دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، آذر 1398، صفحه 1-208 
نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش-آموزان پسر ورزشکار

صفحه 40-55

10.22098/jsp.2019.840

بهزاد تقی پور؛ فائزه غلامی؛ محمد جواد رنجبر؛ زهرا رستم اوغلی؛ رقیه برزگران