مقایسه سرمایه روان‌شناختی، سازگاری اجتماعی و سبک‌های عاطفی در دانش‌آموزان ورزشکار (فردی و گروهی) و غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشگین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مشگین شهر، ایران

3 کارشناس آموزش دانشگاه پیام نور، اردبیل

10.22098/jsp.2019.847

چکیده

هدف تحقیق حاضرمقایسه سرمایه روان­شناختی، سازگاری اجتماعی وسبک­های عاطفی در دانش­آموزان ورزشکار (فردی و گروهی) و غیرورزشکار پسر استان اردبیل بود. روش پژوهش حاضر توصیفی – مقایسه‌ای بود. حجم نمونه (2457) نفر بودند و نمونه 376 نفر از بین دانش­آموزان پسرمقطع دوره متوسطه استان اردبیل انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های سرمایه روان­شناختی و پرسشنامه سازگاری اجتماعی و پرسشنامه سبک های عاطفی استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه روان­شناختی و سبک­های عاطفی رابطه معناداری وجود ندارد (05/0P >). اما بین سرمایه روان­شناختی و سازگاری اجتماعی همبستگی 36/0 وجود دارد که مثبت و معنادار است، بین سبک­های عاطفی فردی و سازگاری اجتماعی همبستگی 36/0 وجود دارد که مثبت و معنادار است، اما همبستگی بین سبک­های عاطفی گروهی 001/0 به­دست آمد که معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing psychological capital, social adjustment and emotional styles in athletic students (individual and group) and non-athletes

نویسندگان [English]

  • M Moharamzadeh 1
  • M Pashaei 2
  • L Nagavi 3
1 Professor of Sports Management Department, University of Mohaghegh Ardabili
2 Young Researchers and Elite Club, Meshkin shahr Branch, Islamic Azad University, Meshkin shahr, Iran
3 Education Expert, Payame Noor University, Ardabil
چکیده [English]

The purpose of the present study was a comparison of psychological capital, social adjustment and emotional styles in athletic (individual and group) and non-athletic boys in Ardabil province. The research method was descriptive correlational. The sample was 376 students (188 athletes and 188 non-athletes). They were randomly selected from among the male students of Ardabil. The data collection instruments included psychological capital questionnaire, social adjustment questionnaire, and emotional styles questionnaire. To analyze the data, descriptive statistics were used and Pearson correlation coefficient and stepwise regression were used to test the hypotheses. For data analysis, SPSS-22 was used. The results showed no significant relationship between psychological capital and emotional styles (p> 0.05). But there was a correlation of 0.36 between psychological capital and social adjustment that was positive and significant. There was a correlation of 0.36 between individual emotional styles and social adjustment, which was positive and significant. But the correlation between group emotional styles was 0.001 which is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • social adjustment
  • emotional styles
  • athletes and non-athletes
هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ بابا پور خیرالدین، جلیل و بهادری خسروشاهی، جعفر (1391). نقش سرمایه روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، (4)، 123-144.
عبدی زرین، سهراب؛ سجادیان، پریناز؛ شهیاد، شیما؛ بیان معمار، احمد و عظیمی، حسین. (1389). رابطه بین سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش­آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم. طلوع بهداشت، 9(1)، 69-77.
نریمانی، محمد؛ شاه­محمدزاده، یحیی؛ امیدوار، عظیم و امیدوار، خسرو. (1393). مقایسه‌ی سرمایه روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش‌آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(1)، 100-118.
 
Abdi Zarrin, S., Sajjadian, P., Shahyad, S.H., Bayanmemer, A., Azimi, H. (2010). Relationship between identity and well-being in junior high school students in Qom. Sunrise Health, 9(1): 69-77. (Persian)
Arabi, Sh. (2001). Effectiveness of life skills on social adolescence of girls participating in the leisure program of the Isfahan Welfare Organization. MSc Master's Degree in Public Psychology, Isfahan, Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (Persian)
Bahrami, M., Abolqasemi, A., & Narimani, M. (2012). Comparing self-perception and safety behaviors in students with symptoms of social and normal anxiety disorders. Journal of Psychological Studies, 2(1): 62-79. (Persian)
Blair, K.A., Denham, S.A., Kochanoff, A., & Whipple, B. (2004). Playing it cool: temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology, 42(6): 419-443.
Davidson, R. J. (2003). Darwin and the neural bases of emotion and affective style. Annals of the New York Academy of Science, 10: 316-336.
Doresti, F. (2004). Effect of group exercise expression on social adjustment of farsi girls in Isfahan city. Master's thesis, General Psychology, Isfahan, Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (Persian)
Eisenberg, N., Fabes, R. A., Nyman, M., Bernzweig, J., & Pinuelas, A. (1994). The relations of emotionality and regulation to children's anger-related reactions. Child Development, 65(1): 109-128.
Erez, A., & Judge, T. (2001). Relationship of core selfevaluations to goal setting, motivation, and performance. Journal of Applied Psychology,86(6):1270-1279.
Goldsmith, A., Veum, J., & Darity, W. (1997). Unemployment, joblessness, psychological wellbeing and self-esteem: Theory and evidence. Journal of Socio Economics, 26: 133-158.
Halahan, D., Py Lloyd, J., Kauffman, J., Wies, M., &Martinez, E. (2005). Learning disturbances: Essentials, characteristics and effective teaching, Translation by Hamid Alizadeh (2011). Tehran: Arasbaran Pub. (Persian)
Hofmann, S.G., & Kashdan, T.B. (2010).The affective style questionnaire: Development and psychometric properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2): 255-263.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics,33(2): 143-160.
Manning, W. J., & Mayrove, E. W. (2000). Healing personality and healing therapy, Translated by Sima Nazari, (2002), Tehran. (Persian)
Meyer, A. (1983). Origins and prevention of emotional disorder among learningdisabled children.Topics in Learning Disabilities, 3: 59-70.
Narimani, M., Shahmohammadzadeh, Y., Omidvar, A., & Omidvar, Kh. (2014). A comparison of psychological capital and affective styles in students with learning disorder and normal students. Journal of Learning Disabilities, 4(1):100-118. (Persian)
Rothbart, M.K., Ahadi, S.A., & Hershey, K. (1994). Temperament and social behavior in childhood. Merrill-Palmer Quarterly, 40(1): 21-39.
Yavori, F (2006). The effect of semantic films on personality indicators on religious attitudes and the importance of life in undergraduate students. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University. (Persian)