نقش باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن آگاهی در پیش‌بینی قلدری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی

2 استاد ممتاز گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی

10.22098/jsp.2018.734

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن آگاهی در پیش­بینی قلدری دانش‌آموزان صورت پذیرفت. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع هم­بستگی بود. جامعه آماری مطالعه کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال 94-1395 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای 122 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از ابزارهای باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی، ذهن­آگاهی و پرسش­نامه قلدری استفاده شد. داده‌­های پژوهش با روش­های­ ضریب هم­بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن­آگاهی با قلدری دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن­آگاهی در مجموع 53/0 از واریانس قلدری را در دانش‌آموزان پیش­بینی می­کنند (05/0p<). بنابراین می­توان نتیجه گرفت که باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن­آگاهی در زمره متغیرهای مرتبط با قلدری دانش‌آموزان بوده و توانایی پیش­بینی آن را دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Irrational Beliefs, Self-efficacy and Mindfulness in the Prediction of Bullying in the Student

نویسندگان [English]

  • H Samadifard 1
  • mohammad narimani 2
1 MA of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

The present descriptive and correlational study was conducted to investigate the role of irrational beliefs, self-efficacy and mindfulness in the prediction of bullying in the students. The population included all high school male students in Ardabil during 2015-2016, 122 of whom were selected using multistage cluster sampling. For data collection, irrational beliefs scale, self-efficacy scale, mindfulness scale and bullying scale were used. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that is a significant relationship between irrational beliefs, self-efficacy and mindfulness with bullying among students. The results of multiple regression revealed that irrational beliefs, self-efficacy and mindfulness predict 0.53 of the variance in student bullying (p<.05). Thus, it can be concluded that irrational beliefs, self-efficacy and mindfulness be considered in predicting variables related to bullying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrational beliefs
  • self-efficacy
  • mindfulness
  • bullying
  • Students
احمدوند، زهرا؛ حیدری نصب، لیلا؛ شعیری، محمدرضا. (1391). تبیین بهزیستی روان‌شناختی براساس مؤلفه­های ذهن­آگاهی. روان‌شناسی سلامت، 1(2)، 60-69.
بی بی جرجانی، امان؛ حسینایی، علی؛ چرکزی، عبدالرحمن. (1394). رابطه سلامت عمومی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر. مجله پیشگیری و سلامت، 1(1)، 35-43.
بیرامی، منصور؛ علائی، پروانه. (1392). قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش شیوه­های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده. روان‌شناسی مدرسه، 2(3)، 38-56.
تمنایی فر، محمدرضا؛ لیث، حکیمه. (1394). رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری دانش‌آموزان دبیرستان. پژوهش های نوین روان‌شناختی، 10(39)، 25-52.
چالمه، رضا. (1392). کفایت روان­سنجی مقیاس قلدری ایلی نویز در دانش‌آموزان ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی. روش ها و مدل های روان‌شناختی، 3(11)، 39-52.
رجبی، غلامرضا. (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی‌ GSE-10 در دانشجویان رشته‌های‌ روان‌شناسی دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و آزاد مرودشت. اندیشه­ های نوین تربیتی، 2(1)، 111-122.
رستمی، اعظم؛ شریعت نیا، کاظم؛ خواجوند خوشلی ، افسانه. (1393). بررسی رابطه خودکارآمدی و ذهن­آگاهی با نشخوار فکری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.فصل­نامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، 24(4)، 254-259.
رنج دوست، شهرام؛ یزدانی، شهرام. (1394). نقش خودکار آمدی، تحول زبانی و مهارت های اجتماعی در مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی با رهیافت ر گرسیون فازی. روانشناسی افراد استثنایی، 5(18)، 157-175.
سپهریان آذر، فیروزه؛ محمدی، نادر؛ بلوتک، حسین. (1395). بررسی میزان شیوع قلدری و مقایسه پیشرفت تحصیلی، سلامت عمومی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان با رفتاری قلدری و عادی. پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی، 1(2)، 23-32.
سیارپور، سید مصطفی؛ هزاوه­ای، سید محمد مهدی؛ احمدپناه، محمد؛ معینی؛ بابک. (1390).بررسی رابطه پرخاشگری و خودکارآمدی ادراک شده در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر همدان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان. 19(2)، 16-26.
شیری، اسمائیل؛ ولی پور، مصطفی؛ مظاهری، محمد علی. (1392). مقایسه مهارت­های اجتماعی و مشکلات روان‌شناختی در دانش‌آموزان قلدر، قربانی و عدم درگیر. روان‌شناسی تحولی، 10(38)، 201-210.
صمدی­ فرد، حمیدرضا؛ نریمانی، محمد. (1396). رابطه بین درک تعامل، حمایت و پذیرش اجتماعی با قلدری در مدارس متوسطه پسرانه. مجله روان‌شناسی اجتماعی، 2(45)، 83-94.
صمدی­فرد، حمید­رضا؛ نریمانی، محمد. (1396). پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان بر اساس ذهن آگاهی و باورهای غیرمنطقی. نشریه روان­پرستاری، 5(3)، 15-21.
علیوردی نیا، اکبر؛ سهرابی، مریم. (1394). تحلیل اجتماعی قلدری در میان دانش‌آموزان (مطالعه موردی دوره متوسطه شهر ساری). مطالعات توسعه اجتماعی -فرهنگی، 4(۱)، 9-39.
قاسمی جوبنه، رضا؛  موسوی، سید ولی اله؛  ظنی پور، آذین؛  حسینی صدیق، مریم السادات. (1395).رابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل­ورزی تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(2)، 134-141.
کریمی، فاطمه؛ نیکوی، الیاس؛ نیکخواه فشکچه، لیلا؛ آسوده نالکیاشهری، زهرا؛ بابائی خوبده، مریم. (1395). رابطه باورهای غیرمنطقی ، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی. پژوهش­نامه حقوق کیفری، 7(2)، 223-243.
مظاهری تهرانی، محمد علی؛ شیری، اسمائیل؛ ولی پور، مصطفی. (1395). بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان. روان‌شناسی تربیتی، 11(36)، 17-38.
معتمدین، مختار؛ بدری، رحمان؛ عبادی، غلامحسین؛ زمانی، نیره. (1391). هنجاریابی آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز(4IBT-A). روش ها و مدل های روان‌شناختی، 2(8)، 73-87.
معتمدین، مختار؛ عبادی، غلامحسین. (1386). نقش باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 21(14)، 1-22.
نریمانی، محمد؛ قاسمی نژاد، محمدعلی؛ رستم اوغلی، زهرا. (1394). اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان قربانی قلدری. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 4(4)، 143-161.
هوشمندجا، منیجه؛ جوانمرد، علی؛ مرعشی، سید منصور. (1393). بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی-فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر. مجله فناوری آموزش، 8(3)، 171-181.
 
Ahmadvand, Z., Heydarinasab, L., & Shairi, M. R. (2012). Prediction of psychological well-being based on the comonents of mindfulness. Health Psychology, 1(2), 60-69. (Persian)
Aliverdinia, A., & Sohrabi, M. (2015). Social explanation of school bullying (A case study on Sari city’s high school students). Journal of Socio-Cultural Development Studies, 4(1), 9-39. (Persian)
Bayrami, M., & Alaie, P. (2013). Bullying in female middle schools, the role of parenting styles and perception of family's emotional environment. Journal of school psychology, 2(3), 38-56. (Persian)
Bibi Jourjani, A., Hosseinaei, A., & Charkazi, A. (2015). Investigation of relationship between general health and irrational beliefs with mental health in students of Islamic Azad University Azadshahr Branch. Journal of Prevention and Health, 1(1), 35-43. (Persian)
Chalame. R. (2014). Psychometrics properties of the illinois bullying scale (IBS) in Iranian students, validity, reliability and factor structure. Journal of Psychological Models and Methods, 3(11), 39-52. (Persian)
Chambers, R., Gullone, E. & Allen, N. (2009) Mindful emotion regulation, An integrative review. Clinical Psychology Review, 29(6), 560-572.
Cook C.R., Williams, K.R., Guerra, N.G., Kim, T.E., & Sadek, S. (2010). Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence, ameta-analytic investigation. School Psychology Quarterl, 25(2), 65-83.
Cunningham, J.B., & Mccrum Gardner, E. (2007). Power, effect and sample size using G Power. Practical issues for researchers and members of research ethics committees. Evidence Based Midwifery, 5(4), 132-136.
Davis, M. F. (2006). Irrational beliefs and unconditional self-acceptance. I. Correlational evidence linking two key features of REBT. Journal ofRational-Emotive andCognitive-BehaviorTherapy, 24(2), 113-124.
Dilorenzo, T. A., David, D., & Montgomery, G. H. (2007). The interrelations between irrational cognitive processes and distress in stressful academic settings. Personality and Individual Differences, 42(2),765-776.
Dolan, S. L., Martin, R. A., & Rohsenow, D. J. (2008). Self-efficacy for cocaine abstinence, pretreatment correlates and relationship to outcomes. Addictive Behaviors, 33(5), 675-688.
Espelage, D. L., & Holt, M. (2001). Bullying and victimization during early adolescence, Peer influences and psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 2, 123-142.
Etim, E. T., & Egodi, A.U. (2013). Family socio- economic status and delinquency among senior secondary school students in Calabar South, Cross River State, Nigeria. American Journal of Contemporary Research, 3(4), 83-88.
Frewen, P. A., Evans, E. M., Maraj, N., Dozois, D. J. A., & Partridge, K. (2008). Letting go, mindfulness and negative automatic thinking. CognitiveTherapy andResearch, 32(6), 758-774.
Ghasemi Jobaneh, R., Mousavi, S.V., Zanipoor, A., & Hoseini Seddigh, M.A. (2016). The relationship between mindfulness and emotion regulation with academic Procrastination of Students. Education Strategies in Medical Sciences, 9(2), 134-141. (Persian)
Ghorbani, N., Watson, P. J. & Bart, L.W. (2009). Mindfulness in Iran and the United States, Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with psychological adjustment. Current Psychology, 28(6), 211-224.
Giluk, T. L. (2009). Mindfulness, big five personality, and affect, A meta-analysis. Personality andIndividualDifferences, 47, 805-811.
Gray, J. A., Mcnaughto, N. (2000). The psychology of anxiety and enquiry in to the function of the septo-hipocamppal system. New York: Oxford university.
Hamidi, F. & Mohamad Hosseini, Z. (2010). The relationship between irrational beliefs and social, emotional and educational adjustment among junior students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1631-1636.
Hoshmandja, M., Javanmard, A. & Marashi, M. (2014). The relationship between self-efficacy, cognitive meta cognitive strategies with academic achievement among Students high school Boys nomads of fars province. Technology of Education, 8(3), 171-181. (Persian)
Hosseini Dowlatabadi, F., Saadat, S. & Ghasemi Jobaneh, R. (2014). Relationship between parenting styles, self-efficacy and attitude to delinquency among high school students. Criminal Law Research, 4(2), 67-88. (Persian)
Isaac, V., Pit, S.W. & McLachlan, C. S. (2018). Self-efficacy reduces the impact of social isolation on medical student’s rural career intent. BioMed Central medical education, 18, 42.
Kabat-Zinn, J. (2003). Coming to our senses, Healing ourselves and the world through mindfulness. New York, Hyperion.
Karimi, F., Nikoy, E., Nikkhah, L., Asode, Z., & Babaei, M. (2016). The relationship between irrational beliefs, controlling source, and attitude to delinquency among high school students. Criminal Law Research, 7(2), 223-243. (Persian)
Kokkinos, M. C. & Kipritsi E. (2012). The relationship between bullying, victimization, trait emotional intelligence, self-efficacy and empathy among preadolescents. Social Psychology of Education, 15(1), 41-58.
Lakani, N. & Akbari, B. (2016). The relationship between irrational beliefs and quality of life for students. Journal of Psychology & Behavioral Studies, 4(10), 338-341.
Maria, L. S. (2008). The effect of esters management training on collegiate football athletes’ anxiety, self-esteem, self-efficacy, Motivation academic performance and coping skills. Wayne State University, in partial fulfillment of the requirement for degree of doctor of philosophy.
Marrshall, M. (2012). Teachers perceived barriers to effective bullying intervention. Dissertation, Georgia State University.
Mazaheri Tehrani, M. A., Shiri, S. & Valipour, M. (2015). Studying nature and prevalence of bullying in Zanjan’s rural secondary schools. Educational Psychology, 11(36), 17-38. (Persian).
McConville, J., McAleer, R., & Hahne, A. (2017). Mindfulness training for health profession students-The effect of mindfulness training on psychological well-being, learning and clinical performance of health professional students: A systematic review of randomized and non-randomized controlled trials. Explore, 13(1), 26-45.
Modin, B., Låftman, S.B. & Östberg, V. (2017). Teacher rated school ethos and student reported bullying-A multilevel study of upper secondary schools in Stockholm, Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), 1565.
Motamedin, M., Badri, R., Ebadi, G.H. & Zamani, N. (2012). Standardization of irrational beliefs test (4IBT-A) in Tabriz. Journal of Psychological Models and Methods, 2(8), 73-87. (Persian)
Mucherah, W., Finch, H., White, T. & Thomas, K. (2018). The relationship of school climate, teacher defending and friends on students' perceptions of bullying in high school. Journal of adolescence, 62, 128-139.
Narimani, M., Ghaseminejad, M. A., & Rostamoghli, Z. (2016). The effectiveness of shared concern method in wellbeing of student's victims of bullying. Journal of School Psychology, 4(4),143-161. (Persian)
Nieuwenhuijsen, K., Verbeek, J. H. A. M., De Boer, A.G. E. M., Blonk, R. W. B. & Van Dijk F. J. H. (2010). Irrational beliefs in employees with an adjustment, a depressive, or an anxiety disorder, a prospective cohort study. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 28(2), 57-72.
O'Driscoll, M., Byrn,e S., Mc Gillicuddy, A., Lambert, S. & Sahm, L. J. (2017). The effects of mindfulness-based interventions for health and social care undergraduate students - a systematic review of the literature.  Psychology, Health & Medicine, 22(7), 851-865.
Pajares, F, & Urdan, T. (2006), Adolescence and education. Self-effcacy beliefs of adolescents. Greenwich, CT, Information Age Publishing.
Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2011). Traditional and nontraditional bullying among youth,
A test of general strain theory. Youth&Society, 43(2), 727-751.
Rajabi, Gh. (2006). Reliability and validity of the general self-efficacy beliefs scale (GSE-10) com paring the psychology students of Shahid Chamran university and Azad university of Marvdasht. New Thought on Educational, 2(1), 111-122. (Persian)
Ranjdoust, S. H., & Iazdani, S. H. (2015). On the behavioral problems of mentally retarded children Using fuzzy regression approach. Psychology of Exceptional Individuals, 5(18), 157-175. (Persian)
Rostami, A., Shariatnia, K., & Khajehvand Khoshli, A. (2015). The relationship between self-efficacy and mind fullness with rumination among students of Islamic Azad University, Shahrood Branch. Medical Sciences Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch, 24(4), 254-259. (Persian)
Ryan, R. M., & Brown, K.W. (2003). Why we don’t need self-esteem, on fundamental need, contingent love and mindfulness. Psychological Inquiry, 14(1), 27-82.
Samadifard, H. R. & Narimani, M. (2018). Bullying in high school male students: The role of perception of interaction, support and social acceptance. Journal of Social Psychology, 2(45), 83-94. (Persian)
Samadifard, H. R. & Narimani, M. (2017). Prediction of death anxiety of elderly based on mindfulness and irrational beliefs. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 5(3), 15-21. (Persian)
Sava, F.A. (2009). Maladaptive schemas, irrational beliefs, and their relationship with the five-factor personality model. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy, 9(2), 135-147.
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale in J. Weiman., S. Wright. and Johnston M., (Ed). Measures in health psychology, A user’s portfolio, causal and control beliefs, Winderser, UKNFERNELSON, 35-37. https,//userpage.fu-berlin.de/health/engscal.htm
Sepehrianazar, F., Mohammadi, N. & Blootak, H. (2015). The study of prevalence of bullying and comparing the academic achievement, social self- efficacy and general health of adolescents with bully and ordinary behavior. Applied Research in Educational psychology, 1(2), 23-32. (Persian)
Shiri, E., Valipour, M., & Mazaheri, M. A. (2014). Comparing social skills and psychological problems of bully, victim, and not-involved students. Journal of Developmental Psychology, 10(38), 201-210. (Persian)
Smoski, M. J., & Robins. C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health, Areview of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6), 1041-1056.
Sterling, K.L., Diamond, P.M., Mullen, P.D., Pallonen, U., Ford, K.H. & McAlister, A. (2007). Smoking-related self-effcacy intention, assessing factorial validity and structural, beliefs and relationships in 9th-12th grade current smokers in Texas. Addictive Behaviors, 32(9), 1863-1876.
Tamannaeifar, M. R., & leis, H. (2015). The relationship between emotional intelligence, self-efficancy, social support and adjustment in students. Modern PsychologicalResearch, 10(39), 25-52. (Persian)
Vieno, A., Santinello, M., Pastore, M., & Perkins, D. D. (2007). Social support, sense of community in school, and self-effcacy as resources during early adolescence, an integrative model. American Journal of Community Psychology, 39(1-2), 177-190.
Walker, L., & Colosimo, K. (2011). Mindfulness, self-compassion and happiness in non- meditators, A theoretical and empirical examination. Personality and Individual Differences, 50, 222-227.
Wang, X., Zhang, Y., Hui, Z., Bai, W., Terry, P. D., Ma, M.,  & et al. (2018). The mediating effect of regulatory emotional self-efficacy on the association between self-esteem and school bullying in middle school students: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), E991.
Yang, C., Sharkey, J. D., Reed, L.A., Chen, C., & Dowdy, E. (2018). Bullying victimization and student engagement in elementary, middle, and high schools: Moderating role of school climate. School Psychology Quarterly, 33(1), 54-64.
Yusliza, M. Y. (2012). Self-efficacy, perceived social support, and psychological adjustment in international undergraduate students in a public higher education institution in Malaysia. Journal of Studies in International Education, 16(4), 353-371