مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

3 استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

10.22098/jsp.2019.814

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس الکترونیکی و سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی از نوع طرح‌های پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه دانش­آموزان پسر پایه هفتم بودند که در سال تحصیلی 97-98 در ناحیه 2 شهر رشت در مدارس دولتی و غیر انتفاعی مشغول به تحصیل بوده و طبق استعلام از اداره آموزش و پرورش تعدادشان 1320 نفر بود. 40 نفر از دانش‌آموزان پایه هفتم، به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب و در دو گروه (کنترل و آزمایش) جایگزین شدند. جهت جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه‌های اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی و خودتنظیمی استفاده شد. گروه مداخله، برنامه آموزش الکترونیکی را در قالب 8 جلسه 90 دقیقه‌ای و هفته‌ای یک بار دریافت کردند؛ درحالی که گروه کنترل روش تدریس سنتی ارائه شد. یافته‌ها نشان داد که اجرای روش تدریس الکترونیکی بر اشتیاق تحصیلی، تأثیر معناداری دارد (­01/0p­<)؛ اجرای روش تدریس الکترونیکی بر خودکارآمدی، تأثیر معناداری دارد (01/0p<) و اجرای روش تدریس الکترونیکی بر خودتنظیمی، تأثیر معناداری دارد (­ 01/0 p<). نتایج پژوهش نشان داد که در روش تدریس الکترونیکی؛ فراگیران به جهت سهولت دسترسی به اطلاعات و محتوای آموزشی، باانگیزه و اشتیاق تحصیلی بیشتری به مشارکت در روند یادگیری می‌پردازند که منجر به ارتقاء خودکارآمدی و خودتنظیمی آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Traditional and E-learning Teaching Methods in Educational Engagement, Educational Self-Efficacy and Self-Controlling of Students

نویسندگان [English]

  • SH Alipour katigarie 1
  • H Heidari 2
  • M narimani 3
  • H Davoodi 4
1 PhD Student of Educational Psychology, Islamic Azad University, Khomein Branch
2 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, Islamic Azad University, Khomein Branch
3 Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
4 Associate Professor, Department of Counseling and Psychology, Islamic Azad University, Khomein Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of e-learning methods in educational engagement, educational self-efficacy and self-control of students. The research method was a pretest-posttest design with an experimental group and a control group. The population included all the 7th grade male students who were studying at public and private schools in the 2nd district of Rasht in the academic year of 1397-1398 amounting to 1,320 people. 40 students were selected as the sample through cluster sampling and were placed in two groups (control and experiment). At first, educational engagement, educational self-efficacy and self-control were used for both groups (pretest). Then, the experimental group received an e-learning program in the form of 8 sessions of 90 minutes in one week, while the control group was provided with the traditional teaching method. After this stage, both groups were evaluated by a questionnaire (posttest). The results showed that the implementation of the e-teaching method has a significant effect on academic engagement (­p <­0.01), the implementation of the teaching method on self-efficacy has a significant effect (­p <­0.01), and the implementation of e-learning method on self-control has a significant effect (­p­ < .01). The results of the study showed that in the teaching method, learners are more motivated and more willing to participate in the learning process for ease of access to information and educational content, which leads to self-efficacy and self-control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning teaching
  • engagement
  • educational self-efficacy
  • self-control
تمنایی­فر، محمدرضا و گندمی، زینب. (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 4(1)، 15-19.
جباری، کامران؛ ایمان زاده، علی، احمدزاده، رعنا و همراه­زاده، ملیکا. (1396). مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت زبان انگلیسی. مجله فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم­تربیتی، (7)3، 127-143.
خواجه، لاله و حسین­چاری، مسعود. (1390). بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی- اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش­آموزان دوره راهنمایی. روانشناسی تربیتی، 7(20)، 131-153.
دلاور، علی. (1393).احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: رشد.
زینلی­پور، حسین؛ زارعی، اقبال و زندی­نیا، زهره. (1388). خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش­آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. مطالعات روانشناسی تربیتی، 6(9)، 13-28.
سیف، علی‌اکبر. (1395). روانشناسی پرورشی، روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر آگاه.
شعبانی، حسن. (1394). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). جلد اول. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
صفری، نوش آفرین؛ قاسمی پور، مریم و طاهری، زهرا. (1396) تأثیر فن‌آوری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور لرستان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 9(41)، 3-15.
عاشوری، جمال؛ کجباف، محمدباقر؛ منشئی، غلامرضا و طالبی، هوشنگ. (1393). مقایسه اثربخشی روش‌های آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی. مجله روانشناسی آمورش، 5(2)، 25-34.
عباسی، مسلم؛ درگاهی، شهریار، پیرانی، ذبیح و بنیادی، فرزانه. (1394). نقش تعلل­ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش­بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان. مجله آموزش در علوم پزشکی، 15(23)، 160-170.
فلاح کفشگری، ربابه؛ حیدری، شعبان و یحیی­زاده، سلیمان. (1394).ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور. مجله مطالعات و برنامه ریزی آموزشی، 4(8)، 35-62.
فیضی، ایوب و مصرآبادی جواد. (1395). فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر تأثیر روش‌های تدریس مشارکتی و بحث گروهی. نشریه آموزش و ارزشیابی، 9(33)، 83-103.
کارشکی، حسین و محسنی، نیکچهره.(1391).انگیزش در یادگیری و آموزش (نظریه‌ها و کاربردها). تهران: آوای نور.
کدیور، پروین. (1397). روانشناسی یادگیری. تهران: سمت.
کردافشاری، فاطمه (1390). بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
نریمانی، محمد و وحیدی، زهره. (1392). مقایسه­ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت­نفس در میان دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(2)، 78-91.
نریمانی، محمد؛ خشنودچماچائی، بهنام، زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس. (1392). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی­های یادگیری، 3(1)، 109-127.
نعمتی، شهروز و اسداللهی، مریم. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نگرش نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه. مجله ناتوانی­های یادگیری، 8(3)، 7-25.
 
Abbasi, M., Dargahi, S., Pirani, Z., & Bonyadi, F. (2015). Role of procrastination and motivational self-regulation in predicting students’ academic engagement. Iranian Journal Medical Education, 15(23),160- 170. (Persian)
Altunsoy, S., & Çimen, O., Ekici, G., Atikc, A. D., & Gokmen, A. (2010). An assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic selfefficacy. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2377–2382.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the student engagement instrument. Journal of School Psychology, 44, 427–445.
Ashouri, J., Kajbaf, M. B., Manshaei, Gh., & Talebi, H. (2014). Comparing the Effectiveness of web-based learning, collaborative and traditional learning methods on motivation and academic achievement in biology course. Journal of Educational Psychology, 5 (2), 25-34. (Persian)
Bandura, A. (2010). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1),1-26.
Bencheva, J.W. (2010). Studio physics at MIT. In MIT PhysicsAnnual, 58-64.
Chung, Hoon Park, Young, Gul Kim, (2007). Identifying key factors affecting consumer purchase behavior in an online shopping context. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(1),16-29,
Delaware, A. (2014). Probability and applied statistics in psychology and education sciences. Tehran: Growth. (Persian)
Fallah Kafshgari, R., Heydari, Sh., & Yahyaizadeh, S. (2015). Evaluation of smart and traditional schools in terms of efficiency in creating self-regulated learners in order to transform the Fifth Development Plan system of the country. Journal of Educational Studies and Planning, 4 (8), 35-62. (Persian)
Feyzi, A., & Mesr Abadi, J. (2016). A meta-analysis of gender interaction on the effectiveness of cooperative and group discussion methods. Journal of Instruction and Evaluation, 9(33), 83-103. (Persian)
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117-142.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, C., & Paris A. H. (2002). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research,7(4), 59–109.
Jabbari, K., Imanzadeh, A., Ahmadzadeh, R., & Hamrahzadeh, M. (2017). Comparison of the effect of e-learning with traditional method of teaching on student's english language learning skills. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7(3), 127-143. (Persian)
Johnson, D., & Johnson, R. (2011). Constructive cnflict in shools. Journal of Social Issues,50,117- 126.
Kadivar, P. (2018). Learning Psychology. Tehran: Semat. (Persian)
Karkeshi, H., & Mohseni, N. (2012). Motivation in Learning and Education (Theories and Applications). Tehran: Awai Noor. (Persian)
Khajeh, L., Hosseinchari M. (2011). Examine the relationship between social anxiety and psycho-social environment class with self-efficacy in middle school students. Journal of Educational Psychology, 20(7),131-53. (Persian).
Kim, E.O.,& Park, J.H. (2007). Study on the rapid prototyping methodology of the lecture contents for the IT SOC certificate program. Proceeding of the 2007 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education.
Kordafeshari, F. (2011). The study of academic engagement in third-year high school students based on their preference for teaching style, Masters Degree in Psychology. Mashhad Ferdowsi University. (Persian)
Kozma, R. B., Bella, L.W., &William, G.W. (2012). Instructional technique washington, DC, USA. IEEE Computer Society, 131-132.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2013). The role of self-efficacy beliefes in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19, 119-137.
Minz., & Olson, P.E. (2012). Vygotsky’s developmental and educational psychology, Hove and New York: Psychology Press.
Narimani, M.,& Vahidi, Z. A. (2013). Comparison of alexithymia, self-efficacy and self-esteem in students with and without learning disability. Journal of Learning disabilities, 3(2),78-91.  (Persian)
Narimani, M., Khoshnoodnia Chomachaei, B., Zahed, A., & Abologhasemi, A. (2013). The role of perceived teacher support in predicting academic self-efficacy in students with learning disabilities. Journal of Learning disabilities, 3(1), 109-127. (Persian)
Nemati, Sh., & Asadollahi, M. (2019). The effectiveness of self-regulation strategies program on attitudes toward school and peers interaction in students with specific learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 8(3), 7-25. (Persian)
Saba, T. (2012). Implications of e-learning systems and self-efficiency on students outcomes: a model approach. Human-Centric Computing and Information Sciences.
Safari, N., Ghasemipour, M., & Taheri, Z. (2017). The effect of educational technology-based teaching, cognitive and metacognitive learning strategies on agriculture students academic achievement and self-efficacy at Lorestan Payame Noor University, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(41), 3-15. (Persian)
Saif, A. A. (2016). Breeding psychology, learning and teaching psychology. Tehran: Agah Publishing. (Persian)
Shabani, H. (2015). Educational skills (teaching methods and techniques). first volume. Tehran: Humanities Textbooks Publishing Organization (Position). (Persian)
Tamannaeifar, M., & Gandomi, Z. (2011). Correlation between achievement motivation and academic achievement in university students. Iranian Quarterly of Education Strategies, 4(1),15-19. (Persian).
Williams, W. (2013). The effects of parental involvement on students' academic self-efficacy, engagement and intrinsic motivation. Educational Psychology, 30 (1), 53–74.
Zainallypoor, H., Zarei, E., & Zandy, Z. (2009). Genwral and academic self-efficacy and its relationship with academic performance in students. Journal of Educational psychology, 9(6),13-28. (Persian)