رابطه سبک‌های ارتباطی والدین با خودشیفتگی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22098/jsp.2019.842

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک‌های ارتباطی والدین با خودشیفتگی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان بیرجند بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی 1397-1398 که مشغول به تحصیل هستند را تشکیل می‌دهد که از میان آن‌ها 360 نفر (بر اساس جدول مورگان) در این پژوهش شرکت و پرسشنامه سبک‌های ارتباطی کوئرنر و فیتزپاتریک و پرسشنامه خودشیفته راسکین و تری را تکمیل کردند. از ضریب همبستگی و رگرسیون گام ‌به‌گام برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک ارتباطی گفت ‌و شنود بااحساس اقتدارطلبی، برتری‌طلبی و محق بودن رابطه معناداری وجود دارد، درحالی‌که قدرت پیش‌بینی ارتباط خانوادگی از نوع همنوایی معنادار نبود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، خانواده‌های با جهت‌گیری گفت‌وشنود، باعث افزایش ویژگی‌های شخصیتی اقتدارطلبی، برتری‌طلبی و محق بودن در فرزندان خود می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the relationship between parents' parenting styles and narcissism in junior high school female students in Birjand

نویسندگان [English]

  • H jenaabadi 1
  • M Hosaini 2
1 Hossein Jenaabadi professor of psychology, university of Sistan and Baluchestan
2 MA of Educational Psychology, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between parents' communication styles with narcissistic students. The research method was correlation and the population included all female junior high school students in the city of Birjand in the academic year 1398-1397, from whom 360 were selected as the sample (based on Morgan table). In this research, the Querner and Fitzpatrick communication styles questionnaire and narcissism questionnaire of Roskin and Terry were employed. The correlation coefficient and stepwise regression were used for data analysis. The results showed that there is a significant relationship between the communication style of dialogue and the sense of truth, prudence and authoritarianism, while the power of predicting a family relationship was not significant in terms of consistency. Therefore, it can be said that families with orientation in dialogue increases sense of truth, supremacy and authoritarianism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family communication styles
  • narcissism
  • dialogue and concordance
بهرامی، محمود و خوشبخت، فریبا. (1394). نقش الگوهای ارتباطی خانواده در خودپندارة دانش­آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز. مجله خانواده پژوهی، 42(2)، 237-256.
حجازی، الهه؛ صادقی، ناهید و شیرزادی فرد، میثم. (1392). رابطه باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش آموزان. روان­شناسی مدرسه، 2(4)، 43-61.
حسین دهقانی‌زاده، محمد حسین و حسین چاری، مسعود. (1392). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4(2)، 21-47.
رحیمی، مهدی و یوسفی، فریده. (1389). نقش الگوهای ارتباطی خانواده در همدلی و خویشتن داری فرزندان. فصلنامه خانواده پژوهی، 24، 433-447.
زرگر، یداله؛ محمدی بهرام آبادی، راضیه و بساک نژاد، سودابه. (1391). بررسی فرآیندهای خانواده به عنوان پیش بین های مشکلات رفتاری در دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های شهر یاسوج. روان­شناسی مدرسه، 1(2)، 77-103.
عسکری، سعید؛ رشیدی، علیرضا؛ نقشینه، طیبه و شریفی، سارا (1394). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود با کیفیت زندگی زنان متقاضی طلاق. رویش روان­شناسی، 4(11)، 87 ـ 112.
کورش نیا، مریم و لطفیان، مرتضی. (1385). بررسی تاًثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(4)، 124-142.
Askari, S., Rashidi, A., Naghshineh, T., & Sharifi, S. (2015). The relationship between family communication patterns and self-differentiation with quality of life in divorce applicants. Developmental Psychology, 4 (11): 87-112. (Persian)
Bahrami, M., & Khoshbakht, F. (2015). The role of family communication patterns in self-concept of secondary school students in Shiraz. Journal of Family Studies, 42 (2), 237-256. (Persian)
Bianchi, E. C. (2015). Assessing the robustness of the relationship between entering adulthood in a recession and narcissism. Psychological Science, 26, 537–538.
Brummelman, E., Thomaes, S., & Sedikides, C. (2016). Separating narcissism from self-esteem. Current Directions in Psychological Science, 25, 8–13.
Deborah, J., & Gustavo, C. (2008). The differential relations of maternal and paternal support and control to adolescent social competence, self-worth, and sympathy. Journal of Adolescent Research, 19(6), 759-782.
Dong, Q. (2005). The impact of family communication patterns and perception of risky behavior: A social cognitive perspective. Journal of the Northwest Communication Association, 34, 93-106.
Fitzpatrick, M. A., & Korner, A. F. (2004). Family communication schema effect on children s resiliency running head: family communication concepts: Honoring Jack M. McLeod, 115-139.
Fitzpatrick, M. A., & Ritchie, L. D. (2009). Communication schemata within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20, 275-301.
Ha, N. (2014). Family life course development frame-work applied: Understanding the experiences of vietnamese immigrant families. Journal of Edu-cation and Human Development, 3(4), 305–312.
Hejazi, E., Sadeghi., N., & Shirzadifard, M. (2014). The relationship between basic beliefs and perception of parental relationships and students subjective well-being. Journal of  School Psychology, 2(4): 43-61. (Persian)
Hossein Dehghanizadeh, M. H., & Hossein Chari, M. (2013). Academic vitality and perception of family communication model; mediating role of self-efficacy. Journal of Teaching and Learning Studies, 4 (2), 21-47. (Persian)
Karaaziz, M., & Atak, İ. (2013). A review on research on narcissism and narcissism. Object, 1(2), 44-59.
Koesten, J., & Anderson, K. (2008). Exploring the influence of family communication patterns, cognitive complexity, and interpersonal competence on adolescent risk behaviors. Journal of Family Communication, 4(2), 99-121.
Kourosh Nia, M., & Lotfian, M. (2006). The effect of dimensions of family communication patterns on children's psychological adjustment, M.Sc., Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shiraz University. (Persian)
Lewis, M. (2009). The child and its family: The social network model. Human Development, 48(1-2), 8-27.
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4):124-142. (Persian)
Orth, U. (2018). The family environment in early childhood has a long-term effect on self-esteem: A longitudinal study from birth to age 27 Years. Journal of Personality and Social Psychology, 114, 637-655.
Rahimi, M., & Yousefi, F. (2010). The role of family communication patterns in children's empathy and restraint. Family Studies Quarterly, 24: 433-447.
Rosenthal, S.A., Montoya, R. M., Ridings, L.E., Rieck, S.M., & Hooley, J. M. (2011) Further evidence of the narcissistic personality inventory’s validity problems: A meta-analytic investigation—response to Miller, Maples, and Campbell (this issue). Journal of Research in Personality. 45(5), 408–416.
Rueter, M. A., & Koerner, A. F. (2008). The interaction between family communication and adoption status on adolescent adjustment. (Paper presented at the Society for Research on Adolescence meetings, Chicago.
Trull, T. J. (2014). Ruminations on narcissistic personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(2), 230–231.
Zargar, Y., Mohammadi Bahram Abadi, R., & Bassak Nejad, S. (2012). Family processes as predictors of behavioral problems in Yasuj secondary school students. Journal of School Psychology, 1(2): 77-103.