تأثیر انگیزشی بازخورد عمومی و غیرعمومی بر یادگیری حرکتی دانش-آموزان دختر دوازده ساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای یادگیری حرکتی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه یادگیری حرکتی، دانشگاه ارومیه

10.22098/jsp.2019.846

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انگیزشی بازخورد عمومی و غیر عمومی بر یادگیری حرکتی دانش­آموزان دختر دوازده ساله است. گروه نمونه این پژوهش نیمه تجربی، شامل چهل دانش­آموز دختر دوازده ساله بود که به­طور تصادفی با تعداد برابر در دو گره بازخورد عمومی (G-FB) و بازخورد غیرعمومی (NG-FB) قرار گرفتند. از یک آزمون ضربه با پای ترجیحی به توپ فوتبال سایز متناسب به اهداف مربعی شکلی که به­صورت 50 در 50 سانتی متر بر روی دیوار و مماس با زمین بود، به عنوان ابزار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج داده­های دقت آزمودنی­ها از روش تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر در قالب یک طرح 2 4 (گروه * بلوک) برای مرحله اکتساب و یک طرح 2 2 (گروه * بلوک) برای مرحله بازخورد منفی و مرحله یادداری فوری از نظر آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایشی نمرات دقت مشابهی را در روند اکتساب تکلیف به­دست آوردند، ولی در مرحله بازخورد منفی و آزمون یادداری فوری گروه بازخورد غیرعمومی نتایج بهتری در دقت ضربات به اهداف کسب کرده­اند. به نظر می­رسد هر چند که ممکن است جملات مختلف بازخورد تأثیر فوری بر عملکرد نداشته باشد، ولی می­تواند عملکرد حرکتی، یادگیری و انگیزه افراد را تحت تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The motivational effects of generic and non-generic feedback on motor learning in twelve-year-old girls

نویسندگان [English]

  • L Alizadeh 1
  • F Sadat Hosseini 2
  • H Safari 1
1 Ph.D. Student of Motor Learning, Urmia University
2 Assistant Professor of Motor Learning, Urmia University
چکیده [English]

 
Motivation and its conditions are among the most important environmental factors affecting learning. Non-generic feedback implies that performance is malleable, while generic feedback implies that task performance reflects an inherent ability. Therefore, each one has different motivational effects. This quasi-experimental study examined the motivational effects of generic and non-generic feedback on motor learning in twelve-year-old girls. The participants were 40 female students randomly assigned to two different groups-generic feedback (G-FB) and non-generic feedback (NG-FB). The task required participants to perform low kicks at a squared target area consisting of a piece of cardboard (measuring 50 cm wide and 50 cm high) attached to a wall and touching the ground, and placed at a distance of seven meters from the participants. Accuracy scores were analyzed in 2 x 4 (group*blocks) analysis of variance with repeated measures for the first experimental phase, and in 2 x 2 (group*blocks) analysis of variance with repeated measures for the negative feedback phase and the retention test. The findings show that both groups performed with similar accuracy across practice blocks. But on the second phase and no-feedback retention test, the NG-FB group indicated higher accuracy than the G-FB group. Therefore, it seems that that children’s motor performance, learning and motivation can be affected by the kind of augmented feedback provided during practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • generic and non-generic feedback
  • motor learning
افشاری، بهنام؛ قدیری، فرهاد و بهرام، عباس (1395). تأثیر بازخورد ژنریک و غیرژتریک بر انگیزش درونی و یادگیری حرکتی کودکان. مطالعات روان شناسی ورزشی، 5(15)، 25-38.
ترابی، فرناز (1391). مقایسة آثار انواع مداخله های انگیزشی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبال. رفتار حرکتی، 11: 163-176.
سیج جورج (1998). یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصبی. مترجم: حسن مرتضوی (1378). تهران: نشر سنبله.
عاشوری، محمد و جلیل آبکنار، سیده سمیه (1392). از عادی سازی تا آموزش فراگیر، تحولی در نظام آموزشی. تعلیم و تربیت استثنایی، 13(4)،49-60.
علی­پور، محمد؛ چاپاری ایلخچی و علمردانی صومعه (1397). اثر بخشی روش بازخورد مثبت به خود در درمان مشکل دانش‌آموزان نارساخوان. مجله ناتوانی­های یادگیری، 8(2)،58-75.
کاشی، علی و شیروانی ها، زهره (1395). توجه به دیدگاه های مختلف توانایی ها: تأثیر بازخورد عمومی و غیرعمومی در یادگیری مهارتهای حرکتی کودکان کم توان ذهنی. رفتار حرکتی، 23، 15-32.
نوروزی سید حسینی، رسول؛ کوزه چیان، هاشم و تندنویس، فریدون (1391). ارتباط بین سبک­های رهبری مربیان و انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 14، 175-190.
Afshari, B., Ghadiri, F., & Bahram, A. (2016). Effect of generic and non-generic feedback on intrinsic motivation and motor learning in children. Sport Psychology Studies, 5(15): 25-38. (Persian)
Alipour, M., Chappari Ilkhchi, S., & Alamrdani Someeh, S. (2019). The effectiveness of self-reinforcement on the improving reading performance of student with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 8(2):58-75. (Persian)
Ashoory, M., & Jalil Abkenar, S. S. (2013). From mainstreaming to inclusive education: A transition in the educational system. Exceptional Education, 4 (117):49-60. (Persian)
Chiviacowsky, S., Drews, R. (2014). Effects of generic versus non-generic feedback on motor learning in children. PLoS ONE, 9(2): e88989.
Chiviacowsky, S., Wulf, G., Lewthwaite, R. (2012). Self-controlled learning: The importance of protecting perceptions of competence. Frontiers in Psychology, 2(3):458.
Chiviacowsky, S., Wulf, G., Medeiros, F., Kaefer, A., Tani, G. (2008). Learning benefits of selfcontrolled knowledge of results in 10-year old children. Research Quarterly Exercis and Sport, 79: 405–410.
Cimpian, A., Arce, H.M., Markman, E.M, & Dweck, C.S. (2007). Subtle linguistic cues affect children’s motivation. Psychological Science, (18):314–316.
Dweck, C. S. (1999). Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia: Psychology Press.
Ericsson, K. A. (1996). The road to excellence: The acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports, and games. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Fairbrother, J.T., Laughlin, D.D., & Nguyen, T.V. (2012). Self-controlled feedback facilitates motor learning in both high and low activity individuals. Frontiers in Psychology, 31(3):323.
Fredenburg, B.K., Lee, A.M., & Solmon, M. (2001). The effects of augmented feedback on student's perceptions and performance. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2(3): 232.
Jourden, F.J., Bandura, A., & Banfield, J.T. (1991). The impact of conceptions of ability on self-regulatory factors and motor skill acquisition. Journal of Sport and Exercise Psychology, (8): 213–226.
Kashi, A., & Shirvani, Z. (2016). Considering different perspectives of abilities: The effect of general and non-general feedback on learning motor skills of mentally retarded children. Motor Behavior, 23: 15-32. (Persian)
Lewthwaite, R., & Wulf, G. (2010). Social-comparative feedback affects motor skill learning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63: 738–749.
Locke, E., Cartledge, N., Koeppel, J. (1968). Motivational effects of knowledge of results: A goal-setting phenomenon. Psychological Bulletin, 70(6): 474-485.
Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice and performance. Psychological Review, 91: 328–346.
Patterson, J.T., & Carter, M. (2010). Learner regulated knowledge of results during the acquisition of multiple timing goals. Human Movement Science, 29: 214–227.
Saemi, E., Wulf, G., Varzaneh, A.G., & Zarghami, M. (2011). Feedback after good versus poor trials enhances learning in children. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, (25): 671–679.
Seyyed Hosseini Norouzi, R., Kouzie Chian, H., & Tondnevis, F. (2012). The relationship between coaching leadership styles and the progress motivation of Iranian Elite Judoists. Sport Management Studies, 14: 175-190. (Persian)
Siech,G. (1998). Learning and motor control from the perspective of neuroscience. Translated by: Hasan Mortazavi (1999). Tehran: Sanbole pub. (Persian)
Torabi, F. (2012). Comparison of the effects of different motivational interventions on basketball free throw acquisition, retention and transfer. Motor Behavior, 11: 163-176. (Persian)
Wulf, G., & Lewthwaite, R. (2009). Conceptions of ability affect motor learning. Journal of Motor Behavior, 41(5):461-467.
Wulf, G., Chiviacowsky, S., & Lewthwaite, R. (2010). Normative feedback effects on learning a timing task. Physical Education, Recreation and Dance, 81(4): 425–431.