بررسی تأثیر باورهای فراشناختی بر بهزیستی تحصیلی با میانجی‌گری کمال‌گرایی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22098/jsp.2019.848

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر باورهای فراشناختی بر بهزیستی تحصیلی با میانجی­گری کمال­گرایی دانش­آموزان شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی و از نوع مدل­سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش­آموزان منطقه 2 تهران است که 2700 دانش آموز بوده است. حجم نمونه 324 است. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه استاندارد باورهای فراشناختی ولز و کاترایت- هاتون و پرسشنامه کمال‌گرایی تری‌شورت، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی پیترینن است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی (روش مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. یافته­ها نشان داد که دانش­آموزان کمال­گرا، باورهای فراشناختی منطقی­تری دارند و و این خود عامل بهبود بهزیستی تحصیلی آنان است، آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی می­تواند برای افـزایش بهزیستی تحصیلی دانش آموزان مهم باشد. همچنین در انتها راهکارهایی در این زمینه ارائه گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of metacognitive beliefs on academic well-being mediated by perfectionist students

نویسندگان [English]

  • S Nasirzade
  • J Nargesian
Ph.D. Student of Planning and Educational Management, Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of metcognitive beliefs on educational well-being through the mediation of perfectionism among students in Tehran. This research was applied and based on descriptive method and structural equation modeling. The population of this study includes all 2nd grade students in Tehran amounting to 2,700 students. The sample size is 324. The data were collected through Wals and Carthage-Hatton's metacognitive beliefs questionnaire, Trie-Schwert's perfectionism questionnaire, Petrineen wellbeing questionnaire. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (structural equation modeling) were used. The findings showed that advanced students have more rational metacognitive beliefs and this is a factor in improving their educational well-being, teaching cognitive and metacognitive strategies can be important for increasing students' educational well-being. Finally, some suggestions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive beliefs
  • academic well-being
  • perfectionism
 
آقازاده، محرم و احدیان، محمد. (1387)، مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت. چاپ اول، تهران: نشر ویرایش.
بشارت، محمدعلی (1384). بررسی رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و مکانیسم‌های دفاعی. پژوهش‌هایروانشناختی، 8(1-2)،7-22.
بهرامی، فرهاد. (1382). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر منبع کنترل و انگیزش دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان نیشاپور، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیابانگرد، اسماعیل (1384). روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. چاپ اول، تهران: انتشارات دوران.
خرمایی، فرهاد؛ عباسی، مسلم و رجبی، سعید. (1390). مقایسه ی کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 1(1)، 60-77.
زرگر، یداله؛ مردانی، مریم و مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز (1391). اثربخشی مداخله شناختی –رفتاری بر کمال‌گرایی و احساس گناه در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 6(4)، 71-85.
سرمد، زهره (1380). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: مؤسسه نشر آگه.
فلاول، جان. (1979)، رشد شناختی، ترجمه فرهاد ماهر (1387). چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.
قدیمی‌مقدم، ملک‌محمد و حسینی‌طباطبایی، فوزیه (1385). شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمان و کارکنان سازمان آموزش و پرورش و رابطه آن با جنسیت، مدرک تحصیلی، مقطع شغلی و موقعیت جغرافیایی. پژوهش‌های روان‌شناختی، 9(1-2)، 56-73.
مهنا، سعید و طالع پسند، سیاوش (1395). رابطه بین حمایت های محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی: با نقش میانجیگری بهزیستی تحصیلی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16(4)، 31-42.
هاشمی، زهره و کهنسال، رقیه. (1398). مقایسه باورهای فرا شناختی، نشخوار فکری، نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 8(4)، 155-175.
Aghazadeh, M., & Ahdians, M. (2008), Theoretical foundations and educational applications of metacognitive theory. First edition, Tehran: Virayesh Pub. (Persian)
Antony, M. M., Purdon, C. L., Huta, V., & Swinson, R. P. (1998). Dimensions of perfectionism across the anxiety disorders. Behavior Research and Therapy, 36:1143-1154.
Bahrami, F. (2003). The effect of teaching metacognitive strategies on the source of control and motivation in Nishapour high school girl Sstudents, PhD Thesis, Allameh Tabataba'i University. (Persian)
Belfi, B., Goos, M., Fraine, B.D., & Damme, J.V. (2012). The effect of class composition by gender and ability on secondary school students’ school well-being and academic self-concept: A literature review. Educational Research Review, 7(1): 62-74.
Besharat, M. A. (2005). Investigating the relationship between positive and negative perfectionism and defense mechanisms. Psychological Research, 8 (1-2):7-22. (Persian)
Biyabangard, I. (2005). Research Methods in Psychology and Educational Sciences. First Edition, Tehran: Doran Pub. (Persian)
Burgman, A. G., Nyland, J. E., & Burns, L.R. (2007). Correlates with perfectionism and the utility of dual process model. Personality and Individual Differences, 43: 299-399.
 Burns, D.D. (1980). The perfectionist's scripts for self-defeat. Psychology Today,14:34-52.
 Burns, L. R., & Fedewa, B. A. (2005). Cognitive styles: Links with perfectionistic thinking. Personality and Individual Differences, 38(1), 103-113.
Carver, Ch. S., Sinclair, S., & Johnson, Sh. L. (2010). Authentic and hubristic pride: Differential relations to aspects of goal regulation, affect, and self-control. Journal of Research in personality, 44: 698-703.
Cook, L. C., & Kearney, C. A. (2009). Parent and youth perfectionism and internalizing psychopathology. Personality and Individual Differences, 46: 325-336.
Engels, N., Aelterman, A., Van Petegem, K., &Schepens, A. (2004). Factors which influence the well-being of pupils in Flemish secondary school. Educational Studies, 30(29):127-143.
 Erozkan, A., Karakas, Y., Ata, S., & Ayberk, A. (2011). The relationship between perfectionism and depression in Turkish high school students. Journal of Social Behavioral and Personality, 39(4): 451-464.
Felawel, J. (1979). Cognizing growth, translated by Farhad Maher. First edition, Tehran: Roshd press. (Persian)
Flavell, J.H. (1979). Metacognition and metacognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychology, 34: 906-911.
 Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K., & Koledin, S. (1991). Dimensions of perfectionism and irrational thinking. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 9: 185-201.
Flett, G.L. & Hewitt, P.L. (2006). Perfectionism and maladjustment. In G.L, Flett & P.L., Hewitt (Eds). Perfectionism: theory, research and treatment (PP. 5-33).Washington, DC: American Psychological Association.
Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I. & Neubauer, A. L. (1993). A comparison of two measures of perfectionism. Personality and Individual Differences, 14: 119-126.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (2003). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14:449-468.
Frost, R.O, Marten, P.A, Lahart,C & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14: 444- 468.
Ghadimi Moghadam, M. M., & Hosseini Tabatabai, F. (2006). Prevalence of burnout among teachers and staff of the education organization and its relationship with gender, educational qualifications, occupational status and geographical location. Psychological Research, 9 (1-2): 56-73. (Persian)
Hamachek, D.E, (1987). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism psychology. Journal of Human Behaviors, 15:27-33.
Hashemi, Z., & Kohansal, R. (2019). Comparison of metacognitive beliefs, rumination, worry and intolerance of uncertainty in mothers of students with and without learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 8(4):155-175. (Persian)
 Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100: 98-101.
 Hollender, M. H. (1965). Perfectionism: a neglected personality trait. Journal of Clinical Psychology, 39: 3847.
Khormaee, F., Abbasi, M., & Rajabi, S. (2012). Comparison of perfectionism and procrastination in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1(1): 60-77. (Persian)
 Kornblum, M., & Ainaley, M. (2005). Perfectionis and the gifted: study of an Australian school sample. International Educational Journal, 6(2): 232-239.
 Laper, A. (1982). Metacognitive development implication for cognitive training. Except Education Quarterly,1(1):1-8.
 Lee, M. A., Schoppe-Sullivan,S. J., & Kamp Dush, C. A. (2012). Parentingperfectionism and parental adjustment. Journal of Personality and Individual Differences, 52:454–457.
Lee, R. T., & Ashforth, B. E. (2005). A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions. Journal of Applied Psychology, 81(2):123-133.
Mahna, S., & Taliban, S. (2016). The relationship between environmental support and emotional self-awareness with academic engagement: The mediating role of academic well-being. Iranian Journal of Medical Education, 16 (4): 31-42. (Persian)
Palinscar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and comprehension monitoring activities. Cognition and Instruction, 1(2):117-175.
Paris, S. G., & Winograd, P. (1990). How metacognition can promote academic learning and instruction. In: Jones BF, Idol L,editors. Dimensions of thinking and cognitive instruction Hillsdale: Erlbaum.
Peters, C. (2005). Perfectionism, Retrieved from <http:// www. Nexus. Edu. Au/ teachstud/ gat/ peters. Htm>.
Pietarinen, J., Soini, T., &Pyhalto, K. (2014). Students’ emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research, 67: 40-51.
Pyhalto, K., Soini, T., &Pietarinen, J. (2010). Pupils’ pedagogical well-being in comprehensive school – Significant positive and negative school experiences of Finnish ninth graders. European Journal of Psychology of Education, 25: 207-221.
 Rice, K. G., Vergara, D. T., & Aldea, M. A. (2006).Cognitive-affectivemediators of perfectionism and college student adjustment. Journal ofPersonality and Individual Differences, 40(3): 463–473.
Samdal O, Wold B,Bronis M. (1999). Relationship between student’s perceptions of school environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An international study. School Effectiveness and School Improvement.1999; 10(3): 296-320.
Samdal O, Wold B,Bronis M. Relationship between student’s perceptions of school environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An international study. School Effectiveness and School Improvement.1999; 10(3): 296-320.
Sarmad, Z. (2001). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Ag Publishing Institute. (Persian)
Stoeber, J., Kempe,T., Keogh, E. J. (2008). Facets of self-oriented and socially prescribed perfectionism and feeling of pride, shame, and guilt following success and failure. Personality and Individual Differences, 44: 1506-1516.
 Sumi, K., & Kanda, K. (2002). Relationship between neurotic perfectionism, depressing, anxiety and psychosomatic symptoms. Journal of Personality and Individual Differences, 32: 817-826.
Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2002). Shame and guilt. New York & London: The Guilford Press.
 Terry-short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18: 663-668.
Wang, M., &Eccles J. (2011). Adolescent behavioral, emotional, and cognitive engagement trajectories in school and their differential relations to educational success. Journal of Research on Adolescence, 22(1): 31- 39.
Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. 1st ed. Chichester:Wiley and Sons.
Wells, A., & Caertwright-Hatton, S. (2004). A short form of meta-cognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behavior and Research and Therapy, 32(4): 867- 870.
Zargar, Y., Mardani, M., & Mehrabi Zadeharmand, M. (2012). The effectiveness of cognitive-behavioral intervention on perfectionism and guilt in students. Journal of Applied Psychology, 6 (4): 71-85. (Persian)