رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه چمران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22098/jsp.2019.815

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان اهواز بودند که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 350 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به همراه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. از شرکت­کنندگان خواسته شد که پرسشنامه‌های عواطف تحصیلی، مقیاس هویت تحصیلی، مقیاس هدف‌های پیشرفتو پیشرفت تحصیلی را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های عواطف تحصیلی (عواطف مثبت و منفی، خوش بینی، بدبینی و ترس از شکست)، هویت تحصیلی و هدف‌های پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که متغیرهای پیش‌بین خوش بینی و هویت تحصیلی 41 درصد از پیشرفت تحصیلی را تبیین می‌کند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خوش بینی و هویت تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی نقش مؤثری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Antecedents of Academic Emotions, Identity, Education and Academic Achievement Goals

نویسندگان [English]

  • H Faramarzi 1
  • N Behrozi 2
  • F Farzadi 3
1 M.Sc. Student of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz.
3 M.Sc. Student of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Academic achievement refers to all involvements of students in the school environment including self-efficacy, emotional effects, planning, lack of motivation and result control. Several factors, such as academic emotions, academic identity and progress goals, have a role in it. The purpose of this study is to evaluate academic emotions, academic identity and progress goals as academic achievement predictors. 350 participants were asked to complete the questionnaire of academic emotions, academic identity scale, progress goals scale and academic achievement. The results revealed a relationship between the components of academic emotions (positive and negative emotions, optimism, pessimism, and fear of failure), academic identity and progress goals with academic achievement having a meaningful relationship. The results of regression analysis step by step method showed that the linear combination from a set of predictor variables explains 45.80% of academic achievement. Also, the results of regression analysis step by step entrance method showed that the predictor variables of optimism and academic identity explained 41% of academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic emotions
  • Academic identity
  • progress goals
  • academic achievement
بلوم. (1974). ویژگی‌های آدمی و یادگیری آموزشگاهی، ترجمه علی اکبر سیف. (1394). تهران: نشر دانشگاهی.
پارسا، منوچهر. (1392). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت، خودکارآمدی هیجانی وخلاقیت هیجانی با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان پسر دبیرستان‌های شهرستان دهدشت. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
پاشایی، زهره؛ پورابراهیم، تقی و  خوش­کنش، ابوالقاسم. (1388). تاثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی. روانشناسی کاربردی، 3(4)، 7-20.
پینتریچ، پال آر و شانک، دیل اچ. (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه، تحقیقات و راهبردها). ترجمه­ مهرناز شهرآرای. (1396). تهران: نشر وزیری.
رمضانی، فرشاد. (1393). بررسی روابط ساده و چندگانه هدف‌های پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
ریو، جان مارشال. (2005). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1389) ویرایش هجدهم، چاپ پانزدهم، تهران: نشر ویرایش.
سلیگمن، مارتین ای.پی. (1995). کودک خوش بین. ترجمه فروزنده داور پناه (1383). تهران: رشد.
سیف، علی اکبر. (1394). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: نشر دوران.
ظهره­وند، راضیه. (1394). مقایسه مفهوم خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت از جنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی. مجله روانشناسی مدرسه، 6(3)، 46-72.
فلاح، طیبه. (1392). بررسی رابطه عواطف تحصیلی با خود ناتوان سازی در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
قلی زاده، مظفر. (1384). بررسی روابط ساده و چندگانه هدف‌های پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های شهر ایذه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کرمی، جهانگیر. (1394). بررسی رابطه بین سبک اسناد علی باپیامدهای روانی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کهریزی، سمیه. (1392). نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه شهر کرمانشاه. مجلهروان­شناسیمدرسه، 2، 107-123.
کهریزی، مریم. (1394). رابطه تاب آوری با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
گلستانه، زینب. (1394). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت و عواطف تحصیلی با بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان‌های شهرستان خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مرادی مقدم، محمود. (1393). نگاهی به آمار نتایج امتحانات سال تحصیلی. پژوهشنامه آموزشی پژوهشکده تعلیم و تربیت،3،73-72.
مصطفائی، علی. (1393). بررسی رابطه مؤلفه‌های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، 3، 14-17.
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل. (1392). اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامه ناتوانی‌های یادگیری، 2(3)، 91-115.
نریمانی، محمد؛ رشیدی، جمال و زردی، بهمن. (1398). نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص. مجله ناتوانی­های یادگیری، 8(3)، 112-133.
هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل. (1380). بررسی رابطه برخی پیشایندهای مهم و مربوط با خود ناتوان‌سازی تحصیلی و رابطه آن با پیامدهای برگزیده در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
یوسفی، ناصر. (1391). بررسی بهداشت روانی در بین دانشجویان به عنوان پیش بینی کنندة عملکرد تحصیلی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی،2(5)، 63-67.
Abbasi, M. (2014). Relationship between self-determination and academic identity in the elementary students.Psychology and Behavioral Jornal, 3(2), 51-54.
Beghtto, R. A. (2006). Creative self-efficacy: Correlates in middle and secondary students. Creativity  Resarch Jornal, 18(3), 447-457.
Berzonsky, M. D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescent  Research, 14(3), 268-282.
Bloom,  (1974). Human characteristics and school learning, translated by Ali Akbar Seif. (2014). Tehran; University Publication. (Persian)
Brophy, J. (1986). On motivation students. In D. Berliner& Rosenshine(Eds), Talk to teacher(PP.201-245).  New York: Random house.
Christopher, A. (2009). Academic identity status and the relationship to achievement goal Orientation.  Electronic of Journal Research in Educational psychology,7(2), 627- 652.
Denev, K., & Cooper, H. (2013). The happy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and  subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.
Dickhauser, C., Buch, S. R., & Dickhauser, O. (2011). Achievement after failure: The role of achievement  goals and neagative self-related thoughts. Learning and Instruction, 21, 152-162.
Fallah, T. (2013). The study of the relationship between academic emotions and self disability in first year high school students in Ahvaz. M.Sc. in Educational Psychology, Shahid Chamran  University of Ahvaz. (Persian)
Gholizadeh, M. (2005). Evaluation of simple and multiple relationships of achievement goals with test anxiety and academic performance in Ize high school male students. Master's Degree in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Golestaneh, Z. (2015). Investigating the relationship between personality characteristics and academic affectivity with academic well-being in high school students in Khorramabad. M.Sc.  in Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Hashemi Sheikh Shabani, I. (2001). Investigating the relationship between some important antecedents of academic disability and its relationship to selected outcomes in first year students of Ahvaz high schools. Master's Degree in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Hejazi, E., Lavasani, M. G., Amani, H., & Was, C. A. (2012). Academic identity status, goal Orientation And academic achievement among high school students. Journal of Research in Education, 22(4), 294-318. (Persian)
Kahrizi, M. (2015). The relationship between resilience and academic performance and life satisfaction of high school students in Kermanshah. Thesis Masters. Allameh University. (Persian)
Kahrizi, S. (2013). The role of self-efficacy and life satisfaction in predicting academic performance of third year female students high school of Kermanshah. Journal of School Psychology, 2, 123-107.
Karami, J. (2015). The relationship between causal attribution style with psychological outcomes and academic performance in preschool male students Ahvaz city. M.Sc. in Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Krisi, A. (2006). Academic identity status and the relationship to achievement goal orientation. Electronic of Journal Research in Educational psychology,7(2),627-652.
 Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Journal of Contemporary Educational Psychology, 33(3), 486-512.
Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L., & Anderman, E. M. (1996). Manual for the Patterns of AdaptiveLearning Scales (PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan.
Moradi Moghaddam, M. (2014). Take a look at the statistics of the exams for the school year. Educational Research Journal of the Institute of Education, 3, 72-73. (Persian)
Mostafaie, A. (2014). Investigating the relationship between components of social neglect and social identity with academic performance of students. Journal Social Cognitive Research, 3, 17-14. (Persian)
Narimani, M., & Soleimani, I. (2013). The effectiveness of cognitive rehabilitation on executive functions (working memory and attention) and development academic students with math learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 2 (3), 91-115. (Persian)
Narimani, M., Rashidi, J., & Zardi, B. (2019). The role of children’s self-concept, family’s social support, and parenting styles in predicting academic vitality among students with specific learning disability. Journal of Learning Disabilities, 8(3), 112-133. (Persian)
Noah Vand, R. (2015). Comparison of the concept of academic self-efficacy, emotional intelligence, gender beliefs and satisfaction with girls and boys high school and the contribution of each of these variables in predicting academic achievement. Journal of School Psychology, 6 (3), 72-80.
Parsa, M. (2013). The relationship between personality traits, Emotional Self-Efficacy, and Emotional Creativity with shool well-being in knowledge high school boy students in Dehdasht city. M.Sc. in Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Pintrich, Pal R & Shank, D. H. (2002). Motivation in education (theory, research and strategies).
Rahmani, P. (2010). The relationship between self-esteem, achievement goals and academic achievement among the primary school students. Social and Behavioral Sciences, 4(29), 803-808.
Ramazani, F. (2014). Evaluation of simple and multiple relationships of achievement goals with test anxiety and academic performance in male students first year of high school in Izeh. M.Sc. in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
Rio, J. M. (2005). Motivation and excitement. Translated by Yahya Seyyed Mohammadi (2010). Eighteenth Edition, Fifteenth Edition, Tehran: Editing publication. (Persian)
Roeser, R. W., & Lau, S. (2002). On academic identity formation in middle school setting during early adolescence. In T. M. Brinthaupt & R. P. Lipka (Eds.), Understanding early Adolescent self and identity: Applications and interventions. 4(2), 91-131.
Ryan, R., & Deci, E. I. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivation: classic Definition and new direction. Contemporary Educational Psychology, 25(3), 54-67.
Saif, A. A. (2015). Modern Educational Psychology (Learning and Teaching Psychology). Tehran: era publication.  (Persian)
Seligman, Martin EP (1995). Optimistic baby. The Loud Translation of Referee Refuge (2004). Tehran: Growth. (Persian)
 Was, C. A., Harthy, I. A., Oden, M.S., & Isaacson, R. M. (2009). Academic identity status and relationship to achievement goal orientation. Electronic Journal of Research ineducation Psychology, 7(2), 627- 652.
Was, C.A., & Isaacson, R.M. (2008). The development of a measure of academic identity status. Journal of Research in Education, 18(3), 94-105.
Woodruff, A. L. (2003). Relating adolescents identity and motivational processes in academics and athletics: The integral nature of a perceived sense of agency. Unpublished doctoral Dissertation, faculity of the graduate school, University of texas, Austin. Retrieved rom: ProQuest Dissertation & Theses.
Yousefi, N. (2012). Survey of mental health among students as a predictor of academic  performance. Journal of Educational Development in Medical Sciences, 2 (5), 67-63. (Persian)