بررسی رابطه بین هوش معنوی و مؤلفه‌های آن با عملکرد شغلی معلمان شهرستان اصلاندوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی، دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

10.22098/jsp.2019.811

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و مؤلفه‌های آن با عملکرد شغلی معلمان دوره متوسطه شهرستان اصلاندوز صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه شهرستان اصلاندوز در سال تحصیلی 92-93 به تعداد 70 نفر بودند که به روش کل شماری به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردید و داده‌ها با استفاده از نرم افزار 20SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج به دست آمده نشان داد بین هوش معنوی و مؤلفه‌های آن با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مؤلفه‌های هوش معنوی قادرند میزان 2/71 در صد از عملکرد شغلی معلمان را پیش­بینی کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که هوش معنوی نقش مهمی را در عملکرد شغلی معلمان بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Spiritual intelligence and its Components with Job Performance: A case of Teachers of Aslanduz city

نویسندگان [English]

  • N Asadzadeh 1
  • B Mohajeran 2
  • A Ghaleei 2
  • A Divband 3
  • P Javadi 4
1 PhD Student in Higher Education Management, Urmia University
2 Associate Professor, Department of Educational Management and Higher Education Management, Urmia University
3 PhD Student in Educational Management, Urmia University
4 Master of Educational Management, Urmia University
چکیده [English]

The purpose of the current research is to investigate the relationship between spiritual intelligence and its components with high school teachers’ job performance in Aslanduz city during the 2013-2014 academic year. This study is descriptive–correlational and its population includes high school teachers of Aslanduz city (N=70) who were selected through whole counting. The instruments included two questionnaires of Spiritual Intelligence and Patterson’s job performance. The data were analyzed by parametric tests of Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation, one sample t-test and multiple regression through SPSS- 20. The results showed that there is a significant and positive relationship between spiritual intelligence and teachers’ job performance. Also, analysis of the data revealed that spiritual intelligence could predict 71.2% of teachers’ job performance variance. Therefore, we can conclude that spiritual intelligence has important role to play in teachers’ job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual intelligence
  • Job performance
  • High school teachers
  • Aslanduz city
ابراهیمی کوه بنانی، شهین. (1390). رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیزهوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات.
ابطحی، حسین. (1392). مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل). ویرایش سوم، تهران: انتشارات فوژان.
اردلان، محمدرضا؛ سرچهانی، زهرا و سرچهانی، مجتبی. (1393). رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5(17)، 81-102.
اصلان­پور جوکندان، محمد؛ شعبازی، رضا و ملکی، رضا. (1390). رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز. فصلنامه یافته­های نو در روانشناسی، 21، 65-73.
 اعتباریان، اکبر؛ یزدانی، مریم و ابزاری، مهدی. (1393). اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی. فصلنامه روانشناسی صنعتی/سازمانی، 5(18)،81-91.
چنس، پتی وچنس، ادوارد. (1995). مقدمه­ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانی. ترجمه محمد حسنی، میر محمد سید عباس زاده و مریم سامری (1390)، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
حمید، نجمه و دهقانی زاده، زهرا. (1391). رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی. فصلنامه مدیریت پرستاری، 2(1)، 20-28.
رمضان زاده، حسن؛ یدالله پور، محمد هادی؛ فاضلی کبریا، مهناز؛ یمین فیروز، موسی و قلی نیا آهنگر، همت. (1393). رابطه هوش معنوی با مثبت اندیشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل. مجله دین و سلامت، 2(1)، 42-48.
ساغروانی، سیما و غیور، مرتضی. (1388). معنویت خودشکوفایی و هوش معنوی در محیط کار. فصلنامه گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ع)، (6)،29-31.
ساغروانی، سیما. (1389). بهره‌های هوش معنوی برای فرد و سازمان. مجله تدبیر، 21(215)، 35-39.
سهرابی، فرامرز و ناصری، اسماعیل. (1389). بررسی مفهوم و مؤلفه‌های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 2(4)، 69-77.
سهرابی، فرامرز. (1388). هوش معنوی، هوش انسانی. فصلنامه روانشناسی نظامی،1(1)،63-66.
شجاعیان، رضا و زمانی منفرد، افشین. (1381). ارتباط دعا با سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی صنایع مهمات سازی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 8 (2)، 33-39.
شریفی، اصغر و اسلامیه، فاطمه. (1393). تحلیل روابط بین هوش‌های فرهنگی و معنوی با هوش تجاری در مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8. رهبری و مدیریت آموزشی، 29، 101-120.
طاهری لاری، مسعود؛ قمری، محمد رضا؛ طباطبایی، سید سعید و نکوئی، مهدی. (1393). بررسی رابطه هوش معنوی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،21(5)، 894-902.
کرمی، جهانگیر و شهبازی راد، افسانه. (1392). رابطه فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه. نامه آموزش عالی، 6(22)، 129-147.
Abtahi, H. (2013). Human resource management (from theory to practice). Third Edition, Tehran: Foojan Publications. (Persian)
Ahmadi, P., Bakhshizadeh, A., & Balouchi, H. (2012). Studying the impact of mental health on job performance of managers and staff. Management Science Letters, 2(5),1579–1588.
Allameh, S. M., Mohamadi Sadr, M., & Ghafari, M. (2012). Relationship between entrepreneurial dimensions and job performance (The case of university of Isfahan’s employees). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(6), 460-468.
Ardalan, M. R., Sarchahani, Z., & Sarchahani, M. (2014). The relationship of teachers’ spiritual intelligence to quality of work life and maturity. A New Approach to Educational Management, 5(17), 81-102. (Persian)
Aslanpour Jokandan, M., Shabazi, R., & Maleki, R. (2011). The relationship between healthy work and job performance in employees of an Ahvaz industrial company. Quarterly New Findings in Psychology, 21, 65-73. (Persian)
Bahmanabadi, M., & Jafari, M. (2014). Emotional intelligence and job performance: Evidence from railroad industry. Management Science Letters, 4,1693–1698.
Bensaid, B., Machouche, S. B. T., & Grine, F. (2014). A Qur’anic framework for spiritual intelligence. Religions, 5, 179-198.
Butts, D. (1999). Spirituality at work: an overview. Journal of Organizational Change Management, 12(4), 328-332.
Cat, S., Cengiz, S., & Cengiz, E. (2014). The effect of spiritual intelligence on the dimension of burnout syndrome. International Journal of Economics and Research, 5(5), 36 – 44.
Chance, P.,& Chance, E. (1995). Introduction to educational leadership and organizational behavior. Translated by Mohammad Hassani, Mir Mohammad Seyed Abbaszadeh and Maryam Sameri (2011), Urmia: Urmia University Press. (Persian)
Ebrahimi Kouh Banani, Sh. (2011). The relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence with life satisfaction in gifted high school girl students in Birjand. M.Sc. in Islamic Azad University, Qayat Branch. (Persian)
Etebarian, A., Yazdani, M., & Shaabari, M. (2014). The moderating effect of organizational commitment on the relationship between spiritual intelligence and citizenship behavior. Journal of Industrial / Organizational Psychology, 5 (18), 81-91. (Persian)
George, L., Larson, D., Koening, H., & McCullough, M. (2000). Spiritual­ity and health: What we know, what we need to know. Jour­nal of Social & Clinical Psychology, 19(1),102-116.
Hamid, N., & Dehghanizadeh, Z. (2012). The relationship between spirituality, organizational commitment and general health with job performance of clinical nurses. Quarterly Journal of Nursing Management, 2(1), 20-28. (Persian)
Hanefar, S. B., Siraj, S., & Sa’ari, C. Z. (2015). The application of content analysis toward the development of spiritual intelligence model for human excellence (SIMHE). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 603-610.
Hassanzade, R., Yadollapour, M. H., Fazeli Kebria, M., Yamin Feerouz, M., & Gholiniya Ahengar, H. (2014). The relationship between spiritual intelligence and positive thinking among students of Babol University of Medical Sciences (2012-2013). Religion and Health, 2(1), 42-48. (Persian)
Hosseini, M., Elias, H., Krauss, S. E., & Aishah, S. (2010). A review study on spiritual intelligence, adolescence and spiritual intelligence, factors that may contribute to individual differences in spiritual intelligence, and the related theories. International Journal of Psychological Studies, 2(2), 429-438.
Karami, J., & Shahbazi Rad, A. (2013). The relationship between metacognition and spiritual intelligence with academic performance of Razi university students in Kermanshah. Higher Education Letters, 6 (22), 129-147. (Persian)
Ker-Dincer, M. (2007). Educator role as spiritually intelligent leaders in educational institutions. Journal of Human Sciences, 4(1),1-22.
King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model and measure [Dissertation]. Canada: Trent University.
Moghaddampour, J., & Karimian, M. V. (2013). Study on impact of workplace spirituality on customer–oriented organizational citizenship behavior by considering the role of spiritual intelligence: A case study of an insurance company. Management Science Letters, 3, 1633–1648.
Nasr Isfahani, A., & Nobakht, H. (2013). Impact of spiritual intelligence on the staff happiness (Case Study: Golpayegan Petrochemical Company). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(7), 253-266.
Onukwube, H. N., & Iyagba, R. (2011). Construction professionals job performance and characteristics: a Comparison of indigenous and expatriate construction companies in Nigeria. Australasian Journal of Construction Economics and Building,11(2), 71-83.
Osman Gani, A. M. Junaidah, H., & Yusof, I. (2013). Establishing linkages between religiosity and spirituality on  employee performance. Employee Relations, 35(4): 360-376.
Ramesh, A., & Vinit Dani. (2014). Embedding spirituality for professionals - A study using movies as pedagogy Procedia - Social and Behavioral Sciences 133, 473 – 480
Rego, A., Miguel, P. E. C., & Solange, S. (2007). Workplace spirituality, commitment, and self-reported individual performance: An empirical study. Management Research, 5(3),163 – 183.
Sagarouani, S. (2002). The benefits of spiritual intelligence for the individual and the organization. Journal of Tadbir, 21 (215), 35-39. (Persian)
Saghrouani, S., & Ghayyur, M. (2011). Spirituality of self-actualization and spiritual intelligence in the workplace. Journal of Management Department of Imam Reza University, (6), 29-31. (Persian)
Shamsuddin, N., & Abdul Rahman, R. (2014). The relationship between emotional intelligence and job performance of call centre agent. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 129, 75-81.
Sharifi, A., & Islamiyah, F. (2014). Analyzing the relationship between cultural and spiritual intelligence with business intelligence in Islamic Azad University Branch Managers 8. Journal of Educational Leadership and Management, 29, 101-120. (Persian)
Sharma, I. (2013). Emotional and spiritual intelligence as predictors of eco friendly behavior of undergraduate. American Journal of Engineering Research (AJER), 2(10), 48-51.
Shojaeian, R., & Zamani Monfared, A. (2002). The relationship between prayer and mental health and job performance of ammunition technical staff. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 8 (2), 33-39. (Persian)
Sisk, D.A., & Torrance, E. P. (2001). Spiritual intelligence: Developing higher consciousness. Buffalo, NY. Creative Education Foundation.
Sohrabi, F. (2011). Spiritual intelligence, human intelligence. Journal of Military Psychology, 1 (1), 63-66. (Persian)
Sohrabi, F., & Naseri, I. (2012). Investigating the concept and components of spiritual intelligence and constructing a tool for measuring it. Journal of Research in Psychological Health, 2 (4), 69-77. (Persian)
Taheri Lari, M., Ghamari, M. R., Tabatabaee, S. S., & Nekuie, M. (2014). Evaluation of the relationship between spiritual intelligence and job burnout in staff of Imam Reza hospital in Mashhad. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 21(5), 894-902. (Persian)
Wong, Y., Rabeatul, H. A. R., & Choi, S. L. (2014). Employee job satisfaction and job performance: A case study in a Franchised retail Chain organization. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 8(17), 1875-1883.