکاران استفاده شد. داده­های به­دست آمده با استفاده از آزمون­های هم­بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان با نظریه ذهن (69/0-=r)، سیستم‌های بازداری رفتاری (77/0=r)، سیستم های فعال سازی رفتاری (78/0-=r) و شیوه حل مساله اجتماعی (85/0-=r) ارتباط معنا­داری دارد (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای شیوه حل مسأله اجتماعی (32درصد)، نظریه ذهن (35درصد) و سیستم‌های مغزی-رفتاری (44 درصد) قادرند واریانس متغیر اضطراب اجتماعی را پیش‌بینی کنند. به­طور کلی نتایج تحقیق نشان می­دهد که سیستم­های مغزی رفتاری، نظریه ذهن و شیوه حل مسأله اجتماعی نقش تعیین کننده در پیش­بینی علایم اضطراب اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of theory of mind, brain-behavioral systems and social problem solving in predicting social anxiety of elementary school students

نویسندگان [English]

  • S Taklavi 1
  • M Sadeghi 2
1 Assistant Professor of Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University , Ardabil, Iran
2 Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University , Ardabil, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of theory of mind, brain-behavioral systems and social problem solving method in predicting social anxiety in elementary school students. This method was descriptive and correlational. The population included all the elementary school students in Sareyn city. The sample consisted of 120 students who were selected by convenience sampling. The data were collected using social anxiety (Watson et al.), theory of mind (Astyrnman), brain-behavioral systems (Carver & White) and social problem-solving (Dzvryla et al.) questionnaires. The data was analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis. Pearson correlation's results showed that was a significant relationship between students' social anxiety, theory of mind (r=-0.69), behavioral inhibition system (r=0.77), behavioral activation system (r=-0.78), and social problem-solving method (r=-0.85) (p<0.01). Regression analysis showed that social problem-solving method (32 percent), theory of mind (35 percent) and brain systems behavior (44 percent) were able predict variance in social anxiety. According to the results, brain-behavioral systems, theory of mind, and problem-solving method have a decisive role in predicting social anxiety symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of mind
  • brain-behavioral systems
  • social problem solving
  • social anxiety
احدی، بتول؛ میرزایی، پری؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس. (1388). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کمرو. فصلنامه کودکان استثنایی، 9(3)، 193-202.
بیانی، علی اصغر؛ رنجبر، منصور؛ بیانی، علی. (1391). بررسی رابطه بین توانایی حل مسأله اجتماعی با افسردگی و هراس اجتماعی در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22(94)، 91-98.
تخته مینا، فاطمه (1394). مقایسه تنظیم هیجان و نظریه ذهن در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب اجتماعی و دانش‌آموزان عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
حسنوند عموزاده، مهدی؛ روشن چلسی، رسول. (1392). رابطه بین سیستم های مغزی-رفتاری و جنس با اضطراب اجتماعی، پژوهنده، 18(3)، 114-121.
دلاور، علی. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران، انتشارات رشد.
دهقان، فاطمه؛ یزدانبخش، کامران؛ مومنی، خدامراد. (1393). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی برارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان.  فصل­نامه شناخت اجتماعی، 3، 83-95.
شاره، حسین؛ علیمرادی، عبدالطیف. (1392). سیستم‌های مغزی-رفتاری، باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، مجله روان‌شناسی بالینی، 5(3) ، 11-21.
غیور کاظمی، فاطمه؛ سپهری شاملو، زهره؛ مشهدی، علی؛ غنائی چمن آبادی، علی؛ پاسالار، فروزان. (1395). مقایسه اثر بخشی فراشناخت درمانی و آموزش نوروفیدبک بر باورهای فراشناختی و اضطراب در دختران با اختلال اضطراب اجتماعی، مجله روان‌شناسی شناختی، 4(1-2)، 19-30.
قمرانی، امیر؛ البرزی، شهلا؛ خیر، محمد. (1385). بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریه ذهن در گروهی از دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی شهر شیراز. مجله روانشناسی، 10 (2)، 181-199.
محسنی، نیکچهره (1393). نظریه­هادر روان شناسی رشد. تهران، انتشارات جاجرومی.
محمدی، فرهاد؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). بررسی ارتباط بین سیستم­های فعال­ساز و بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی و کم­رویی با اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان بهنجار، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(6)، 10-21.
محمدی، نوراله. (1387). ویژگی های روان سنجی مقیاس های سیستم بازداری و فعال سازی رفتاری در دانشجویان دانشگاه شیراز. دانشور رفتار، 15(28)، 69-61.
یوسفی کله خانه، زهرا؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ محمود علیلو، مجید. (1396). نقش سیستم های مغزی رفتاری و تجربیات استرس­زا در نشانه­های اختلال اضطراب اجتماعی. فصل نامه  اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 11(44)، 77-86.
 
 
Ahadi, B., Mirzaee, P., Narimani, M., & Abolghasemi, A. (2009). The Effect of Training Social Problem-solving Strategies on Social Adjustment and Academic Performance among Secondary Shy students. Journal of Exceptional Children, 9(3),193-202. (Persian)
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. USA: American Psychiatric Pub.
Asghari, P., Mashhadi, A., &  Sepehri Shamloo, Z. (2014). Effect of group cognitive behavioral therapy based on hofmann model on anxiety symptoms and brain behavioral systems in adults suffering from social anxiety disorder. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(1), 38-45.
Basharpoor, S., & Mozaffari, S. S. (2014). The role of behavioral activation/inhibition systems in prediction of  the state/trait anxiety in high school students. Journal of school psychology, 3(4),158-166. (persian)
Bayani, A. A, Ranjbar, M., & Bayani, A. (2012). The relationship between social problem solving with depression and social phobia among university students. Journal of University Medicalscience, 22(94),91-98. (Persian)
Buhlmann, U., Wacker, R., & Dziobek, I. (2015). Inferring other people's states of mind: Comparison across social anxiety, body dysmorphic, and obsessive–compulsive disorders. Journal of Anxiety Disorders, 34: 107-113.
Carver,  C.  S,  &  White,  T.  L.  (1994).  Behavioral  inhibition,  behavioral  activation,  and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scale. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319–333.
D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (1999). Problem-solving therapy: A social competence approach to clinical intervention.2th ed. New York: Springer.
D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M, & Maydeu-Olivares, A. (2002). Manual for the social problem-solving inventory-revised. New York: Multi- Health Systems.
Davis, T. E., Munson, M., & Tarzca, E. (2009). Anxiety disorders and phobias. Matson(Ed), social behavior and social skills in children. NewYork, Springer; 219-44.
Dehghan, F.,  Yazdanbash,  K., Momeny, Kh. (2015). The impact of communicational skills training on improving children's theory of mind. Social Cognition, 4, 83-95. (Persian) 
Delawar, A. (2000). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publishing. (Persian)
D'Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2004). Social problem solving: Theory and assessment. In: Chang EC, D'Zurilla TJ, Sanna LJ, (eds). Social problem solving: theory, research, and training. 1th ed. Washington, D.C: American Psychological Association; p. 11-17.
Eysenck HJ. (1981). Personality and psychosomatic diseases. Act Nerv Super; 23:112-29.
Ferguson, F. J., & Austin, E. J. (2010). Associations of trait and ability emotional intelligence with performance on Theory of Mind tasks in an adult sample. Personality and Individual Differences, 49(5), 414-418.
Ghayour kazemi, F., Sepehri Shamloo, Z., Mashhadi, A.,  Ghanaee Chamanabad, A., & Pasalar, F. A. (2016). Comparative study of the effectiveness of metacognitive therapy with neurofeedback training on metacognitive beliefs and anxiety in female students with social anxiety disorder. Journal of Cognitive Psychology, 4(1-2), 19-30. (Persian)
Ghomrani, A., Alborzi, Sh., & Khayyer, M. (2005). The validity and reliability tests of theory of mind in a group of students with mental retardation and normal Shiraz. Journal of Psychology, 10(2), 181-199. (Persian)
Gray, J. A., & Mcnaughto, N. (2000). The psychology of anxiety and enquiry in to the function of the septo-hipocamppal system. New York: Oxford university.
Harris, P. L., Janson, C. N., Hutton, D., Andrews, G., & Cooke, T. (1989). Young children's theory of mind and emotion, Journal Cognition and Emotion, 3(4),379-400.
Hassanvand Amouzadeh, M., & Roshan Chesly, R. (2013). Association of brain-behavioral systems activity and gender with social anxiety . pajoohande, 18 (3), 114-121. (Persain)
Jun, W. H., & Lee, G .(2017). The role of ego-resiliency in the relationship between social anxiety and problem solving ability among South Korean nursing students. Nurse Education Today.49, 17-21.
Kagan, J., Reznick, J.S., & Snidman, N. (1987). The physiology and psychology of behavioral inhibition in children. Child Development, 58,1459–1473.
Kleiboer , A., Donker, T., Seekles, W., Van Straten, A., Riper, H., & Cuijpers, P. (2015). A randomized controlled trial on the role of support in internet-based problem solving therapy for depression and anxiety. Behaviour Research and Therapy, 72, 63-71.
Loxton, N. J., & Dawe, S. (2001). Alcohol abuse and dysfunctional eating in adolescent girls: The influence of individual differences in sensitivity to reward and punishment. International Journal of Eating Disorders, 29, 455–462.
McMurran, M., & Christophr , G. (2009). Social problem solving, anxiety, and depression in adult male prisoners. Legal and Criminological Psychology, 14(1), 101-107.
Mohammadi Masiri F., Hajloo, N., & Abolghasemi, A. (2016). The relationship of behavioral activation and inhibition systems (BAS/BIS), difficulty of emotional regulation and shyness with social anxiety disorder in normal adolescents. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(6),10-21. (Persian) 
Mohammadi, N. (2007). Psychometric properties of inhibition and behavioral activation system scales in Shiraz university students, Daneshvar Raftar, 15(28), 61-69. (Persian)
Mohseni, N. (2013). Theories in growth psychology. Tehran: Jajarmi Publications. (Persian)
Muris, P., Steerneman, P., Meesters, C., Merckelbach,   H.,   Horselenberg,   R.,   van   den  Hogen,  T.,  et  al.  (1999).  The  TOM  test:  A  new instrument   for   assessing   theory   of   mind   in normal   children   and   children   with   pervasive developmental  disorders.  Journal  of  Autism  and Developmental Disorders, 29, 67-80.
O’Connor, R. M., Stewart, S. H., & Watt, M. C. (2009). Distinguishing BAS risk for university students’ drinking, smoking, and gambling behaviors, Personality Individual Difference, 46(4), 514–519.
Razza, A. R. (2009). Associations among false-belief understanding, executive function, and social competence: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 332-343.
Sayin, A., Oral, N., Utku, C., Baysak, E., & Candansayar, S. (2010). Theory of mind in obsessive-compulsive disorder: Comparison with healthy controls. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists, 25(2), 116-122.
Shareh, H., & Alimoradi, A.(2013). Brain behavioral systems, metacognitive beliefs, and thought control strategies in patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Clinical Psychology, 3 (19), 11-21. (Persian)
Takhte mina, F. (2015). Comparison of emotional regulation and theory of mind in student with social anxiety and normal student.  M.A. Thesis, Tabriz University, Educational sciences and psychology. (Persian) 
Taylor, C.T., Bomyea, J., & Amir, N. (2010). Attention bias away from positive social information mediates: The link between social anxiety and anxiety vulnerability to a social stressor. Journal of Anxiety Disorders, 24(4), 403-408.
Vervoort, L., Wolters, L. H., Hogendoorn, S. M., Haan, E. D., Boer, F., & Prins, P. J. M. (2010). Sensitivity of Gray’sbehavioral inhibition system in clinically anxious and non-anxious children and adolescents.Personal Individual Difference, 48 (5), 629–633.
Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurment of social –evaluative anxiety. Journal of consulting and clinical psychology, 33(4), 448- 457.
 Yin, P., Zhang, M., Hou, X., Tan, Y., Fu, Y., &Qiu, J. (2016). The brain structure and spontaneous activity baseline of the behavioral bias in trait anxiety. Behavioral Brain Research, 312: 355-361.
Yousefi Kalekhane, Z., Hashemi Nosratabad, T., & Mahmoud Alilu, M. (2017). The role of brain-behavioral systems and stressful experiences in symptoms of social. Journal of Clinical Psychology Andishe va Raftar, 11(44),77-86. (Persain)