مقایسه رفتارها‌ی خودتنظیمی و فراخلق در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب جدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان

3 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

10.22098/jsp.2018.730

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه رفتارها­ی خودتنظیمی و فراخلق در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب جدایی است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان رود سر در سال تحصیلی 93-1394 تشکیل می‌دادند. نمونه‌ای به حجم 160 دانش‌آموز(80 دانش‌آموز دارای اختلال اضطراب جدایی و 80 دانش‌آموز عادی) به‌صورت در دسترس انتخاب شد و سپس داده­ها با استفاده از پرسش­نامه‌های اضطراب جدایی بزرگسالان منیکاواساگر، خودتنظیمی براون و فراخلق پالمر جمع­آوری و با روش­ تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رفتارهای خودتنظیمی و فراخلق در نوجوانان دارای اضطراب­جدایی از نوجوانان بهنجار به‌طور معناداری کم­تر بود (05/0P=)؛ بنابراین دانش‌آموزان دارای اضطراب جدایی رفتارهای خودتنظیمی و فراخلق ضعیف­تری دارند و در تنظیم هیجانات و رفتارها مشکلات بیش­تری دارند و احتمالاً در معرض آسیب­های روان‌شناختی بیش­تری خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing self-regulatory behaviors and meta-mood in students with and without separation anxiety

نویسندگان [English]

  • M Sarlati 1
  • A Abolghasemi 2
  • N Hajloo 3
  • J Mohammadi 4
1 M.A. in General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor, Guilan University, Rasht, Iran
3 Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 M.A. in Clinical Psychology, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to compare self-regulatory behaviors and meta-mood in students with and without separation anxiety. Its design was descriptive and casual-comparative. The population consisted of all high school students in Roodsar in 2015-2016. 160 (80 female, 80 male) students were selected via purposive sampling. The data were collected by Adult Separation Anxiety Questionnaire (Manicavasagar, 2003), Self-regulation Questionnaire (Brown et al., 1999), and Meta-mood Scale (Palmer et al, 1999) and analyzed by multivariate analysis of variance. The results indicated significantly lower levels of self-regulatory behaviors and meta-mood in students with separation anxiety compared to those without (p=.05). Therefore, these students face more difficulties in regulating their behaviors and emotions and highly likely be exposed to psychological damages.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation anxiety
  • self-regulation behaviors
  • meta-mood
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ترجمهی سید محمدی، یحیی (1393). تهران: نشر روان.
آهنچیان، محمدرضا؛ ارفع، فاطمه؛ بهمن آبادی، سمیه. (1393). رابطه سبک‌ اسناد و خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه‌ علوم‌پزشکی مشهد در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،۱۴(۴)، ۳۵۰- 362.
حدادی کوهسار؛ روشن، رسول؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1386). بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 37(2)،73-97.
خورشیدوند، زینب؛ رحیمیان بوگر، اسحاق و طالع پسند، سیاوش. (1394). مقایسه ابعاد سرشتی- منشی شخصیت بیماران دارای اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی با افراد سالم . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 21(3)، 193-201.
کاویانی، حسین؛ احمدی ابهری، علی؛ دهقان، محمد؛ منصورنیا، محمدعلی؛ خرمشاهی، مازیار؛ قدیری، محمدرضا و همکاران (1381).  شیوع اختلال‌های اضطرابی در شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۸ (۳)،۴-11.
گنجی، مهدی. (1392). آسیب شناسی روانی براساس DSM-5. تهران: نشر ساوالان.
مشهدی، علی؛  سلطانی شورباخورلو، اسماعیل؛ هاشمی رزینی، سعداله. (1389). رابطهی هوش هیجانی و مؤلفه های آن با علایم اضطرابی. مجله اصول بهداشت روانی، 4(12)، 652-661.
نریمانی، محمد؛ محمدامینی، زرار؛ زاهد، عادل؛ ابوالقاسمی، عباس. (1394). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار.  فصلنامه روانشناسی مدرسه، 4(1)، 139-155.
یاریاری، فریدون؛ مرادی، علیرضا؛ یحیی زاده، سلیمان. (1386). رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مطالعات روانشناختی، 3(1)،21-40.
 
Ahanchiyan, M., Arfaa, F., & Bahmanabadi, S. (2014). The association between attribution style and self regulation among students of school of nursing and midwifery in Mashhad University of medical sciences during 2011-12 academic years. Iranian Journal of Medical Education, 14(4), 350-362. (Persian)
Ahmadpanah, M., Keshavarz, M., Haghighi, M., Jahangard, L., Bajoghli, H., Sadeghi Bahmani, D., & etal. (2016). Higher emotional intelligence is related to lower test anxiety among students. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 133–136.
American Psychiatric Association. (2000). DSM-IV-TR: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, text revision. Washington, DC: American Psychiatric Association.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Translation by Seyyed Mohammadi, Y (2014). Tehran: Ravan pub. (Persian)
Belova, A., Sabirova, E., & Malykh, S. (2014). The linkage between stressful life events, emotional intelligence, cognitive errors and depressiveness in adolescents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 146, 105- 111.
Bogels, S. M. Knappe, S. & Clark, L. (2013). Adult separation anxiety disorder in DSM-5. Clinical Psychology Review, 33(5), 663-674.
Brown, J.M., Miller, W.R. & Lawendowski, L.A. (1999). The self-regulation questionnaire. In: Vandecreek, L. and Jackson, T.L., Eds., Innovations in clinical practice: A Sourcebook, Vol. 17, Professional Resource Press/Professional Resource Exchange, Sarasota, FL, 281-292.
Cloninger, C. R., Zahar, A. H., Hirschmann, S., & Dahan, D. (2012). The psychological costs and benefits of being highly persistent: Personality profiles distinguish mood disorder anxiety disorders. Journal of Affective Disorders, 136(3), 758-766.
Dorris, D.C. (2009). Self-regulation and the hypothesis of experience-based selection: investigating indirect conscious control.           Consciousness and Cognition, 18(3), 740-753.
Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2006). Emotional intelligence as predictor of mental, social, and physical health in university students. The Spanish Journal of Psychology, 9(1), 45–51.
Extremera, N., Duran, A., & Rey, L. (2009). The moderating effect of trait meta-mood and perceived stress on life satisfaction. Personality and Individual Difference, 47(2), 116-121.
Fulk, B. M., Brigham, F. J., & Lohman, D. A. (1998). Motivation and self-regulation: A comparison of students with learning and behavior problems. Remedial and Special Education, 19(5), 300−309.
Ganji, M. (2013). Abnormal psychology based on DSM-5. Tehran: Publication savalan. (Persian).
Geci, C., Abelli, M., Cardini, A., Lari, L., Di Paolo, L., Silove, D., & et al (2016). Separation anxiety disorder from the perspective of DSM-5: clinical investigation among subjects with panic disorder and association with mood disorder spectrum. CNS Spectrums, 21(1), 70-75.
Ghorbani, N., Davison, H. K., Bing, M. N., Watson, P. J., & Mack, D. A. (2002). Self- reported Meta-mood experience: Construct similarity and functional dissimilarity of higher older processing in Iran and the united states. International Journal of Psychology, 37(5), 297-308.
Haddadikohsar, A. A., Roshan, R., & Asgharnezhadfarid, A. A. (2007). A contrastive relationship between emotional intelligence and mental health and also academic achievements in shahed and nonshahed students in Tehran university. Journal of Psychological & Educational, 37 (1), 73–97. (Persian)
Hettema, J. M., Neale, M. C., & Kendler, K. S. (2001). A review and meta-analysis of the genet epidemiology of anxiety disorders. The American Journal of Psychiatry, 158 (10), 1568- 1578.
Jylha, P., & Isometsa, E. (2006). Temperament, character and symptoms of anxiety and depression in the general population. European psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists, 21 (6), 389-395.
Kaviani, H., Ahmadiabhari, S. A., Dehghan, M., Mnsournia, M., khoramshahi, M., Ghadirzadeh, M., & et al. (2003). The prevalence of anxiety disorders in Tehran city. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 8(3), 4-11. (Persian)
Kesici, S., Baloglu, M., & Deniz, E. (2011). Self-regulated learning sterategies in relation with statistics anxiety. Learning and Individual Differences, 21(4), 472- 477.
Khorshidvand, Z., Rahimian Boogar, I., & Talepasand, S. (2015). Comparison of temperament–character dimensions of personality among patients with separation anxiety disorder and healthy individuals. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 21(3),193-201. (Persian)
Killgore, W. D. S., Sonis, L. A., Rosso, I. M., & Rauch, S. L. (2016). Emotional intelligence partially mediates the association between anxiety sencitivity and anxiety samtoms. Psychological Reports, 118(1), 23–40.
Kurman, J. (2006). Self-enhancement, self-regulation and self-improvement followingfailures. British Journal of Social Psychology, 45(2), 339−356.
Manicavasagar, V., Silove, D., Curtis, J., & Wagner, R.  (2000). Continuities of separation anxiety from early life into adulthood. Journal of Anxiety Disorders,14(1), 1-18.
Manicavasagar, V., Silove, D., Wagner, R., & Drobny, J. (2003).   A   self-report   questionnaire   for   measuring separation     anxiety     in     adulthood.     Comprehensive Psychiatry, 44(2): 146-153.
Mashhadi, A., Soltani Shoorbakhorloo, E., & Hashemi Rezini, S. (2010). Relationship between emotional intelligence and its component with anxiety signs. The Journal of Fundamentals of Health,12(4): 652-661. (Persian)
Menclowicz, M. V., & Stein, M. B. (2000). Quality of life in individuals with anxiety disorders. The American Journal of Psychiatry, 157(7), 669-682.
Narimani, M., Mohammad Amini, Z., Zahed, A.,& Abolghasemi, A. (2015). A comparison of effectiveness of training self-regulated learning strategies and problem-solving on academic motivation in male students with academic procrastination. Journal of School Psychology, 4(1), 139-155. (Persian)
Palmer,    B.,  Gignac,  G.,  Bates,  T., &  Stough,  C.  (2003).  Examining  the structure  of    the  Trait  meta-mood  scale. Australian  Journal  of Psychology, 55,154-158.
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W. & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' selfregulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37(2), 91−105.
Pinia, S., Abellia, M.,  Troisic, A., Siracusanoc, A., Cassanoa, G. B., Shear, K. M, & Baldwin, D. (2014). The relantionships among separation anxiety disorder, adult attachment style and agoraphobia in patients with panic disorder. Journal of Anxiety Disorder, 28, 741- 746.
Ramos-Díaz, N., Fernández-Berrocal, P., & Extremera, N. (2007). Perceived emotional intelligence facilitates cognitive–emotional processes of adaptation to an acute stressor. Cognition and Emotion, 21(4), 758–772.
Reis, D. L., Brackett, M. A., Shamosh, N. A., Kiehl, K. A., Salovey, P., & Gray, J. R. (2007). Emotional intelligence predicts individual differences in social exchange reasoning. Neuroimage, 35(3), 1385- 1391.
Salovey, P., Stroud, L. R., Woolery, A., & Epel, E. S. (2002). Percived emotional intelligence, stress reactivity. Psychology and Healthsalovey, 17(5), 611-627.
Schnel, k., Ringeisen, T., Raufelder, D., & Rohrmann, S. (2015). The impact of adolescents' self-efficacy and self-regulated goal attainment processes on school performance — Do gender and test anxiety matter? Learning and Individual Differences, 38, 90–98.
Silove, D., Marnane, C., Wagner, R., Manicavasagar, V., & Rees, S. (2010). The prevalence and correlates of adult separation anxiety disorder in an anxiety clinic. BMC Psychiatry, 10, 21–27.
Terock, J., Janowitz, D., Spitzer, C., Miertscha, M., Freyberger, H. J., & Grabe, H. J. (2015). Alexithymia and self-directedness as predictors of psychopathology and psychotherapeutic treatment outcome. Comprehensive Psychiatry, 62, 34–41.
Thompson, B. L., Waltz, J., Croyle, K., & Pepper, A. C. (2007). Trait meta-mood and affect as predictors of somatic symptoms and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 43(7), 1786–1795.
Wern, F. J., Scholle, S. H., Heo, J., & Comer, D. M. (2003). Pediatric mood and anxiety syndromes in primary care: who gets identified? The International Journal of Psychiatry Medicine, 33(1),1-16.
Yaryari, F., Moradi, A. R., & Yahyazadeh, S. (2007). The relationship between emotional intelligence and  locus of control with psychological well –being among students at Mazandaran University. Journal of Psychological Studies, 3(1), 21- 40.  (Persian)