دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1398، صفحه 1-185 
بررسی رابطه بین هوش معنوی و مؤلفه‌های آن با عملکرد شغلی معلمان شهرستان اصلاندوز

صفحه 7-21

10.22098/jsp.2019.811

نجف اسدزاده هیر؛ بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه‌ای؛ افشین دیوبند؛ پریسا جوادی