نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی معلمان در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز

10.22098/jsp.2019.845

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان­شناختی معلمان در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی بود. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش‌آموزان شهر تبریز بود. نمونه پژوهش، 100 نفر از بین معلمان و 500 نفر دانش­آموز شهرتبریز که به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه بهزیستی روان­شناختی ریف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری، افسردگی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رابطه منفی و معنادار و بین بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از متغیرهای مورد مطالعه نتایج 26 در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط متغیر های پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، بهزیستی روان­شناختی و افسردگی تبیین می­شود. با توجه به مقادیر بتا، به ترتیب بهزیستی روان­شناختی، پرخاشگری کلامی، پرخاشگری فیزیکی  و افسردگی به عنوان قوی­ترین متغیرها برای پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان هستند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان­شناختی معلمان می­تواند نقش مهمی را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of students: A case of Tabriz city

نویسندگان [English]

  • S Shahabi 1
  • A Jafari 2
1 MA in Educational Science, Tabriz University
2 MA in Clinical Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

 
The aim of this study is to determine the role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of guidance students. The research method is correlational. The population included all teachers and students in Tabriz city. The sample consisted of 100 teachers and 500 students selected by multi-stage cluster sampling. For the measurement of variables, Williams aggression questionnaire as well as Riffs depression and psychological well-being of scale were employed. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that there is negative correlation between aggression, depression of teachers with student achievement, but there was positive relationship between the psychological well-being and academic achievement. Furthermore, the results of the regression analysis showed that about 26 percent of the variance in academic achievement is explained by the variables of physical aggression, verbal aggression, psychological well-being and depression. According to the beta values​​, psychological well-being, verbal aggression, physical aggression and depression are the strongest variable to predict student achievement. There is positive correlation between academic achievement and psychological well-being, but negative correlation between physical aggression, verbal and depression and academic achievement. Thus aggression, depression and psychological well-being of teachers can play a role in predicting academic achievement of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • depression
  • psychological well-being
  • academic achievement
امین آبادی، زهرا. (1390). مقایسه اثر بخشی دو روش آموزش راهبردهای فراشناختی وآموزش به وسیله نرم افزار بر بهبود کارکردهای شناختی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
اختری، فرزاد. (1391). مقایسه سطح پرخاشگری، گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر، محرک و جامعه بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
ابراهیمی اردی، یوسف. (1391). نقش مکانیسم های دفاعی وتاب آوری در پیش بینی آسیب پذیری روانی مبتلایان به آسم. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
امینی، بهروز. (1385). بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه. فصلنامه نو آوری های آموزشی، 6(19)، 141- 154.
بشارت، محمد علی. (1387). رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روان­شناختی و بهزیستی روانشناختی. فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی، 3(10)، 24-46.
پازنده، فرزانه؛ شرقی، نرگس و کرمی نوری، رضا. (1383). بررسی رابطه ناباروری با بهزیستی روان­شناختی ورضایت مندی از زندگی وپرخاشگری. فصلنامه پژوهنده، 9(355)، 342-360.
پلنگی، ابوالفضل و رضایی، الهام. (1395). مقایسه ی بهزیستی روانی و کنترل خشم در مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 6(2)، 38-51.
پناهپور، جمیله. (1389). بررسی رابطه افسردگی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی. پایان‌نامه کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور گرمی.
تمنایی فر، محمد رضا و گندمی، زینب. (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش، 4(1)، 15-19.
 خطیبی، نرجس. (1380). بررسی افسردگی در دختران نوجوان دبیرستان‌های عادی دختران شهر تهران. فصلنامه یافته های نو روانشناسی، 4(3)، 21-29.
خداپناهی، محمد؛ باعزت، فرشته؛ حیدری، محمود و شهیدی، شهریار. (1392). بررسی نقش راهبردهای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکلات روان شناختی دانشجویان. مجله روانشناسی، 16، 331-346.
خزاعی، طیبه؛ شریف زاده، غلامرضا؛ اکبرنیا، مرضیه؛ پیری، مهران و قنبر زاده، ناهید. (1392). ارتباط افسردگی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیرجند در سال 1391. فصلنامه مراقبت های نوین، 10(2)، 141-148.
حسن پور، معصومه و نادری، علی اکبر. (1386). بررسی تأثیر هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطة ناحیه 2 خرم آباد. مجله حرکت، 31، 101-114.
دلاور، علی. (1390). مبانی نظری وعملی در علوم انسانی واجتماعی. تهران، انتشارات رشد.
زرگر، یلدا؛ نجاریان، بهنام و نعامی، علی. (1387). بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روان شناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با مشکلات تحصیلی. مجلة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(1)، 99-120.
سلمانی، محمد رضا؛ بهاری، سیف اله و گودرزی، بهزاد. (1387). بررسی تأثیر جو روانی- اجتماعی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کاشان. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 3(4)، 63-82.
حجت انصاری، احمد. (1385). بررسی تأثیر جوّ روانی- اجتماعی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
حبیبی، یعقوب. (1391). مقایسه بهزیستی روانشناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی.
عاشوری، احمد؛ ترکمن ملایری، مهدی و فدایی، زهرا. (1386). اثر بخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(4)، 389-393.
 عنبری، زهره؛ جمیلیان، حمیدرضا؛ رفیعی، محمد؛ قمی، مهین و مسلمی، زهرا. (1392). رابطه رضایت از رشته تحصیلی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(6)، 489-497.
عبادی، مریم. (1392). بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی، انگیزش و خودکارآمدی بر اساس شیوه های فرزند پروری در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان گرمی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده علوم انسانی و تربیتی.
گل پرور، محسن؛ عریضی، حمید رضا. (1389). رابطه بهزیستی معلمان با باور به دنیای عادلانه ورفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان در مقابل آنها. پژوهش در سلامت روانشناختی، 3(3)، 25-35.
محرمی، الهام. (1390). مقایسه هویت یابی، از خود بیگانگی ومهارت های اجتماعی بین نوجوانان واجد والدین وفاقد والدین. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی.
مهرابی زاده هنرمند، محمد؛ شهنی ییلاق، میهن و فتحی، کریم. (1387). بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی اجتماعی به عنوان پیش بین های دلبستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(15)، 153-170.
میکائیلی، فرزانه. (1388). روابط ساختاری بین بهزیستی روانشناختی با هوش هیجانی ادراک شده، توانایی کنترل تفکر منفی وافسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی ومقایسه آن با مادران کودکان عادی. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9(2)، 103-120.
موسوی، سید غفور و ابراهیمی، امرالله (1387). ارتباط برخاشگری والدین با آخرین سال تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی. مجله پژوهشی حکیم، 11(4)، 34-37.
میرکی زاده، مهدی. (1391). رابطه مشارکت والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس پسرانه شهر گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات اردبیل.
ملتفت، قوام و خیر، محمد. (1391). رابطه بین ادارک دانش آموزان از سبک زندگی رفتاری معلمان با بهزیستی روانشناختی در آنها. مجله علوم رفتاری، 6(3)، 263-270.
ناطقی، فائزه و سیفی، محمد. (1391). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(4)، 129-146.
ناظمی، پریسا. (1391). بررسی رابطه افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی. پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی. دانشگاه پیام نورگرمی.
هالچین، ریچارد پی و ویتبورن، سوزان کراس. (2003). آسیب شناسی روانی. دیدگاههای بالینی درباره اختلالات روانی. ترجمه: سید محمدی، یحیی. (1383). تهران، انتشارات روان.
Akhtari, F. (2012). Comparison of aggression level, suicidal tendency, and mental disorders syndrome in addicts, stimulants and normal society. M.Sc. in Public Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch. (Persian)
Amin Abadi, Z. (2011). Comparing the effectiveness of two methods of teaching cognitive strategies and software training on improving cognitive functions and academic achievement in students with dyslexia. Masters Degree in Psychology, University of Mohaghegh Ardabili. (Persian)
Amini, B. (2006). The relationship between metacognitive beliefs with mental health and academic achievement of male students in Ashnouyeh. Journal of Educational Innovation, 6 (19): 141-154. (Persian)
Anbari, Z., Jamilian, H. R., Rafiei, M., Qomi, M., & Moslem, Z. (2013). The relationship between degree satisfaction with mental health and academic achievement among Arak University of medical sciences students. Iranian Journal of Medical Education, 13 (6): 489-497. (Persian)
Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annu. Reviw. Psycholgy, 53(3): 27 -51.
Ashouri, A., Turkmen Malayer, M., & Fadai, Z. (2007). The effectiveness of focused group therapy on expression in reducing aggression and improving academic achievement in high school students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14 (4): 389-393. (Persian)
Bardi, A., & Ryff, C. D. (2007). Interactive effects of traits on adjustment to life transition. Journal of Personality, 75: 955- 983.
Baumeister, R. F., Dale, K., & Sommer, K. L. (1998). Freudian defence mechanisms and empirical finding in modern social psychology: Reaction formation, projection, displacement, undoing, isolation, sublimation and denial. Journal of Personality, 66(6): 1081- 1123.
Besharat, M. A. (2008). The relationship between emotional failure with anxiety, depression, psychological distress and psychological well-being. Journal of Modern Psychological Research, 3 (10): 24-46. (Persian)
Carstensen, L.L. (1996). Social and emotional patterns in adulthood: Support for socioemotional selectivity theory. Psychology and Aging, 7: 331- 338.
Chrouser Ahrens, C. J., & Ryff, C. D. (2006). Multiple roles and well- being: Sociodemographic and psychological moderators. Sex Rooles, 55: 801- 815.
Cloninger, C. (2004). Feeling Good: The science of well – being. New York: Oxford University press.
Deci, E.L., Ryan, R.M., Gagne, M., Leone, D.R., Usunov, J., & Komazheva, B.P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well being in the work organizatiions of a former Eastern Bloc country. Personality and Social psychology Bulletin, 27 (8): 930-42.
Delaware, A. (2011). Theoretical and Practical Foundations in the Humanities and Social Sciences. Tehran: Roshd Publications. (Persian)
Denver, J. (2010). Aageism and psychological well- being in older adults. PH.D thesis in psychology, united states of America, Louisiana State University.
Diener, E. (2003). Subjective well- being: The science of happiness and a proposal for a national index. Amwrican Psychologist, 55: 34-43.
Diener, E., ishi, s & lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjectev well- being: emotional and cognitive evaluations of life. Annual Reviews Psychology, 54: 403-425.
Dzuka, J., & Dalbert, C. (2007). Studenef,s violence against teacher,s well- being and the belig in a just wordt .European Psychologist, 12(4):253-260.
Ebadi, M. (2013). Comparative study of emotional intelligence, motivation, and self-efficacy based on parenting styles in high school female students in Germy. M.Sc. in Educational Psychology, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Faculty of Humanities and Education. (Persian)
Ebrahimi Ardi, Y. (2012). The role of defense and reproductive mechanisms in predicting the psychological vulnerability of asthma sufferers. MSc in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch. (Persian)
Golparvar, M., Arizi, H. R. (2010). The relationship of teachers' well-being with the belief in a just world of aggressive behavior by students. Psychological Health Research, 3 (3): 25-35. (Persian)
Habibi, Y. (2012). Comparison of psychological well-being and defense mechanisms in students with and without stuttering. M.Sc., Department of General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili. (Persian)
Halchin, R. P., &Whitburn, S. C. (2003). Psychopathology. Clinical perspectives on mental disorders. Translated by: Seyyed Mohammadi, Yahya. (2003). Tehran, Psychological Pub. (Persian)
Hasanpour, M., & Naderi, A. A. (2007). The effect of eight weeks of aerobic exercise on depression and academic achievement of first year high school female students in Khorramabad 2 district. Journal of Harakat, 31:101-114. (Persian)
Hojat Ansari, A. (2006). The effect of classroom psychosocial climate on primary school students' academic achievement in Tehran. M.Sc., Department of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. (Persian)
Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well- being: The empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology, 82: 1007- 1022.
 Khatibi, N. (2001). Depression in adolescent girls in normal high school girls in Tehran. Journal of New Psychological Findings, 4 (3): 21-29. (Persian)
Khazaei, T., Sharifzadeh, Gh., Akbarnia, M., Piri, M., & Ghanbarzadeh. N. (2013). The relationship between depression and self-esteem with academic achievement in Birjand students in 2011. Modern Care Quarterly, 10 (2):141-148. (Persian)
Khodapanahi, M., Baazat, F., Heydari, M., & Shahidi, Shahriar. (2013). The role of cognitive and motivational strategies in academic achievement and reduction of students' psychological problems. Journal of Psychology, 16: 331-346. (Persian)
Mehrabi Zadeh Honarmand, M., Shahani Villages, M., & Fathi, K. (2008). The study of depression, sensation seeking, aggression, attachment styles and socioeconomic status as predictors of drug attachment in Ahwaz male adolescents. Journal of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, 3 (15): 153-170. (Persian)
Michaud, P., Comeau, M., & Goupli. G. (2000). Le climat apprentiss age: lse Perceptions et les attents les eleves et des enseignants, Revue Canadien de I education, 15(1): 57-69.
Mikaeili, F. (2009). Structural relationships between psychological well-being with perceived emotional intelligence, ability to control negative thoughts and depression in mothers of mentally retarded children and comparison with mothers of normal children. Journal of Research in Exceptional Children, 9 (2):103-120. (Persian)
Mirkizadeh, M. (2012). The relationship between parent participation and academic achievement in Gorgan elementary school elementary school students. Master thesis. Educational Management. Islamic Azad University of Science and Research Branch of Ardabil. (Persian)
Moharrami, E. (2011). Comparison of identity seeking, alienation, and social skills among adolescents with and without parents. Masters Degree in Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili. (Persian)
Mousavi, S. Gh., & Ebrahimi, A. (2008). The relationship between parental involvement and the last year of elementary school students. Hakim Research Journal, 11 (4): 34-37. (Persain)
Multafet, Gh., &Khir, M. (2012). The relationship between students 'perceptions of teachers' behavioral lifestyle and their psychological well-being. Journal of Behavioral Sciences, 6 (3): 263-270. (Persian)
Nateghi, F., & Seifi, M. (2012). The impact of descriptive evaluation on academic achievement and mental health in elementary fourth grade male students. New Approach in Educational Management, 3 (4):129-146. (Persian)
Nazmi, P. (2012). Investigating the relationship between depression and academic achievement in payam Noor University Students. Undergraduate dissertation in educational sciences. Payam Noor University of Germy. (Persian)
Palanghi, A., & Rezaei, A. (2017). A comparison of psychological well-being and control of anger in mothers of children with learning disabilities and normal children. Journal of Learning Disabilities, 6(2):38-51. (Persian)
Panahpur, J. (2010). The relationship between depression and mental health in Payam Noor University students. BSc in General Psychology, Payam Noor University. (Persian)
Pazandeh, F., Sharghi, N.,& Karami Nouri, R. (2004). The relationship between infertility and psychological well-being and life satisfaction and retirement. Pajoohandeh Journal, 9 (355), 342-360. (Persian)
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2014). To be happy or to be eudaimonic well-being”. In S. Fiske (Ed.). Annual Review of Psychology, 52:141-166.
Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Direction in Psychological Science, 4: 99-103.
Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become wath you are: A eudemonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9: 13- 39.
Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything or is it? Exoloration on the meaning of psychological well-being. Jornal of Personality and Social Psychology, 6:1069-1081.
Ryff, C.D. (1991). Possible selves in adulthood and old age: A tale of shifting horizons. Psychology and Aging, 6: 286-295.
Ryff, C.D., & Keys, C.L. (1995). The structure of psychological well- being revisited. Jornal of Personality and Social Psychology, 69: 719-727.
Ryff, C.D., Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 19: 1-28.
Ryff, C.D.,& Keyes, C. (2002). Know they self and become what you are: A eudemoninc approach to psychological well-being. Jourrnal Happiness Studies, 9:13-39.
Salmani, M. R., Bahari, S., & Goodarzi, B. (2008). The effect of classroom psychosocial climate on academic achievement of fifth elementary students in Kashan. Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 3 (4): 63-82. (Persian)
Strauser, D. R., Lustig, D. C., & Ciftci, A. (2008). Psychological well- being: Its relation to work personality, vocational identity, and career thoughts. Journal of Psychology,142: 21-35.
Sukhodolsky, D. G., & Ruchkin, V. V. (2004). Association of normative beliefs and anger with aggression and antisocial behavior in Russian Male Juvenile offenders and high school students. Jounal of Abnormal Child Psychology, 32 (2): 225 - 236.
Tamanatifar, M. R., & Gandemi, Z. (2011). The relationship between achievement motivation and academic achievement in students. Journal of Education Strategies, 4 (1):15-19. (Persian)
Vayena, E., & Rowe, PJ. (2002). medical and social aspects of assisted reproduction. Geneva: World health Organization.
Veenema, A. H., Meijer, O. C., De Kloet, E. R., & Koolhaas, J. M. (2003). Genetic selection for coping style predict susceptibility. Journal of Neuroendocrinology, 15(3): 256 -267.
Zargar, Y., Najarian, B., & Naami, A. (2008). Investigating the relationship between personality traits (emotion-seeking, expression, psychological hardiness), religious atitude, and marital satisfaction with educational problems. Journal of Educational Sciences and Psychology of Shahid Chamran University of Ahvaz, 3 (1):99- 120. (Persian)